Визия на Данило Тюрк: Първо хората

he General Assembly is holding informal dialogues on 12-14 April with eight candidates for the position of the next Secretary-General of the United Nations. Dr. Danilo Türk, former President of the Republic of Slovenia, speaks to journalists following his exchange with Member States regarding his candidacy.
he General Assembly is holding informal dialogues on 12-14 April with eight candidates for the position of the next Secretary-General of the United Nations. Dr. Danilo Türk, former President of the Republic of Slovenia, speaks to journalists following his exchange with Member States regarding his candidacy.
UN Photo

Първо хората

Моята визия за Обединените нации започва с народите по света – и дълга на Организацията да откликне на нуждите им справедливо и ефективно. Очевидно е, че  това не е нова идея. Тя е залегнала в преамбюла на Хартата на ООН, чиито силни думи са вдъхновили поколения от шампиони в многостранната дипломация, както официални лица, така и обикновени хора. Така че визията на Генералния секретар трябва да се изгради  върху тази основа. ООН се нуждае от силна морална отдаденост на своите изконни мотиви и цели в своите опити да намали и елиминира крайната бедност, да осигури устойчивост на икономическото и социалното развитие, да укрепва човешкото достойнство и човешките права и да предотвратява насилствени конфликти.

Три жизненоважни партньорства


Генералният секретар не може да е просто защитник на народите по света, а трябва и да развива партньорства, за да постигне целите си. Три съображения са фундаментални:

Първо, ООН и неговият Генерален секретар работят в свят, чиито народи са организирани в суверенни държави и са представлявани от техните правителства. Суверенитетът на държавите и върховенството на международното право са крайъгълните камъни на световния ред и са необходимо условие за мирното международно сътрудничество. Нещо повече, суверенното равенство на страните членки е основата на Организацията на Обединените нации. Вярно е, че международното право, международните стандарти за човешки права и процеса на глобализиране непрекъснато модифицират държавния суверенитет. Въпреки това, неговото фундаментално значение си остава. Суверенитетът все повече означава  отговорност и той е съществен за по-нататъшната еволюция на международната система, основана на правила.

Генералният секретар трябва да е подготвен и способен да работи с всички страни членки по всякакви спорни въпроси, за да изработи конструктивни решения, които ще допринесат за чувствителна разлика за хората. Както е показала историята, това е предизвикателна задача. Генералният секретар трябва да изгради връзки и доверие между страните членки на ООН, също както и между тях и Организацията като цяло. Най-накрая, успехът на ООН зависи от страните членки.

 Второ, еволюцията на международното сътрудничество от основаването на ООН насам доведе до създаването на многобройни регионални организации, които с времето станаха интегрална особеност на международната система и изключително важни партньори на ООН. Генералният секретар трябва да работи тясно с тези общности, за да развие силно партньорство с тях. Например сътрудничеството с Африканския съюз заслужава специално внимание, най-вече в областта на мироопазването.

Трето, в света на XXI век, Генералният секретар трябва да е способен да се свърже ефективно с главните действащи лица, които предоставят възможности и предизвикателства извън областта на правителствата. Визията на Генералния секретар трябва да включва легитимните очаквания на гражданското общество, частния сектор и академичните среди, които играят ключова роля в ерата на глобалните комуникации и глобалната икономическа взаимозависимост, и трябва да бъдат включени в глобалната визия на ООН. Многостранната дипломация традиционно е по-скоро хоризонтално структурирана, с нарастващо сътрудничество с неправителствени участници.

Генералният секретар трябва да усъвършенства тези три жизненоважни партньорства, за да подсили общия принос на всички участници и така да допринесе за по-широка съгласуваност на политиките и действията, най-вече в три ключови области от работата на ООН.

                                 Три ключови области на работа

Поддържането на международния мир и сигурност
е фундаментална дейност на ООН. През годините Организацията е разработила широк спектър от инструменти за изпълнение на основната й мисия да установи колективна, глобална сигурност. Но променящата се природа и увеличаващата се сложност на въоръжените конфликти, включващи  растящо разнообразие от „неправителствени участници“ (често подвеждащ термин), представляват водещо предизвикателство пред  ООН. Някои от тях са страни във въоръжени конфликт и евентуално могат да седнат на масата за преговори, а други – не. Но насилствените екстремисти, водени от идеологии, както и безмилостните терористи, трябва да бъдат преборени от държавите в легалните и политически рамки, определени от Съвета за сигурност на ООН.

Ясно е, че в преобладаващия смут днес, заплахите не трябва да са изненада за никого и когато е възможно, те трябва да бъдат предотвратявани чрез решителни колективни действия, включително такива, които са насочени към първоизточника на конфликта. Една унция превенция е по-добрe от един килограм лекарства. Различните форми на превантивна дипломация трябва да са от най-висок приоритет. Генералният секретар трябва да поема инициативата  да подпомага правителствата в борбата им срещу изникващите заплахи пред международния мир и сигурност, както и да използва всички възможности за добри услуги и установяване на факти по един разумен и своевременен начин. Социалната кохезия и устойчивостта на мира трябва да бъдат крайните цели на постконфликтното мироопазване, за да не прерасне крехкият мир във война. Отговорността за престъпления против човечеството, военни престъпления и други подобни зверства трябва да е реална. Проблемите, засягащи малцинствата, трябва да бъдат разбирани и разрешавани. Приобщаващото правителство в свободните и гъвкави общества трябва да е фундаментален елемент в нашата визия.

Капацитетът и изпълнението на мироопазването, ключов инструмент на ООН,  както и на специалните политически мисии, трябва да бъдат периодично подсилвани и подобрявани, за което е нужно Съветът за сигурност да поставя ясни и постижими мандати. Защитата на цивилните трябва да е от най-висок приоритет. Позорните инциденти на сексуална експлоатация и насилие,извършени от миротворци, трябва да бъдат предотвратявани – и наказвани.

Генералният секретар трябва да подпомага всички практични действия в този област. В същото време страните членки и главните органи на ООН, особено Съветът за сигурност, трябва да подобрят съгласуваността на своите решения и действия. Едно глобално разбиране на сигурността, включващо всички държави, е наложително и предложенията за него могат да бъдат представяни от Генералния секретар.

В контекста на опасните тенденции, които имат ефект върху международния мир и сигурност днес, е наложително ООН и страните членки да работят за развитието на по-добро разбирателство сред различните култури и приемане на тяхното разнообразие, което ще е един от моите приоритети.

Устойчивото развитие е ключова част от тази визия. Приемането на Програмата за устойчиво развитие 2030, включително нейните Цели за устойчиво развитие, както и скорошното Парижко споразумение за климата, като част от Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата, са изключително обнадеждаващи постижения. Заедно те представляват решителна крачка към изкореняването на бедността, като не оставят никого зад себе си, и насочват планетата ни към един изпълнен с успех, гъвкав и устойчив път. Генералният секретар трябва да играе ролята на катализатор в процеса на изпълнение на тези споразумения, с помощта на гражданското общество, частния сектор и академичните среди.

В крайна сметка съдбата на нашата планета зависи от устойчивостта на развитието, преследвано от човечеството. Ресурсите, особено водата в пустинни или пренаселените места, трябва да бъдат използвани разумно и за всички. Обществата със справедливо разпределени блага за всички хора и възможности за благоприлична работа трябва да бъде незаменима част от нашата визия. Условията трябва да бъдат създадени на едно международно ниво, за да прогресират справедливостта и честността вътре в обществата. Официалната помощ за развитие, вътрешната мобилизация на ресурси, ефективното и иновативно финансиране на развитието, както и партньорствата между множество заинтересовани страни, трябва да бъдат заздравени, както е предвидено в Програмата за развитие от конференцията в Адис Абеба. Тук също Генералният секретар трябва да играе ефективната роля на катализатор.

Развитието представлява също и ефикасна стратегия за превенция на въоръжените конфликти и техните хуманитарни последици, визия вече залегнала в Хартата на ООН. Генералният секретар трябва да спомага за по-ефективното осъществяване на тази визия, в която приоритетът на хората ще е фундаментален.

Човешките права и хуманитарната дейност са ядрото на моралните цели на ООН. Ключовите хуманитарни дейности трябва да са от най-висок приоритет, за да се откликне на драматичните хуманитарни и миграционни проблеми, които възникват. Готовността на донорите да увеличат своя принос за хуманитарните фондове е високо оценена. Освен това, иновативни решения трябва спешно да бъдат създадени. Въпреки това фундаменталните задачи в областта на социалното и икономическото развитите не трябва да се пренебрегват и нивата на официалните помощи за развитие не трябва да падат. Ще е необходимо да се осигури съгласуваност на хуманитарната дейност и развитието, с цел да се подсигури приспособимостта на страните членки, както и тяхната социална кохезия. Нашият ангажимент да поставяме хората на първо място ще бъде незаменим актив в това отношение и той изисква висок приоритет на човешките права.

Човешките и индивидуалните права са взаимосвързани и универсални, затова трябва да бъдат уважавани и защитавани. За ООН всички човешките права, граждански и политически, както и икономическите, социалните и културните права и правото на развитите, трябва винаги да бъдат на преден план. Уважението и прилагането на човешките права са преди всичко отговорност на държавите, а за всяка приоритетите са различни, но е възможно да се уважават едновременно и човешките права, и държавния суверенитет чрез многостранно сътрудничество. Затова органите на ООН в сферата на човешките права трябва да бъдат подсилени, а дейностите свързани с човешките права да продължават да бъдат популяризирани във всички аспекти от работата на ООН.

Ясно е, че правата на жените са в основата на постигането на която и да е част от тази визия. Жените могат и ще играят положителна роля във всички сфери. Генералният секретар трябва да е отдаден на подсилването на техните роли и задължения – във всички политики и програми на ООН, както и в ръководството на Организацията.

ООН трябва винаги да е фокусирана върху дългосрочната си цел – да осигури по-добър живот за бъдещите поколения. В нашата визия децата трябва да са в безопасност, добре нахранени, здрави и да имат достъп до качествено образование. Организацията трябва да направи повече, за да помогне на младите в изконния им стремеж към заетост и възможност да живеят продуктивен живот в един бързопроменящ се свят.

                                                     Управление и реформа

Като глава на Секретариата, визията на всеки Генерален секретар трябва да включва ясен и силен ангажимент, за да бъде той способен и ефективен административен ръководител на Организацията и бдителен управник на нейните ресурси. Това означава постоянно да търси начини, за да прави повече с по-малко, докато в същото време е лоялен и отговорен работодател за нашия персонал.

Служителите на ООН са най-ценното предимство на Организацията. Тяхната отдаденост на задълженията им от международен характер, каквато се изисква от чл. 100 от Хартата на ООН, трябва непрестанно да се подкрепя. Те трябва да  бъдат снабдявани с необходимите ресурси за изпълнение на задачите си и да им бъдат гарантирани от Организацията безопасност и сигурност по време на операции на терен. В замяна те трябва да разберат, че нулевата толерантност към измами и злоупотреби, е категорична.

Персоналът на ООН служи на всички хора по света. Изхождайки от това, композицията на Секретариата трябва да е отражение на този свят. От изключително значение, все по-стабилният баланс между половете трябва да е водещ и устойчив приоритет. Членовете на персонала трябва да се представят  в съответствие с най-високите стандарти на интегритет, безпристрастие, ефективност и компетентност, и преди всичко, с пълно съзнаване на факта, че те служат на всички народи на Организацията на Обединените нации.

За съжаление, ООН е в етап, в който прекалено често оперативните недостатъци и „силозният манталитет“ вземат превес, и в който писмената прокламация е далеч от изискванията за необходими действия. Съответно подобряването на операциите е от съществено значение в нашия бързопорменящ се свят.

Ние може да изпълним всички наши приоритети, като въведем реформи, които са решително и търпеливо формулирани – чрез иновации, приспособяване и структурни промени. Нуждаем се от воля, за да извървим трудните пътища към договарянето на споразумения и изискването на реформи, като избягваме да се придържаме към старите практики, които са се докaзали като безполезни. Всяка реформа е процес, а не събитие, и трябва да бъде внимателно обмислена, а ефектите, които ще окаже върху системата като цяло – добре разбрани. Трансформационната природа на бъдещите реформи трябва задължително да е поставена в контекста на политическата реалност. Надграждайки усилията на предшествениците ми, и в координация с Общото събрание, аз ще обърна приоритетно внимание на рационализирането на бюрократичния процес, който се е превърнал в препятствие пред ефикасното управление.

В заключение, ако бъда избран от Общото събрание, аз ще използвам целия си опит – като демократично избран глава на държава, като постоянен представител на ООН с опит в служба на Съвета за сигурност, като висшестоящ служител на ООН, и като професор по международно право – за да удовлетворя доверието, което евентуално би било гласувано на моите способности. Бих работил непрестанно и усилено, за да постигна моята визия – хората на първо място.

Оригинален текст.

Превод: Стоян Ангелов

Редакция: Светослава Димитрова