[:bg]Александра Мирчева – кандидат за заместник-председател на Национален младежки форум[:]

2
1998

[:bg]

Във връзка с предстоящите избори за нов Управителен съвет на Национален младежки форум, които ще се проведат по време на отчетно-изборното Общо събрание, в периода 16-17.12.2016 г. в град София, стартирахме поредица от информативни публикации, с цел по-добро запознаване с кандидатите за позициите в УС. Преди няколко дни Ви представихме визията на Илина Мутафчиева, номинирана за председател на Национален младежки форум от Дружество за ООН в България.

Сега е ред да представим номинацията на НЧ „Бъдеще сега“ за заместник-председател на Национален младежки форум – Александра Мирчева:

 

Уважаеми колеги,

            През 2017 г. предстоят важни процеси, както в рамките на младежкия сектор, така и за Национален младежки форум (НМФ) в частност. През следващата година Варна ще бъде Европейска младежка столица, което предразполага към динамично развитие на сектора, оползотворяване и създаване на редица възможности на национално и международно ниво за повишаване на капацитета на младежките организации, обмяна на добри практики, засилване на сътрудничеството и консолидирането на мнения и експертиза за постигане на общи цели. Годината ще е белязана и от усилена подготовка за участието на България в следващото Тройно председателство на Съвета на ЕС в началото на 2018 г., което има пряко отношение към успешното реализиране на дейности в рамките на Структурния диалог и водещата роля на НМФ в процеса. През 2017 г предстои и ревизиране на стратегическите приоритети на НМФ, които ще зададат посоката на развитие на платформата до 2025 г.

            В тези условия Национален младежки форум има отговорната задача да реализира максимално ефективно и целенасочено политическо представителство на организациите членове и застъпничество за формулиране на качествени младежки политики с ясна визия за развитието на сектора.

            Като кандидат за заместник-председател на платформата бих искала да представя визията си за развитие на НМФ през следващата година в няколко направления, към които смятам, че активно мога да допринеса с опита и експертизата си.

  • Повишаване на ефективността на политическото представителство на интересите на организациите членове и застъпничеството за формулирането на качествени младежки политики

Основна задача на НМФ е осъществяване на политическо представителство на организациите членове. Национален младежки форум трябва да бъде разпознат и да се утвърди като надежден партньор на институции на местно, национално и международно ниво в процеса на формулиране на младежки политики. В този процес все повече следва да се акцентира на експертизата на организациите членове при участието в процесите на взимане на решения и да се предостави нужното пространство да повишават капацитета на своите членове за осъществяване на застъпничество на местно, национално и международно ниво. Важно е НМФ да поставя ясни цели и индикатори, с които да бъдат измерени резултатите от прогреса на процесите по застъпничество. Управителният орган на НМФ следва да отчита адекватно и навременно възникването на актуални събития в политическия живот, свързани с развитието на младежките организации и младежкия сектор и да провежда допитвания и консултации с организациите членове за консолидиране на мнения, създаване на позиции и ефективната им защита пред съответните заинтересовани страни.

  • Разширяване обхвата и задълбочаване на работата по процеса на Структурен диалог

Подобряване на работата на НМФ във връзка с председателството на Националната работна група по Структурен диалог към Министерство на младежта и спорта чрез повишаване на ангажираността на представителите в нея и интензифициране на диалога чрез по-чести срещи и консултации в изпълнение на дейности на европейско, национално и местно ниво и засилено междусекторно сътрудничество. Активна роля на НМФ и разпознаването му като водещ партньор в процеса на подготовка за Европейската младежка конференция в България през 2018 г. Повишаване на капацитета на организациите членове за работа със Структурния диалог като инструмент за младежко включване и активно  участие при консултациите и събитията, свързани с формулиране на препоръки към институциите за качествени младежки политики. Създаване на активна Работна група, която да подпомага реализирането на дейностите на национално и местно ниво и да гарантира устойчивост и приемственост в рамките на процеса в дългосрочен план.

  • Разширяване на обхвата на международно сътрудничество на НМФ

Важно е продължаването на сътрудничеството в рамките на Южните съвети чрез ясно таргетиране на Младежките съвети, с които да продължат да се развиват международни проекти с висока добавена стойност и устойчиво партньорство. Все по-консолидиран и обединен е и Черноморският регион и във връзка с предстоящото изграждане на Черноморски младежки център в рамките на Варна-Европейска младежка столица 2017, НМФ може да има водеща роля при развиването на съвместни проекти в региона. От друга страна следва да се повиши активността на организацията в рамките на Европейски младежки форум и във връзка с пълноправното ни членство, което предоставя възможности за включване в тематични работни групи, събития и др. В тази връзка трябва да се засили участието на организации членове, които да обменят опит и развиват вътрешния си капацитет, като се децентрализира процеса и навременно се споделя актуална информация с организациите, като се оказва нужната подкрепа за участие. Публикациите, документите и ресурсите на ЕМФ могат да бъдат използвани по-активно в работата както на НМФ, така и на организациите членове. Международното сътрудничество може да бъде разширено и в няколко направления – Съвета на Европа (Европейска младежка фондация, North-South Centre и Университетите за младеж и устойчиво развитие); Euro-Med – сътрудничество в рамките на Средиземноморския регион; международно сътрудничество, свързано с политики на ООН. Уверена съм, че международното сътрудничество попада в експертизата и в полето на дейност на голяма част от членовете на НМФ, което естествено предполага към засиленото им включване и водеща роля в тази област на действие.

  • Повишаване на административния и организационен капацитет на НМФ

Разширяване на Секретариата и подобряване на механизмите за координация и комуникация между организациите членове. Създаване на позиция „Международен секретар“, който устойчиво да развива международното сътрудничество и да осъществява административна дейност и политическо представителство в тази област на действие, децентрализирайки дейностите и предоставяйки възможност за засилено участие на организациите членове за повишаване на вътрешния им капацитет по конкретни теми.

  • Подобряване и засилване на комуникацията между Управителния орган и организациите членове, както и между самите организации членове

Създаване на механизми за комуникация „от долу нагоре“ – консултиране с организациите членове за начините на комуникация, които биха били най-ефективни с цел постоянен, навременен и двустранен обмен на информация от УС към организациите членове и обратно. Създаване на пространство за комуникация между самите организации членове с цел оползотворяване на капацитета им, споделяне на ресурси, експертиза и създаване на предпоставки за засилено сътрудничество в сфери на общи интереси.  Създаване на ефективни механизми за онлайн комуникация и предоставяне на пространство и възможности за повече срещи на живо между организациите извън Общите събрания, провеждани два пъти в годината.

  • Ефективно работещи Звена и Работни групи, подпомагащи дейността на НМФ

Актуализиране и сформиране на Работни групи по всички приоритети и области на действие, които ефективно да включат представители на организации членове в работните процеси и да обединят експертизата и опита им за постигане на стратегическите цели и задачи и в изпълнение на Работния план. Тясно сътрудничество между УС на НМФ и Звената към НМФ – Обучители, Проектно звено, Социологически проучвания за повишаване резултатността от съвместните действия. Засилване на комуникацията между самите Звена и популяризиране на възможностите организациите членове да използват експертизата на Звената за повишаване на вътрешния си капацитет.

 

            Визията, която представям съвсем не изчерпва възможностите за работа и развитие на Национален младежки форум, но до голяма степен обобщава сферите, в които активно бих се ангажирала като заместник-председател с ясното съзнание, че много от гореописаните действия изискват постоянство и излизат от рамките на едногодишен мандат. Вярвам, че погледът отвъд мандата на УС ни дава възможност да работим усилено и заедно за постигането на високи цели за развитието на НМФ и на младежките организации!

Ако желаете да зададете своите въпроси към кандидатурата ми или да дискутираме теми, свързани с нея, ще се радвам да се свържете с мен! (mircheva.alexandra@gmail.com)

С уважение,

Александра Мирчева[:]

2 COMMENTS

Comments are closed.