Визия на Сусана Малкора: ООН фокусирана върху хората, планетата и просперитета

Agência Brasil/ Creative Commons
Agência Brasil/ Creative Commons
Agência Brasil/ Creative Commons

През живота ни, никога не е имало по-добър инструмент за колективни усилия за подобряване на човешкото благосъстоянние от Организацията на Обединените нации. Създаден да реагира на някои от най-сложните проблеми в света, от самото си създаване ООН се намира в критичен момент. Докато е необходима, Организацията трябва да се развива и непрекъснато се стреми да направи повече за настоящите и бъдещите поколения.

Характерът, обхватът и сложността на проблемите пред ООН са еволюирали през последните 70 години. Докато Хартата на Обединените нации остава непокътната по отношение на своята значимост, способността ни да се адаптираме към новата среда и да отговоряме на неизвестни опасности е заложена на карта. Ползите от взаимосвързаността на света, в който в момента обитаваме понякога са  изместени от заплахите, които отправят предизвикателство към устойчивостта на общностите и националните правителства и способността ни и тази на нашите партньори да предоставим ефективна помощ.

Базирайки се на основополагащите принципи на Хартата на Обединените нации, моето виждане призовава за Обединените нации, които са: концентриран върху хората, планета и просперитета; задвижват се от проблемите за разрешаване и се фокусират върху постигането на положителен ефект. Само чрез развиването на по-голяма издръжливост и чрез устойчиво развитие можем заедно да се справим с предизвикателствата, които ни предстоят, като ефективно да предотвратим някои от тях и да смекчим тяхното въздействие върху хората и планетата.

Подход базиран на разрешаването на проблеми ни тласка от силоз, който ни разделя към въпросите, които ни свързват. Днешните предизвикателства в изискват в неясно очертаното пространство да се намерят свързаните стълбове на мира и сигурността, развитието и правата на човека. Чрез подход базиран на разрешаването на проблемите, който ни обединява и води до устойчиво въздействие в подкрепа на хората, планетата и просперитета, ние сме привлечени да популяризираме икономията на мащаба, намаляване на ненужното дублиране, и да бъдем по-приобщаващи и ефективни в нашите партньорства.

ООН трябва да бъде динамична. Тя трябва да предостави надеждна рамка за положителна промяна, за да се отговори на променящите се нужди и проблеми на държавите членки и да се припознае, отрази и комуникира нарастващата взаимосвързаност на нашата хуманност. Това е организация, съставена от сбора на съставните си части и основана на принципа на суверенитета на държавите членки, но и която има по-мащабна визия за принципа на членството от сбора на своите съставни части, за да отговори на очакванията към нея; организация, която признава, че изборът трябва да бъде направено и приоритети, определени от членовете му; и организация, която съзнавайки собствените си ограничения, разширява своите партньорства, за да се прави повече, заедно с другите.

Тези основни принципи формират основата на моето виждане.

Адаптиране на фона на глобалните тенденции

Изменението на климата, разрастващата се мобилност на хората, здравни пандемии, насилие и екстремизъм, въоръжени конфликти и други глобални тенденции представляват натиск, който може да застрашат перспективите за поддържането на международния мир и сигурност, насърчавайки устойчивото развитие и спазването на човешките права. Нерегулираната търговия на конвенционални оръжия, както и заплахата от разпространението на ядрени, химически и биологични оръжия се случва в глобален контекст и то от недържавни субекти, които не спазват върховенството на закона и принципа на държавния суверенитет. Институции, първоначално предназначени за справяне с конфликти между държавите членки трябва да се адаптират, за да се справят с предизвикателствата, които надхвърлят границите.

Тези глобални тенденции и заплахи имат сериозни последици за народите и тези, на които ООН, както и за средата, в която съществуваме. Продължителният характер на хуманитарни предизвикателства и такива за мира и сигурността предизвикателства подкопават нуждата от дългосрочно приоритизиране на действия, които подпомагат превенцията и изграждат устойчивост на първо място. Макар да е ясно, че Организацията на Обединените нации ще бъде призована да отговорят на последиците от тези тенденции, тя трябва да бъде на предни позиции по отношение на усилията за предотвратяване и смекчаване на ефектите от предизвикателствата, да укрепва устойчивостта и разработи устойчиви решения. В противен случай, тя ще се изправи пред последствията от бездействието си при природно бедствие, човешкото страдание и конфликти. Тази нова оперативна визия изисква Обединени нации, които да вдъхновяват и приветстват иновации; които максимизират и се възползват от всички възможности, с които разполагат, за да начални входни точки за действие; които са всеобхватни и ефективни в своите партньорства, максимално боравещи със своите способности на терен.

В тази среда, Генералният секретар трябва да упражнява политическа проницателност, необходими, за да се преодолее безизходиците между държавите членки, за да улесни постигането на напредък. Когато се изисква резолюция, Генералният секретар трябва да слуша и да работи заедно с държавите членки, за да намерят допирни точки и изграждане на доверие. Генералният секретар също така трябва да работи и вътре в Организацията, за да се преодолее липсата на комуникация между отделните звена, да взаимодейства и насърчава хоризонталното сътрудничество между трите стълба на Организацията.

Организация на Обединените нации концентрирана върху хората, планетата и просперитета се фокусира върху това как тя работи, за да бъде окаже помощ на засегнатото население и решаване на проблемите, пред които то е изправени, а не като самоцел.

Изграждане на устойчивост и насърчаване на превенцията чрез стълбовете: поддържане на мира, насърчаване на устойчивото развитие и спазването на човешките права

Eфективна реакция и превенция изискват насърчаване на комплексен подход, който да ограничи страданието и да повиши устойчивостта в краткосрочен план и да намали общата уязвимост в дългосрочен план чрез засилване на националните системи и укрепване на местния капацитет.

Последните резолюции, приети от Общото събрание и Съвета за сигурност одобряват концепция за поддържане на мира като „цел и процес за изграждане на обща визия за едно общество, като се гарантира, че нуждите на всички общности от населението са взети под внимание. Това обхваща дейности, насочени към предотвратяване на епидемии, ескалация, продължаването и повторната поява на конфликти, справяне с основните причини за появата им, подпомагане на страните от конфликта до края на военните действия, осигуряване на национално помирение, и процес по възстановяване, реконструкция и развитие „.

Поддържането на мира изисква повишено внимание върху предотвратяването на конфликти и превантивната дипломация. Ако искаме да се увеличи капацитетът за превенция, трябва да се разработят конкретни стратегии не само за постигане на ранно предупреждение, но и за насърчаване на реакция на ранен етап. Когато ние не успеем да предотвратим конфликт, трябва да се гарантираме, че инструментите, с които разполагаме за решаването му, а именно опазването на мира и специални политически мисии, са насочени към способността им за деескалация на конфликта, защита на цивилното население и насърчаване на стабилността. От съществено значение е, че Съветът за сигурност, приемащите страни и войските сътрудници работят безпроблемно за изграждането и поддържането на обща визия на мандата и мисията. Няма лесни решения, но Генералният секретар трябва да работи заедно с държавите членки да изградят политическите ангажименти не само да се разрешават конфликти, но и да се предотвратяват.

Дневният ред от Адис Абеба за финансиране на развитието, Парижкото споразумение за изменение на климата и Програмата за устойчиво развитие 2030, представляват преобразователни платформи за насърчаване на по-голяма издръжливост и устойчивото развитие, и изкореняване на бедността. Осигуряването на надеждно финансиране за развитие е от решаващо значение, за да се гарантира, че ние правим необходимите инвестиции в дългосрочна перспектива за намаляване на уязвимостта, която подбужда конфликт, генерира хуманитарни нужди и застрашава правата на човека в краткосрочен и средносрочен план.

Защитата на биологичното разнообразие може да подпомогне усилията за намаляване на риска от бедствия чрез насърчаване на естествените защитни сили. Ние трябва да признаем, че периодичните кризи подкопават напредъка по отношение на развитието и увеличават съществуващите неравенства и уязвими места.

При разглеждането на въпроса за значителната мобилност на хората се изисква по-цялостен подход, който взима под внимание демографския натиск, глобалните фактори и структурни условия, които са в основата на тази тенденция, като същевременно се стимулира по-голямо споделяне на отговорности за посрещане на нуждите на бежанците и мигрантите. В същото време, ние трябва да се стремим да създадем поглед върху кризата, който я разглежда като възможност за културно и икономическо разнообразие. Правата на човека са и трябва да останат на преден план в дневния ред на ООН.

Признавайки, че насърчаване, защита и зачитане на правата на човека е в крайна сметка отговорността на суверенни държави, многостранната платформа, предоставена от Организацията на Обединените нации и нейните органи осъзнава, че не може да има мир или развитие без уважение и пълно упражняване на човешките права и върховенството на закона. Осигуряване на защита на правата на човека е неразделна част от предотвратяването на хуманитарни кризи и конфликти.

Подкрепата за по-голяма съгласуваност и признаване на взаимовръзките между стълбовете не трябва да нарушава целостта на принципите, които стоят в основата на хуманитарната дейност.

Увеличаване на въздействие чрез насърчаване на духа на партньорство и приобщеност

На фона на картината на по-засилена взаимосвързаност, регионалните партньорства, необходими, за да се насочват сложни кризи стават все по-належащи. Например, партньорство на ООН с Африканския съюз за поддържане на мира и сигурността е такъв инструмент. В партньорство с Европейския съюз за развитие и хуманитарна помощ, с АСЕАН – за намаляване на риска от бедствия, и с организации от Латинска Америка и Карибския басейн – за предотвратяване на конфликти, по подобен начин са увеличили значението на регионалното сътрудничество. ООН трябва да работи в тясно партньорство с регионални организации с легитимността да подкрепи усилията за поддържане на мира, да инвестира в устойчиво развитие и да отстояват правата на човека.

Приобщаването е ръководен принцип на Програма 2030 с обещанието си „никой да не бъде изоставен“. Тя ни призовава за преход от привличане на вниманието към включването на хора от маргинализирани групи, за да даде възможност те да участват като ключови заинтересовани страни. Фокусът се върху неравенство ни задължава да гарантираме, че развитието е не само устойчиво, но и справедливо и дава достъп на всички хора на своите предимства, включително образование и трудова заетост. Засилване на сътрудничеството с международните финансови институции, подкрепя реализацията на тази глобална цел.

При всичките си усилия си да поддържа на мира, насърчава на устойчивото развитие и отстоява правата на човека, ООН трябва да насърчава ролята на жените и младите хора като главни действащи лица, за да използва техните способности, креативност и тласък, който дават към положителна промяна те да пусне в действие, признавайки, че приобщаващият мир е траен мир. Истинската устойчивост може да се постигне само чрез инвестиране в преобразуваща сила на жените и младежите. Включването им в нашия променящ се дневен ред заема централно място.

Организацията на Обединените нации трябва да бъде все по-умела в подкрепата си за националната и местна отговорност и да взима под внимание важната роля, която гражданското общество може да играе. Положителният принос на други актьори като академичните среди и частния сектор може да доразвие програмата, заложена от държавите членки и това трябва да бъде насърчавано.

Управление на визията на ООН за бъдещето

През последното десетилетие, значителни инвестиции бяха направени от държавите членки за предоставяне на рамка и инструменти, за да управляваме нашите операции в световен мащаб.

Като главен административен служител, Генералният секретар трябва да гарантира, че ние се възползваме напълно от предимствата на тези инвестиции. Това изисква подновен фокус върху отчетността, ефективността, прозрачността и комплексна проверка, като се започне от висшето ръководство и се премине през цялата организация. Организацията на Oбединените нации трябва да гарантира отчетност на и нейния персонал, включително безопасност и сигурност, и задължение за грижа към него.

Ние трябва да докажем нашата отчетност на държавите членки чрез ефективно и ефикасно усвояване на възложените ни мандати и чрез насърчаване на принципите на равенството и географско представителство. Особено важно е също да се отчитаме пред засегнатите и общности, на които служим.

Усилията на Организацията за предотвратяване на сексуалната експлоатация и насилие във всичките му прояви и, когато това се случи, в подкрепа на жертвите и преследването на отговорните лица, изисква нашия най-висок приоритет, за да изпълним задълженията си. Това трябва да се прави с политическа воля, която може да съществува само при всеобхватно партньорство с държавите членки.

Изпълнението на обещанията на Хартата на Обединените нации

Много често, Организацията на Обединените нации е единственият бастион на надежда за много хора по целия свят, които се намират в трудна ситуация. Организация на Обединените нации, от които светът се нуждае изискват иновативно, отговорно и ефективно лидерство, за да ги насочва по пътя на адаптиране към предизвикателствата, които ни предстоят. Трансформиращото лидерство, което се изисква, ще се прояви при използването на средствата и инструментите, с които разполага Организацията и при оптимизиране на пространство за действие, което държавите членки са предоставили, и което е съобразено с всеобхватно партньорство.

Промяната към подход, базиран на действие задължително определя един път напред, който е движен от необходимостта да се постигне напредък и да се максимизира на въздействието. Положителните резултати от този подход ще се допринесат за доверието и подкрепата на изучаването на Организацията, необходимо я да обедини около въпроси, а не структури.

Комплексните предизвикателства, пред които сме изправени днес изискват несравнима легитимност, власт и единството, които ООН трябва да притежава, за даде необходимите отговори пред Общото събрание. В лицето на днешните предизвикателства и за да се помогне да се гарантира бъдещето на утрешния ден за всички народи на този свят, ООН остава подходяща и незаменима, както винаги.

Оригинален текст. 

Превод: Екатерина Димитрова