Визия на Вук Йеремич: 53 специфични и конкретни задължения

vuk_jeremic
UN Photo

Голяма чест е да бъда кандидат за девети Генерален секретар на ООН.

Това е определящо време за света, който преминава през пълна трансформация – непрецедентна в мащаб, обхват и скорост. И докато светът става по-взаимнозависим, многополюсен и глобализиран, също така е обременен от геополитическите разногласия и ерозията на доверието в интернационалната система.

Осигуряването на мир, стабилност и продължителен човешки прогрес при такива условия ще изисква нови глобални стратегии и решения, както и по-интензивна международна кооперация. Ad hoc плурализмът, волунтаризмът и неформалните мрежи, макар с добри намерения, не могат да заместят съгласуваната, здрава и обхващаща многостранност в 21 век.

В центъра на тази задача пред поколанията трябва да застане ООН: уникална организация, разполагаща с изчерпателна легитимност и универсално членство.

Очаквам с нетърпение да представя подробната политическа платформа за моята кандидатура, съдържаща 53 специфични и конкретни задължения, които смятам да приложа от първия ден. Тя е организирана в 5 глави: устойчиво развитие; изменение на климата; предотвратяване на конфликти и мироопазващи Операции; права на човека и хуманитарна помощ и кктивизирането на Организацията на Обединените нации.

Това становище относно визията ми включва план за действие, изграден на базата на задълженията, която тази платформа определя подробно.

Миналата година, световните лидери твърдо приеха нова форма на сътрудничество в глобален мащаб, сключена под егидата на ООН. Те подкрепиха една цялостна, дръзка и универсална рамка за постигането на устойчиво развитие, за да бъде елиминирана крайната бедност; икономическия растеж да бъде широко разпространен; неравенството в и между нациите намален и Земята да бъде защитена от причинена от човека вреда и изменение на климата. В началото на моя мандат като президент на 67-ата сесия на Общото събрание, имах възможността да започна исторически преговори, които доведоха до приемането на Програма 2030.

Поетите ангажименти „никой да не бъде изоставен“ и да се осигури устойчиво развитие за по-малко от две десетилетия няма да бъдат изпълнени чрез инерция или автоматизация. Това е една екзистенциална задача за нашето поколение: да бъдат изпълнени миналогодишните исторически споразумения. Вричането във вярност на Целите за устойчиво развитие не се равнява на действие. За подобно мащабно начинание е необходима координирана, многостранна, обхващаща, целенасочена и съпровождана от решения глобална кампания, водена от деветия Генерален секретар.

Поставянето на устойчивото развитие и контрол върху изменението на климата в центъра на работата на ООН. Генералният секретар ще бъде най-ревностният застъпник на Програма 2030, включваща нейните клаузи, отнасящи се за климата и ще насочи системата на ООН към приоритизиране на работата върху този основен въпрос. Генералният секретар ще работи неуморно с държавните глави и правителствата, за да им помогне с постигането на национално определения им принос в борбата с изменението на климата.

Деветият Генерален секретар ще поема поста във време на подновени геополитически разногласия и проникваща нестабилност. По исторически стандарти, много части от света остават забележително мирни. Въпреки това, ендемичното насилие в Близкия изток и повтарящите се конфликти в части от Африка и отвъд трябва да бъдат адресирани решително в лицето на текущите етнически, родови и сектантски недоволства.

Светът все още е в опасност от ядрени оръжия и тяхното разпространение, както и цял диапазон от нови заплахи за сигурността. Това включва подема на тероризъм и насилствен екстремизъм, извършвани от недържавни действащи лица, които отричат всички общи норми на цивилизацията, но също и тревогата за необичайните способи за водене на война като кибер дейностите.

Тези усилено изпробват капацитета на ООН за предотвратяване на конфликти, посредничество, миротворчество, мироопазване и изграждане на мира.

Поставяне началото на нова генерация на стабилизационни мисии на ООН. Генералният секретар, консултиращ се и зависим от Съвета за сигурност и заинтересованите страни, ще изгради нова рамка за нова генерация на стабилизационни мисии на ООН със специфичен фокус върху Близкия изток и Северна Африка. Такива мисии ще изискват по-строги процедурни правила; по-добра екипировка и бойна логистика; силен цивилен компонент и модернизирани процедури за светкавично набиране на квалифициран персонал.

Засилване на отговорностите спрямо сигурността в Африканския съюз. Генералният секретар, консултиращ се и зависим от одобрението на Съвета за сигурност и Африканския съюз, ще разработи петгодишен план за засилване на сътрудничеството на ООН за мира в Африка и за прехвърлянето на широк обхват от отговорностите спрямо сигурността на Африканския съюз и субрегионалните организации. Ключови елементи ще бъдат подпомагането на политическия, цивилния и военния капацитет на АС; предприемането на поетапно прехвърляне на отговорностите на африканските ръководства, където протичат мисии на ООН; създаване на съвместни ООН-АС способности за реагиране срещу подема на насилие и споделяне на най-добрите практики с цел достигане на най-високите стандарти на строга дисциплина и защита на човешките права.

Засилване капацитета на ООН за контратероризъм. Генералният секретар ще разположи екипи от квалифицирани съветници, за да помогнат на страните членки, по тяхна покана, с борбата срещу тероризма и насилствения екстремизъм, докато се спазват правата на човека и закона. Генералният секретар също така ще създаде работна група за тероризъм, екстремизъм, информационни технологии, за да предложи стратегии за ефективно противопоставяне на терористичната и насилствено екстремистката пропаганда и също така стартирането на програма за реагиране на необичайни заплахи за сигурността. Генералният секретар ще се застъпи за засилването на международния режим срещу преноса на оръжия за масово поразяване, включително и ядрени оръжия.

Дълго време ООН е в челните позиции на насърчаването на човешките права по целия свят, от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека до подкрепата на „отговорност за защита“. Но викът „Никога вече!,“ и посланието да се елиминира бичът на геноцида, все още не са напълно ясни. Механизмите за права на човека на ООН днес биват с недостатъчни ресурси и пропастта между задълженията, поети от страните членки чрез международни договори и тяхното прилагане на практика остава голяма. ООН трябва да съживи своите усилия за насърчаването и защитата на правата на човека, както и системите за ранно предупреждение за предотвратяване на геноцид и други масови престъпления.

С десетилетия ООН е работило, за да облекчи тежкото състояние на бежанците, разселените хора и други групи, засегнати от конфликти в страните, цивилни войни, пандемии, глад, наводнения, урагани и други причинени от човека и природни бедствия и катастрофи. Въпреки това, сегашният капацитет за предоставяне на хуманитарна подкрепа и помощ, в лицето на скорошните кризи, е недостатъчен. Деветият Генерален секретар ще трябва да действа решително относно мобилизирането на достатъчни ресурси за да предостави хуманитарна помощ в засегнатите места по целия свят.

Насърчаване на правата на човека и приоритизиране на предотвратяването на геноцид. Генералният секретар усилено ще насърчава по-значимата защита на човешките права по света като ядро на целта на ООН. Също така, Генералният секретар ще работи с Общото събрание, страните членки и външни донори, за да увеличи цялостния бюджет на Върховния комисариат на бежанците (ВКБООН) с 50% на устойчива база. Генералният секретар също така ще създаде и председателства отряд със специална задача за предотвратяването на геноцид и други масови жестокости, за да осигури, че при свършването на работата по предотвратяването на злоупотреби от различни части на системата на ООН, ще доведе до по-ефективни резултати.

Подсилване капацитета на ООН за реагиране, в частност за бежанците и други разселени хора. Генералният секретар упорито ще настоява за повече ресурси и по-ефективна реакция при хуманитарните кризи като приоритизира по-добра комуникация за подкрепа и помощ на бежанците, търсещите закрила и други разселени хора из целия свят, както и хора, засегнати от пандемии, глад, наводнения, урагани и други породени от човека или породата бедствия и катастрофи. Също така, Генералният секретар ще посочи нов координатор за помощ при бедствия и специален пратеник, който ще има задачата да мобилизира ресурсите, да насочва финансирането и организационните недостатъци като се фокусира върху бежанските кризи в Близкия изток и Африка, както и помощта при бедствия.

ООН е упълномощена да мобилизира и координира доставката на глобални обществени ресурси от името на 193-те суверенни страни. Въпреки това, има усилващ се критицизъм, че системата на ООН не се представя подобаващо и че съдържа твърде много хаотични части; че организацията се е провалила в модернизирането и адаптацията; че ефективността ѝ е намаляла, тъй като светът се променя по-бързо, отколкото ООН; че политиките ѝ относно наемането и персонала не отговарят на текущите нужди и че подход спрямо статуквото от страна наОорганизацията ще я направи негодна за целта ѝ през 21 век.

И докато ООН остава депозитар на грандиозни и устойчиви идеи и че сред хората ѝ има невероятни и отдадени личности от всички краища на света, многото постижения на Организацията са застрашени от това да бъдат засенчени от чувство за стагнация, разочарование и провал.

Вярата и доверието в ООН трябва да се възстановят. Нужно е да се предприемат реалистични мерки, за да се реформира Секретариата на ООН, отдавайки специално внимание на постижението за равенство на половете и балансирано регионално представителство. Като част от усилията за реформа, деветият Генерален секретар ще трябва да стимулира глобалното обществено мнение чрез иновативни комуникационни стратегии. Този човек, също така, ще трябва да приоритизира по-силното ангажиране на Организацията с младежите, които представляват повече от 40% от населението на света.

Ревитализиране на Секретариата на ООН. Генералният секретар ще осигури по-ефективната стойност на финансите; ще подсили Службата на ООН за вътрешен надзор; ще се бори безмилостно, за да премахне корупцията, измамата и злоупотребата; ще защитава вътрешните лица, подаващи сигнали за нарушения; ще изисква финансова декларация от всички от персонала и номинираните за ключови постове; ще създаде годишен, обединен и прозрачен преглед на бюджета на ООН и ще изисква по-голям публичен достъп до всяка релевантна бюджетна документация.

 

Постигане на равенство на половете в старши назначения на ООН от първия ден. От първия ден, Генералният секретар ще назначи квалифицирани жени на 50% от позициите, еквивалентни на заместник-генерален секретар, достигайки равенство на половете в назначенията за Специалния представител на генералния секретар и постоянните координатори на ООН и ще установи по-добри политики за назначаване на превъзходни личности по целия свят.

Преосмисляне на общественото допитване, комуникация и стратегии за ангажираност на младежите. Преустроена медийна и комуникационна стратегия ще бъде установена за подобряването на глобалната  далновидност и разбирането на действията на ООН. Също така, тази стратегия ще обхване ефективното използване на цялата медия, включително и диалог в социалните медии с разнообразни глобални корпуси. Генералният секретар енергично ще съдейства на младежта и ще инициира повече програми достъпни за млади професионалисти, които да имат способността да взаимодействат, научат и допринесат към ООН.

Деветият Генерален секретар на ООН трябва да бъде личност, която е решена да тласне напред общите интереси и прогресивните надежди на човечеството. Този човек трябва да бъде напълно отдаден към отговорното глобално лидерство и целите и принципите на Устава на ООН.

Деветият Генерален секретар трябва да бъде не само опитен и работещ усърдно глобален дипломат, но трябва да има и дълбоко чувство за морална цел и безгрешна почтеност. Последно, този човек трябва да се ползва с доверие на развитите и развиващите се страни, да има способността да обединява разделенията на света и ефективно да говори от името на всички, без значение от пол, раса, произход, цвят на кожата или националност.

Търся подкрепата на страните членки, воден от три взаимосвързани убеждения: първо, че осигуряването на по-силна многостранна дипломация представлява най-силната мрежа за сигурност срещу глобалните злодеяния, които срещаме в наши времена; второ, че ревитализирана ООН трябва да бъде в центъра на глобалното управление и трето, че съществуващите ресурси на ООН трябва да бъдат използвани по-ефикасно, така че организацията да може да предложи резултатите, изисквани от членовете й и международната общност в голям мащаб.

ООН се нуждае от нов импулс, за да остане това, което учредители в далечното минало са искали да бъде: основният форум на света, в който страните членки се обединяват около обща програма за глобален прогрес. ООН трябва да се стреми, за да вдъхне нова сила на въображението на хората.

В случай, че бъда удостоен с честта да служа като деветия Генерален секретар на ООН, ще се стремя да въплътя от първия ден 53-те специфични и конкретни ангажименти, съдържащи се в платформата, която ще представя на страните членки и обществото. Това ще бъде извършено в съответствие с принципите на откритостта, прозрачността и приобщителността, които председателите на Общото събрание и Съвета за сигурност са оповестили, че трябва да характеризират избирателния процес за този изключително важен пост.

Оригинален текст. 

Превод: Мартин Стоянов

Редакция: Екатерина Димитрова