Визия на Ирина Бокова за ООН: Мир, устойчивост и достойнство

2
2362

Irina-Bokova_unesco.org_-630x420

На 12-ти април започват неформалните диалози с кандидатите за генерален секретар на ООН. В рамките на три дни осемте кандидати ще представят своите визии и ще участват в публични дебати, като част от тазгодишната по-прозрачна кампания за избор на генерален секретар на Организацията на Обединените нации. За 70-годишната Организация това е историческо събитие. Визиите на кандидатите за развитието на ООН вече за публикувани на сайта на Организацията. Прилагаме пълен текст на визията на номинирания от българското правителство кандидат за поста, Ирина Бокова:

Мир, устойчивост и достойнство – новият хуманизъм на света днес

Когато през 2009 г. бях избрана за пръв път за генерален директор на ЮНЕСКО, представих визия, озаглавена „ЮНЕСКО през 21-ви век! Нов хуманизъм в глoбилизирания свят“. Днес, седем години по-късно, аз съм по-убедена от всякога, че светът и в частност ООН, се нуждаят от хуманистичен подход за справяне с наболелите проблеми и заплахи.

Миналият октомври ООН празнува своята 70-годишнина. В доклад от седемдесетата сесия на Общото събрание на ООН, генералният секретар Бан Ки-Мун заяви:

„От пепелта на войната до седем десетилетия на дълбоки сътресения и промени, визията, изразена в Хартата на ООН, е издържала теста на времето, дори когато светът се е видоизменял в нещо, което излиза извън рамките на всичко онова, което нашите основатели са си представяли. Тази визия – на държавите-членки, „обединяващи силите си“ в преследване на мир, просперитет и достойнство за всички, продължава да лежи в основата на глобалната ни мисия.“

Обединение в името на мира, устойчивостта и достойнството – това е моята визия за ООН.

Постигнат е голям напредък в целия свят. Избегнати бяха конфликти, подобни на войните, които опустошиха света през 20-ти век.  Милиони жени и мъже бяха измъкнати от крайна бедност. Напредък е отчетен и в овластяването на жените, подобряване ситуацията с човешките права, образоването на децата, осигуряване на справедливост и насърчаване на добро управление. Глобализацията обедини сили с революцията в технологиите, за да отворят безпрецедентни възможности за борба с бедността, болестите и глада.

Въпреки това мирът се сблъсква с нови заплахи, а човечеството е изправено пред нови предизвикателства.

Конфликти, насилие и криза продължават да бележат живота на милиони хора, принудени да напуснат домовете си и да поемат пътя на бежанци. През изминалата година домовете си са били принудени да напуснат повече хора, отколкото във всеки друг момент в периода от Втората световна война досега. Милиони страдат от глад, биват обект на преследване и дискриминация. Екстремизмът раздира обществото. Промяната на климата, замърсяването на околната среда и изчерпването на природните ресурси са само част от предпоставките за миграцията и бедността по света.

Новите заплахи за международния мир и стабилност изискват нови глобални отговори, вдъхновени от обновено колективно лидерство.

Ето защо Организацията на обединените нации никога не е била с толкова голяма важност с каквато е днес. Сега светът се нуждае от повече обединени нации. Нуждае се от по-силно лидерство, по-ефективна многостранна система, по-добра дипломация, по-задълбочен диалог и нови възможности за сътрудничество. Само Обединените нации могат да осигурят всеобщата платформа, от която светът се нуждае, за да предприеме ефективни съвместни действия. Само ООН може да подкрепи тези действия с правила, със зачитане правата и достойнството на човека. Вярвам силно както в достойнствата, така и в решаващото значение на многостранната дипломация. Ние се нуждаем от нова многостранна система за 21-ви век – един жизнеспособен, всеобхватен, ефективен и ефикасен век, основан на споделени ценности и норми, който не пести усилия за диалог, възползва се от силните страни на правителствата заедно с гражданското общество, частния сектор и академичната общност, за да изгради нови партньорства за новаторски действия.

Ако бъда избрана, ще се придържам към принципите на ООН и отговорностите на генералния секретар, както са определени в глава XV от Хартата. Ще се съобразявам с безпокойствата на държавите-членки, като винаги ще поддържам споделените ценности и моралния авторитет на ООН за насърчаване мира и сигурността, устойчивото развитие и всеобщите права на човека. Това ще включва отговорността, като генерален секретар, овластен от Хартата на Организацията на Обединените нации, да свеждам до знанието на Съвета за сигурност всички въпроси, които според мен могат да застрашат международния мир и сигурност.

Дейността ми като генерален директор на ЮНЕСКО е свидетелство за твърдата ми  убеденост, че образованието, опазването на културното наследство, защитата на правата на човека и равенството между половете, допринасят за мира, диалога, предотвратяването на конфликтите и екстремизма. Опитът ми включва също провеждането на реформи, целящи приемането на мерки за постигане на по-голяма ефикасност, прозрачност и силно управление, в това число като председател на Комитета на високо равнище по управление на организациите в системата на ООН. Няма да пестя усилия, за да надграждам над постиженията на досегашните генерални секретари и за да ръководя Организацията в задачата й да се адаптира към постоянно променящата се среда.

Изправени сме пред постоянно променящи се заплахи. Днес мирът не означава просто  липса на война. Повече от всякога мирът трябва да се гради върху здравите основи на превенцията и посредничеството. Това изисква нов фокус и нови инвестиции в рамките на ООН.

 

Предотвратяването на конфликти е основната цел на Организацията.

Трябва да мобилизираме всеки стълб от системата на ООН, за да поставим посредничеството и превенцията на предна линия на всички наши усилия.

Новите заплахи изискват нов подход. Част от него трябва да бъде координирането на усилията на ООН за справяне с глобалните предизвикателства като крайната бедност, пандемиите и загубата на биологично разнообразие, тъй като те влияят не само на човешкия живот, но и на икономическото развитие, околната среда, сигурността и стабилността. Глобален отговор означава изграждане на карта заедно с всички заинтересовани страни и агенции на ООН, където отговорностите са ясно разписани. Миграцията и бежанците са още един основен проблем, по който ООН трябва да има водеща роля в обединяването на всички, за да се справим с тази многоаспектна криза, започваща от липсата на достъп до образование и стигаща до проблеми със здравеопазването и сигурността.

Този дух се прокрадва и в четири важни политически документа, които изискват по-твърди глобални действия от страна на ООН за постигане, опазване и поддържане на мира – доклада на Независимата експертна група по мироопазващите операции на ООН, Световното проучване на ООН за прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, съвпадащо с 15-та годишнина на тази Резолюция, Прегледа на архитектурата за изграждане на мир на ООН за 2015 г. в годината на 10-тия юбилей от създаването на Комисията по изграждане на мира и Фонда за изграждане на мира, и неотдавнашния Доклад на групата на високо равнище относно финансирането на хуманитарната дейност. В тези документи се предвижда върховенство на политическите решения. Трябва да дадем шанс на дипломацията, която чрез всеобхватни стратегии да извежда обществата от кризи към стабилност, да изгражда устойчивост и да предотвратява връщане назад. Имаме нужда от постоянни действия – от възстановяване и реконструкция към развитие и устойчивост.

Ако бъда избрана, не бих спестила усилия като генерален секретар и бих използвала всички средства и механизми, за да укрепя превантивната роля на Организацията. Както бе посочено от Независимата комисия на високо равнище по мироопазващите операции на ООН, превенцията на въоръжените конфликти и насилието е „може би най-голямата отговорност на международната общност” и системата на ООН трябва да „обедини усилията си, така че по най-ефективен начин да гарантира превенция на конфликтите и постигане на мир”.

Това означава инвестиране в дипломацията, превантивно и всеобхватно действие срещу причините за конфликти. Необходимо е също да преразгледаме подхода си към мироопазването. Този обновен подход, отразяващ обединените ни усилия да защитаваме, трябва да обхваща предотвратяване на конфликти, посредничество, бързи реакции на хуманитарни кризи, природни бедствия и унищожаване на културното наследство. Мироопазващите операции играят жизненоважна роля за защитата на цивилното население от насилие и зверства, като същевременно продължаваме усилията за постигане на основната си цел за насърчаване на приобщаващи политически процеси и за подпомагане на прехода на държавите от конфликт към траен мир.

Убедена съм, че пред лицето на нови заплахи трябва да възродим мироопазващите операции в съответствие с Хартата на ООН и чрез консултации със Съвета за сигурност. Те трябва да стимулират жизнеспособни политически процеси на основата на нови партньорства за сигурност и на последователни подходи, фокусирани повече върху конкретната ситуация и ориентирани към хората. Накратко, трябва да инвестираме в стабилност и да разработваме решения със и за хората. Това са основите на мира.

Подобни интегрирани действия са ни необходими с оглед справяне със заплахите на войнстващия екстремизъм и тероризма, които в никакъв случай не трябва да се свързват с определена религия или вероизповедание, националност или етническа група. Борбата срещу екстремизма изисква нови форми на колективни действия, както и предотвратяване на неговото зараждане чрез образование, изграждане на умения у младите жени и мъже, чрез социално включване, толерантност и спазване на  правата на човека.

 

Другото лице на превенцията е устойчивостта.

Трябва да укрепим днешните общества, за да ги направим устойчиви на всички заплахи за мира – от екстремизма до нетолерантността, дискриминацията и конфликтите. Развитието е най-мощният фактор за изграждане на устойчивост, а в този смисъл дневният ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. ни дава историческа възможност. Този нов дневен ред съдържа глобална, всеобхватна и трансформираща визия за развитие на правата на човека и достойнството, за снабдяване на всички общества със специфични инструменти за собственото им развитие. Дневният ред е амбициозен и това трябва да е така, тъй като неговата цел е укрепване на мира чрез премахване на бедността, включващи общества и устойчивост. Това означава също да защитаваме заедно Земята и да уважаваме планетарните граници, включително чрез ефективно прилагане на Споразумението за климатичните промени от Париж.

Ако бъда избрана, ще мобилизирам системата на ООН, да оказва подкрепа на всички държави в тези направления. Това налага Организацията да стане по-ефикасна, ефективна и отговорна по отношение на потребностите на държавите-членки. Работата поотделно няма как да даде резултати. ООН, бидейки уникален общ терен, където държавите могат да се срещат, за да обсъждат проблемите, загърбвайки предразсъдъците, трябва да отговори на очакванията на всички свои членки. Разделенията в системата, които толкова често компрометират ефикасността, трябва да бъдат преодолени. Нуждаем се от нови бизнес модели за по-голяма последователност в системата за развитие, за да намираме ефективни решения в подкрепа на държавите-членки. Постоянният диалог между тях и техните лидери е ключово важен и аз няма да пестя усилия да ги подкрепям във всяка стъпка по този път.

 

Това е от основно значение за успеха на дневния ред до 2030 г.

Едно решение не може да е приложимо за всички. Вярвам, че за да бъде довършена работата по Целите за развитие на хилядолетието, се изисква специално внимание към най-слабо развитите страни, към изоставащите общества, включително малките развиващи се островни държави, които са най-уязвими по отношение на въздействието на климатичните промени. Страните със средни доходи също се нуждаят от подкрепа, за да се справят със задълбочаващите се неравенства и да дадат тласък на напредъка чрез добро управление и върховенство на закона.

Напредъкът по отстояването на правата на човека и достойнството на всеки мъж и жена трябва да бъде отправна точка за нашите усилия, както и стандарт, спрямо който ще измерваме успехите. Спазването им ще доведе до създаването на по-справедливи общества и ще гарантира равнопоставено участие на мъжете и жените в социалния, политическия и икономическия живот. Това е начинът за постигане на истинско световно гражданство.

 

Овластяването на жените ще създаде по-добро бъдеще за всички.

Равенството между половете е основно човешко право и аз съм убедена в неговата трансформираща сила за създаването на по-справедливи  и устойчиви общества. Овластяването на жените е напредничава стратегия за постигане на целите за устойчиво развитие. Виждам насърчаването на равенството между половете като едно от най-големите предизвикателства на 21-ви век, неразделна част от борбата за човешките и гражданските права в цял свят. То е също и една от най-големите възможности за постигане на устойчиво развитие и траен мир.

Вярвам, че овластяването на жените не може да бъде постигнато, без да бъде сложен край на насилието срещу тях, включително сексуалното такова, което е грубо потъпкване на човешките права. Аз съм твърдо решена да работя с правителствата и гражданското общество в борбата с всички видове насилие срещу жени и момичета. Насилието има множество физически, сексуални и психически последици, които не позволяват на милиони жени и момичета да участват пълноценно в социалния живот и нанася също така поражения на техните семейства, общности и обществата като цяло. Трябва да предизвикаме промяна. Не може да има извинение за ужасяващите престъпления на сексуално насилие и смятам, че ООН трябва да поеме водеща роля, като покаже твърдата си решителност да сложи край на безнаказаността на насилието срещу жени и момичета.

 

Качественото управление е екзистенциално с оглед увеличаване въздействието от дейността на ООН.

Днес светът е изправен пред безпрецедентна хуманитарна криза – това изисква новаторски подход за финансиране и ефективни реакции. Изисква още обединяване на хуманитарните и мироопазващи усилия. Не може просто да предоставяме помощ, трябва да предприемаме превантивни действия, като усъвършенстваме механизмите за мониторинг и ранно предупреждение в случаи на природни бедствия, като предотвратяваме конфликти и не позволяваме тяхното повторно възникване.

Вярвам, че резолюцията на Общото събрание на ООН за ревитализация на работата на Общото събрание, включително за въвеждане на по-отворен и прозрачен процес за избор на следващия генерален секретар, създава нови възможности за дебати и диалог по това как успешно да направим процесите на ООН по-видими и ориентирани към хората. Това ще бъде трамплин към мултиплициране на общите усилия за превръщането на ООН в по-последователна, ефикасна и адекватна на предизвикателствата на днешния ден.

Трябва да преминем към нов етап  на „действия като един“, водени от принципите за прозрачност, отговорност и резултатност. Ако бъда избрана, ще насърчавам  подновената колаборация между държавите-членки и генералния секретар, за да постигна рационализация и оптимизация на управлението, на административните разходи и развитието на човешките ресурси. Убедена съм, че това е начинът, по който ще продължаваме да правим ООН по-отзивчива и ефективна. Ще продължа добрите практики и ще използвам управленския си опит, за да подобря координацията между агенциите и интердисциплинарния подход.

Очакванията, на които трябва да отговорим, са големи. Милиони жени и мъже очакват от ООН да предотвратява конфликтите, да сложи край на войните и да положи основите за устойчиво развитие. Те очакват от ООН да представлява човечеството като единна общност, споделяща ценности и стремежи, с обща история и съдба. Те разчитат на ООН заради надеждата, която носи, че заедно можем да изградим общо и мирно бъдеще, бъдеще, което не изоставя никого, бъдеще на достойнство за всички.

Това е новият хуманизъм на 21-ви век!

Ирина Бокова

 

Оригиналният текст, както и визиите на останалите кандидати може да намерите тук.

Превод: Мирела Христова

2 COMMENTS

Comments are closed.