Визия на Кристалина Георгиева

2
9389

[:bg]14494651_1281789685188895_4915864869322527711_n

Визията ми за Организацията на Обединените нации е ясна и проста. В един променящ се свят, тя трябва да съответства на това време, да подновява своята актуалност и да работи за хората в нужда. Това изисква действия в три области.

Първо, в областта на мира и сигурността, Генералният секретар трябва да даде приоритет на предотвратяването и разрешаването на конфликти; обновяването на ефективността, интегритета и авторитета на мироопазващите сили на ООН. Второ,
светът трябва да допринесе за амбициозния дневен ред за устойчивото развитие, изменението на климата и права на човека, върху които всички ние колективно се договорихме. Заедно те насочват към едно много по-икономически устойчиво бъдеще и Генералният секретар трябва да гарантира, че напредъкът в това отношение остава на дневен ред. Трето, Генералният секретар трябва да спечели доверието на страните членки, за да изпълни реформите и добрите практики за управление, необходими на ООН, за да отговори тя на изискванията на двадесет и първи век. Успехът зависи от едно силно партньорство с държавите членки, които да предоставят на
Генералния секретар пространството и увереността да действа, но също така е необходимо и желание от страна на Генералния секретар да отговаря за постигането на резултати.

В годините, които ме формираха като личност, бях свидетел драматични политически и икономически промени в собствения си регион и в страната си. Този опит ме накара да разбера кои са причините за промяната и какво е нейното въздействие върху живота на хората навсякъде. Като майка и баба, аз съм наясно с предизвикателствата, пред които младите хора, от които зависи бъдещето, са изправени. Виждала съм реализирани възможности, но съм виждала и болката и несигурността на тези, които биват изоставени. Във време, в което световната бедност намалява, но неравенството все още е във възход и в което ние сме създали планове за справяне с много от световните проблеми, Организацията на Обединените нации е жизненоважна сила на доброто, което може да окаже забележително въздействие върху отделните животи на милиарди хора.

Аз нося със себе си прекия опит от управлението на програми за околната среда, развитието и хуманитарната помощ в моята кариера, както и първоначалния ми опит от интензивната дипломация на световната сцена. По същия начин, аз съм работила в тясно сътрудничество с държавите членки в различни сфери за насочване на
бюджетни ресурси, където са необходими и ще внеса моя доказан опит от управленска
експертиза към ролята на Генералния секретар. Преди всичко обаче, аз Ви моля да ме видите като лидер, който ще защитава основните ценности на Организацията на Обединените нации и ще се посветя на това да направя тази велика Организация да работи за всички.

Залогът за избор на Генерален секретар може би никога не е бил по-висок. Живеем във време на голяма промяна и на риск, на възможности и на опасности. Изборите, които правим по въпросите на мира и сигурността и на устойчивото развитие, ще формират бъдещето ни за десетилетия напред.

Мир и сигурност
Мироопазването на ООН работи под дългогодишни ограничения, като същевременно се сблъсква с нови и променени условия на конфликти. Появата на усложнени вътрешни конфликти, които все по-често привличат чуждестранни бойци, заедно с увеличаването на недържавните терористични групировки, поставят нови предизвикателства пред мироопазващите сили на ООН. Трансграничният характер на съвременната заплахата на тероризма също изисква нови начини на международно сътрудничество, които съчетават бързия обмен на разузнавателна информация, но при условия на спазване на правата на човека.

Предизвикателствата пред мироизграждането и мироопазването се простират много по-далеч от нововъзникващите посоки на конфликт. Много средства са били предлагани в различните доклади през последните години. Предизвикателството е в изпълнението им – цяла поредица от действия, която започва с превенцията, преминава през мироопазването и завършва с разрешаването на конфликти.

Регионалните и местните организации имат много важна роля в превенцията. Партньорството на ООН с Африканския съюз се задълбочи значително, но още може да се направи, за да се насърчи взаимното сътрудничество в областта на превенцията и самото опазване на мира. Необходима е по-значителна ангажираност с местните актьори.

Генералният секретар трябва да използва всички налични инструменти за превенция – устойчивото развитие, права на човека, ранно предупреждение, посредничество и преди всичко, функционалния капацитет на ООН, който действа често в условия на нестабилност и насилие. Затруднение за мироопазването представлява необходимостта
да се отговори по ефективен и навременен начин, когато започне конфликтът. Увеличаването на финансиране и разгръщането на мироопазващите операции е от съществено значение.

Когато миротворци биват изпращани на терен, трябва да има ясна йерархия на командване и абсолютна отговорност за действията на всички, от командирите до войските. Случаите на сексуално посегателство и насилие през последните години са нетърпими и неприемливи. Това изисква достатъчно инвестиции в обучение, мониторинг и оборудване за миротворците, както и по-добра преценка за подходящото време за оттегляне от мироопазващи операции.

Мирът и сигурността са основите на един справедлив свят, в който всички могат да дадат своя принос за изграждането на справедливо общество и еднаквото споделяне на ползите от него. Когато видя синя каска си спомням за свещения дълг на ООН да служи и защитава най-уязвимите в света. Вярата в тази най-благородна мисия се основава на прозрачно и стабилно ръководство.

Присъщите за ефективния мир и сигурност дейностите на ООН са част от ролята на Генералния секретар. Като дипломата на света, Генералният секретар трябва да бъде повече функция отколкото личност, с помощта на това, което е известно като Добрия офис, да работи в тясно сътрудничество с основните действащи лица като Съвета за сигурност, регионалните обединения, както и държавите члени като цяло, за да се предотвратяват и разрешават на конфликти.

Развитие, изменение на климата и правата на човека
Страните членки предприемат действия насочени към глобалните предизвикателства чрез създаване изключително трудоемка програма за идните години. Както отбелязва Бан Ки-Мун: „Ние сме първото поколение, което може да сложи край на бедността и
последно поколение, което може да спре изменението на климата“. Този амбициозен призив за действие поставя огромна отговорност върху плещите на следващия Генерален секретар.

За устойчиво развитие, ние трябва да осигурим последователен ангажимент на ООН, който да подкрепи изпълнението на Програмата от Адис Абеба и Целите на устойчивото развитие. Ние трябва да гарантираме, че най-уязвимите хора – включително и тези от най-слабо развитите страни (LDCs), развиващите се страни без излаз на море  (LLDCs), и малките островни развиващи се държави (SIDS) – не изостават. Трябва да изпращаме ясни сигнали за добавената стойност, която даваме и за действията си, чрез безмилостна демонстрация на нашето убеждение, като попечител на целите, чрез измерване на напредъка ни като глобален шампион. По същия начин ние трябва да осъзнаем, че Целите на устойчиво развитие изискват глобален отговор много по-мащабен, от този, който ООН може да даде сама. Затова ще използвам моите продължително изграждани връзки с държави, регионални организации и международни институции, за да подтикна към по-тясно сътрудничество по този дневен ред.

Отвъд това, Генералният секретар, трябва да настоява за нови източници на публично финансиране и насърчаване на ангажираността на частния сектор в много по-голям мащаб, отколкото преди. Това ще изисква създаването на нови видове публично-частни инструменти и партньорства, които ще повишат нивото на нашите инвестиции и
иновации.

Парижкото споразумение за климата привлече вниманието към рисковете, свързани с изменението на климата и изключителните предимства за човечеството, ако то може да забави темпа на това изменение. В случай, че не успеем, се ужасявам от опустошенията, които ще последват. Работила съм по въпросите на околната среда в кариерата ми и знам, че работата ни обхваща панорама, която включва нашите гори и океани, земеделски земи, реки и градове, както и промените в климата. Ние трябва принесем нашата глобална икономическа активност и потребление в състояние на баланс с нашата естествена база от ресурси. Гласът на Генералния секретар по тези въпроси трябва да бъде чуван непрекъснато и то в световен мащаб и той да настоява за действие по отношение на изменението на климата, подобряване на техническата работа на Организацията на Обединените нации и други организации, представяне на предупрежденията и възможностите пред политиците и гражданите на света, както и упражняване на правомощията, за да се съберат не само държави, но други критично
важни участници като бизнеса и гражданското общество.

В днешния свят, нито една страна не може да успее без да разчита на потенциала на всички хора, мъже и жени. Бидейки свидетел на положителното въздействие от овластяването на жените, за техните общности и за мира, аз обръщам силно внимание към участието на жените в работната среда. Но също така съм виждала жени и момичета, които са били жертви на сексуални престъпления и изключване. Няма да си спестя усилията, за да дам тласък на ролята на жените в обществото, която ще им позволи да бъдат защитени срещу дискриминация и насилие.

Правата на човека са незаменимият трети стълб от дейността на ООН, заедно с мир и сигурност и устойчиво развитие. Той остава критичен за независимостта и авторитета на институциите на ООН, които участват в тази дейност. Генералният секретар трябва постоянно да се застъпва за интегрирането на правата на човека в дейността на другите два стълба, като по този начин се засилва напредъка и в трите.

Като съпредседател на панела на високо равнище относно хуманитарното финансиране, аз настоявах за една много по-ефективна система за справяне с бързо растящите разходи за посрещане на нуждите най-уязвимите хора в отчаяна нужда, включително и тези на повече бежанци и разселени лица, на които светът е свидетел от времето на Втората световна война. Помощта трябва да бъде предоставена по много по-икономически изгоден и прозрачен начин. Нашият панел предложи голяма сделка, приета по време на Световната хуманитарна среща, която се отнася до приноса на агенциите и осигурява по-голяма роля на местните групи и призовава донорите да се ангажират с многогодишно финансиране. По-креативното използване на нови инструменти като финансовата помощ и социални връзки е необходимо, а резултатите трябва да бъде много по-строго следени и приложими към решенията за финансиране.

Лидерството на Генералния секретар
Лидерството е основната съставка за един успешен Генерален секретар. Запазването и изграждането на доверието на страните членки е постоянен приоритет. То е горивото, с което всичко друго бива осъществено. Но такъв авторитет не се печели малодушно чрез спазване на всички искания на страните членки. Защото, ако правителства са източник на властта на Генералния секретар, то легитимността произтича от последователно пазене на свещения пламък на ООН – Уставът, конвенциите, протоколите и по-широката система на международното право, които кодифицират ценностите, принципите и визията на Организацията на Обединените нации. Този ангажимент към един свят без война и бича на бедността, в който правата на хората се зачитат и защитават, е толкова съвременна визия, колкото е била, когато е написана.

Организацията на Обединените нации винаги е бил благословена с персонала, посветен на нейната принципна цел. Но тези служители се нуждаят от подкрепа и стимул. Нарастващата сложност на системата на ООН все повече спъва нейната ефективност да изпълнява собствените си цели. Организацията е достигнала до ниво, в което е разглеждана като бавнореагираща, неефективна и без фокус. Ръководството трябва да има увереността да управлява и да се възползва от по-отзивчиви структури, които в момента представляват най-добрите съвременни практики.
Искам да възстановя репутацията на Обединените нации като източник на иновации, партньорство и резултати. Искам Организацията да бъде най-вълнуващото място в света, в което човек може да работи. И аз искам да подсиля и да ръководя персонала, който пресъздава пълното разнообразие на нейните членове и е съставена от лица, които са горди и мотивирани, колкото аз самата ще бъда като служител на ООН.

Следващият Генералент секретар ще встъпи в длъжност в извънреден момент. Технологиите се прокрадват в  толкова много аспекти на нашето ежедневие. Независимо дали сме богати или бедни, те променят начина, по който
общуваме и се информираме. Променят начина, по който получаваме здравни грижи и образование. В същото време, ние излизаме от десетилетия на глобален растеж, които разшириха икономическите възможности, удължиха продължителността на живота и намалиха детската смъртност.

И все пак днес все още има тъмни облаци. Нарастващото неравенство, по-значителният природен, демографски натиск и натиск за развитие, както и забавеният растеж предполагат, че навлизаме в по-икономически ограничени времена. В същото време, нашите институции на управление са в процес на много дълбок стрес, в резултат на борбата на държави, международни и регионални организации да предотвратят период на глобален хаос. Чрез сътрудничество, ние можем да изградим устойчив свят, в който просперитетът се споделя.

ООН и нейният Генерален секретар имат огромната отговорност да помогнат за насочването на света към приобщаващ път и по-светло бъдеще. За мен е огромна чест да се представя като кандидат за за Генералнен секретар и ако бъда избрана неуморно ще преследвам целите, заложени в Устава с почтеност и непоколебимо чувство на дълг и състрадание към всички хора по света.

Оригинален текст. [:en]14494651_1281789685188895_4915864869322527711_n

Визията ми за Организацията на Обединените нации е ясна и проста. В един променящ се свят, тя трябва да съответства на това време, да подновява своята актуалност и да работи за хората в нужда. Това изисква действия в три области.
Първо, в областта на мира и сигурността, Генералният секретар трябва да даде приоритет на предотвратяването и разрешаването на конфликти; обновяването на ефективността, интегритета и авторитета на мироопазващите сили на ООН. Второ,
светът трябва да допринесе за амбициозния дневен ред за устойчивото развитие, изменението на климата и права на човека, върху които всички ние колективно се договорихме. Заедно те насочват към едно много по-икономически устойчиво бъдеще и Генералният секретар трябва да гарантира, че напредъкът в това отношение остава на дневен ред. Трето, Генералният секретар трябва да спечели доверието на страните членки, за да изпълни реформите и добрите практики за управление, необходими на ООН, за да отговори тя на изискванията на двадесет и първи век. Успехът зависи от едно силно партньорство с държавите членки, които да предоставят на
Генералния секретар пространството и увереността да действа, но също така е необходимо и желание от страна на Генералния секретар да отговаря за постигането на резултати.
В годините, които ме формираха като личност, бях свидетел драматични политически и икономически промени в собствения си регион и в страната си. Този опит ме накара да разбера кои са причините за промяната и какво е нейното въздействие върху живота на хората навсякъде. Като майка и баба, аз съм наясно с предизвикателствата, пред които младите хора, от които зависи бъдещето, са изправени. Виждала съм реализирани възможности, но съм виждала и болката и несигурността на тези, които биват изоставени. Във време, в което световната бедност намалява, но неравенството все още е във възход и в което ние сме създали планове за справяне с много от световните проблеми, Организацията на Обединените нации е жизненоважна сила на доброто, което може да окаже забележително въздействие върху отделните животи на милиарди хора.

Аз нося със себе си прекия опит от управлението на програми за околната среда, развитието и хуманитарната помощ в моята кариера, както и първоначалния ми опит от интензивната дипломация на световната сцена. По същия начин, аз съм работила в тясно сътрудничество с държавите членки в различни сфери за насочване на
бюджетни ресурси, където са необходими и ще внеса моя доказан опит от управленска
експертиза към ролята на Генералния секретар. Преди всичко обаче, аз Ви моля да ме видите като лидер, който ще защитава основните ценности на Организацията на Обединените нации и ще се посветя на това да направя тази велика Организация да работи за всички.
Залогът за избор на Генерален секретар може би никога не е бил по-висок. Живеем във време на голяма промяна и на риск, на възможности и на опасности. Изборите, които правим по въпросите на мира и сигурността и на устойчивото развитие, ще формират бъдещето ни за десетилетия напред.

Мир и сигурност
Мироопазването на ООН работи под дългогодишни ограничения, като същевременно се сблъсква с нови и променени условия на конфликти. Появата на усложнени вътрешни конфликти, които все по-често привличат чуждестранни бойци, заедно с увеличаването на недържавните терористични групировки, поставят нови предизвикателства пред мироопазващите сили на ООН. Трансграничният характер на съвременната заплахата на тероризма също изисква нови начини на международно сътрудничество, които съчетават бързия обмен на разузнавателна информация, но при условия на спазване на правата на човека.
Предизвикателствата пред мироизграждането и мироопазването се простират много по-далеч от нововъзникващите посоки на конфликт. Много средства са били предлагани в различните доклади през последните години. Предизвикателството е в изпълнението им – цяла поредица от действия, която започва с превенцията, преминава през мироопазването и завършва с разрешаването на конфликти.

Регионалните и местните организации имат много важна роля в превенцията. Партньорството на ООН с Африканския съюз се задълбочи значително, но още може да се направи, за да се насърчи взаимното сътрудничество в областта на превенцията и самото опазване на мира. Необходима е по-значителна ангажираност с местните актьори.
Генералният секретар трябва да използва всички налични инструменти за превенция – устойчивото развитие, права на човека, ранно предупреждение, посредничество и преди всичко, функционалния капацитет на ООН, който действа често в условия на нестабилност и насилие. Затруднение за мироопазването представлява необходимостта
да се отговори по ефективен и навременен начин, когато започне конфликтът. Увеличаването на финансиране и разгръщането на мироопазващите операции е от съществено значение.
Когато миротворци биват изпращани на терен, трябва да има ясна йерархия на командване и абсолютна отговорност за действията на всички, от командирите до войските. Случаите на сексуално посегателство и насилие през последните години са нетърпими и неприемливи. Това изисква достатъчно инвестиции в обучение, мониторинг и оборудване за миротворците, както и по-добра преценка за подходящото време за оттегляне от мироопазващи операции.
Мирът и сигурността са основите на един справедлив свят, в който всички могат да дадат своя принос за изграждането на справедливо общество и еднаквото споделяне на ползите от него. Когато видя синя каска си спомням за свещения дълг на ООН да служи и защитава най-уязвимите в света. Вярата в тази най-благородна мисия се основава на прозрачно и стабилно ръководство.
Присъщите за ефективния мир и сигурност дейностите на ООН са част от ролята на Генералния секретар. Като дипломата на света, Генералният секретар трябва да бъде повече функция отколкото личност, с помощта на това, което е известно като Добрия офис, да работи в тясно сътрудничество с основните действащи лица като Съвета за сигурност, регионалните обединения, както и държавите члени като цяло, за да се предотвратяват и разрешават на конфликти.
Развитие, изменение на климата и правата на човека
Страните членки предприемат действия насочени към глобалните предизвикателства чрез създаване изключително трудоемка програма за идните години. Както отбелязва Бан Ки-Мун: „Ние сме първото поколение, което може да сложи край на бедността и
последно поколение, което може да спре изменението на климата“. Този амбициозен призив за действие поставя огромна отговорност върху плещите на следващия Генерален секретар.
За устойчиво развитие, ние трябва да осигурим последователен ангажимент на ООН, който да подкрепи изпълнението на Програмата от Адис Абеба и Целите на устойчивото развитие. Ние трябва да гарантираме, че най-уязвимите хора – включително и тези от най-слабо развитите страни (LDCs), развиващите се страни без излаз на море  (LLDCs), и малките островни развиващи се държави (SIDS) – не изостават. Трябва да изпращаме ясни сигнали за добавената стойност, която даваме и за действията си, чрез безмилостна демонстрация на нашето убеждение, като попечител на целите, чрез измерване на напредъка ни като глобален шампион. По същия начин ние трябва да осъзнаем, че Целите на устойчиво развитие изискват глобален отговор много по-мащабен, от този, който ООН може да даде сама. Затова ще използвам моите продължително изграждани връзки с държави, регионални организации и международни институции, за да подтикна към по-тясно сътрудничество по този дневен ред.
Отвъд това, Генералният секретар, трябва да настоява за нови източници на публично финансиране и насърчаване на ангажираността на частния сектор в много по-голям мащаб, отколкото преди. Това ще изисква създаването на нови видове публично-частни инструменти и партньорства, които ще повишат нивото на нашите инвестиции и
иновации.
Парижкото споразумение за климата привлече вниманието към рисковете, свързани с изменението на климата и изключителните предимства за човечеството, ако то може да забави темпа на това изменение. В случай, че не успеем, се ужасявам от опустошенията, които ще последват. Работила съм по въпросите на околната среда в кариерата ми и знам, че работата ни обхваща панорама, която включва нашите гори и океани, земеделски земи, реки и градове, както и промените в климата. Ние трябва принесем нашата глобална икономическа активност и потребление в състояние на баланс с нашата естествена база от ресурси. Гласът на Генералния секретар по тези въпроси трябва да бъде чуван непрекъснато и то в световен мащаб и той да настоява за действие по отношение на изменението на климата, подобряване на техническата работа на Организацията на Обединените нации и други организации, представяне на предупрежденията и възможностите пред политиците и гражданите на света, както и упражняване на правомощията, за да се съберат не само държави, но други критично
важни участници като бизнеса и гражданското общество.

В днешния свят, нито една страна не може да успее без да разчита на потенциала на всички хора, мъже и жени. Бидейки свидетел на положителното въздействие от овластяването на жените, за техните общности и за мира, аз обръщам силно внимание към участието на жените в работната среда. Но също така съм виждала жени и момичета, които са били жертви на сексуални престъпления и изключване. Няма да си спестя усилията, за да дам тласък на ролята на жените в обществото, която ще им позволи да бъдат защитени срещу дискриминация и насилие.

Правата на човека са незаменимият трети стълб от дейността на ООН, заедно с мир и сигурност и устойчиво развитие. Той остава критичен за независимостта и авторитета на институциите на ООН, които участват в тази дейност. Генералният секретар трябва постоянно да се застъпва за интегрирането на правата на човека в дейността на другите два стълба, като по този начин се засилва напредъка и в трите.
Като съпредседател на панела на високо равнище относно хуманитарното финансиране, аз настоявах за една много по-ефективна система за справяне с бързо растящите разходи за посрещане на нуждите най-уязвимите хора в отчаяна нужда, включително и тези на повече бежанци и разселени лица, на които светът е свидетел от времето на Втората световна война. Помощта трябва да бъде предоставена по много по-икономически изгоден и прозрачен начин. Нашият панел предложи голяма сделка, приета по време на Световната хуманитарна среща, която се отнася до приноса на агенциите и осигурява по-голяма роля на местните групи и призовава донорите да се ангажират с многогодишно финансиране. По-креативното използване на нови инструменти като финансовата помощ и социални връзки е необходимо, а резултатите трябва да бъде много по-строго следени и приложими към решенията за финансиране.

Лидерството на Генералния секретар
Лидерството е основната съставка за един успешен Генерален секретар. Запазването и изграждането на доверието на страните членки е постоянен приоритет. То е горивото, с което всичко друго бива осъществено. Но такъв авторитет не се печели малодушно чрез спазване на всички искания на страните членки. Защото, ако правителства са източник на властта на Генералния секретар, то легитимността произтича от последователно пазене на свещения пламък на ООН – Уставът, конвенциите, протоколите и по-широката система на международното право, които кодифицират ценностите, принципите и визията на Организацията на Обединените нации. Този ангажимент към един свят без война и бича на бедността, в който правата на хората се зачитат и защитават, е толкова съвременна визия, колкото е била, когато е написана.
Организацията на Обединените нации винаги е бил благословена с персонала, посветен на нейната принципна цел. Но тези служители се нуждаят от подкрепа и стимул. Нарастващата сложност на системата на ООН все повече спъва нейната ефективност да изпълнява собствените си цели. Организацията е достигнала до ниво, в което е разглеждана като бавнореагираща, неефективна и без фокус. Ръководството трябва да има увереността да управлява и да се възползва от по-отзивчиви структури, които в момента представляват най-добрите съвременни практики.
Искам да възстановя репутацията на Обединените нации като източник на иновации, партньорство и резултати. Искам Организацията да бъде най-вълнуващото място в света, в което човек може да работи. И аз искам да подсиля и да ръководя персонала, който пресъздава пълното разнообразие на нейните членове и е съставена от лица, които са горди и мотивирани, колкото аз самата ще бъда като служител на ООН.
Следващият Генералент секретар ще встъпи в длъжност в извънреден момент. Технологиите се прокрадват в  толкова много аспекти на нашето ежедневие. Независимо дали сме богати или бедни, те променят начина, по който
общуваме и се информираме. Променят начина, по който получаваме здравни грижи и образование. В същото време, ние излизаме от десетилетия на глобален растеж, които разшириха икономическите възможности, удължиха продължителността на живота и намалиха детската смъртност.

И все пак днес все още има тъмни облаци. Нарастващото неравенство, по-значителният природен, демографски натиск и натиск за развитие, както и забавеният растеж предполагат, че навлизаме в по-икономически ограничени времена. В същото време, нашите институции на управление са в процес на много дълбок стрес, в резултат на борбата на държави, международни и регионални организации да предотвратят период на глобален хаос. Чрез сътрудничество, ние можем да изградим устойчив свят, в който просперитетът се споделя.

ООН и нейният Генерален секретар имат огромната отговорност да помогнат за насочването на света към приобщаващ път и по-светло бъдеще. За мен е огромна чест да се представя като кандидат за за Генералнен секретар и ако бъда избрана неуморно ще преследвам целите, заложени в Устава с почтеност и непоколебимо чувство на дълг и състрадание към всички хора по света.

Оригинален текст. [:]