[:bg]Бежанската криза – можем ли да създадем устойчиви решения? [:]

[:bg]

Бежанската криза и ролята на ООН и държавите членки обсъдиха представители на българските и международни институции, както и на академичния сектор в рамките на поредното издание на Форум Глобални въпроси в Деня на бежанците – 20 юни. Основната тема на дискусията бе Глобалният договор на ООН за бежанците, който ще бъде представен от Генералния секретар на ООН през 2018 г.

Участници в дискусията бяха Матайс льо Рут, представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България, Мария Спасова, директор на дирекция „Права на човека“ в Министерство на външните работи и проф. Анна Кръстева, преподавател в Нов Български Университет.

Представителят на Агенцията на ООН за бежанците в България сподели, че Нюйоркската декларация от 19 септември 2016 г. представлява значителна стъпка по отношение на справянето с бежанския проблем. От гледна точка на международното право обаче тя няма задължителен характер, което според много мнения я прави неефективна. Според льо Рут обаче практическото изпълнение на декларацията ще се осигури чрез два инструмента и това са Глобалният договор за бежанците и всеобхватната рамка с общи принципи и подходи. Двата документа ще предложат устойчиво и дългосрочно решение, което страните да използват при справяне с бежански кризи.

Льо Рут подчерта, че е важно включването на широк кръг от партньори, които да работят заедно за справянето с бежанския проблем. Участието на бизнеса е ключово.

Мария Спасова, директор на дирекция „Права на човека“ в Министерство на външните работи на Република България подчерта, че от подписването на Женевските конвенции на ниво Европейски съюз е постигнато значително развитие на бежанското право, макар и днес да се наблюдават множество недостатъци. Според нея, фактори като популизъм, тероризъм, религиозни и културни стереотипи правят разрешаването на бежанския проблем още по-трудно. Мария Спасова подчерта, че бежанските кризи дълго време ще бъдат част от проблемите, пред които е изправен света. Според нея, дори локалните конфликти, последица, от които са бежанските вълни, да приключат, се задава още по-голямо предизвикателство – климатичните промени, които ще увеличават броя на бежанците.

Според директора на дирекция „Права на човека“, решения като релокацията са краткосрочни, а това, което е необходимо са стратегически решения.

Проф. Анна Кръстева се фокусира върху няколко ключови понятия и тяхното тълкуване от академична гледна точка като Глобалния договор, бежанците, радикализацията и ксенофобията. Тя засегна Наредбата за интеграция на мигранти, която нито една от общините в България не е пожелала да приложи.

Според проф. Кръстева, най-значимото в Нюйоркската декларация е, че макар и незадължителна тя препраща към задължителни документи.

 [:]