Визия на Хелън Кларк: По-добър, по-справедлив и по-сигурен свят

1
1800
Снимка: Creative Commons
Снимка: Creative Commons
Снимка: Creative Commons

СВЕТЪТ ДНЕС Е ИЗПРАВЕН ПРЕД СЕРИОЗНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Способността на ООН да се справя със задачите си е поставена под въпрос
 • Нуждаем се от обединени нации, които могат да посрещнат сериозните предизвикателства, които стоят пред тях

Организацията на Обединените нации (ООН) е изградена върху убеждението, че сътрудничеството стои в основата на обслужването интересите на международната общност. 70 години след създаването й, Организацията е изправена пред сериозни предизвикателства, които тестват способността й да се справя с поставените задачи.

През последните десетилетия промяната се ускори и ние достигнахме нови измерения на комуникация и връзка помежду си. Силата на глобализирания свят помогна на стотици милиони хора да се избавят от бедността и промени коренно начина, по който живеем и работим.

Ние също така сме изправени пред сериозни глобални предизвикателства – от екстремни метеорологични условия и пандемии до войнствен екстремизъм и граждански войни. През последните години броят на по-големите граждански войни почти се е утроил. На много места по света на хората не са подсигурени основни граждански права, какво остава за екзистенциални условия за живот и достойнство, лишени от чувството на страх. Най-голямата бежанска криза от основаването на ООН до този момент се развива пред нас.

Нисък световен прираст и извънредни хуманитарни потребности оказват натиск върху ресурсите, необходими за устойчиво развитие. Дефицит на икономически възможности, несигурни институции, конкуренция за достъп до ресурси и криза в опазването на околната среда, се очертават като основните слабости на международната общност, последици от които са липса на религиозна толерантност, незачитане на човешките права и социално изключване.

И докато се бележат стъпки по отношение на ядреното разоръжаване, то това се превръща повече в стремеж, отколкото в конкретно постижение, а разпространението на конвенционални оръжия е все по-надигаща се опасност.

Корените на тези предизвикателства са дълбоки, вплитат икономически и политическа сфери и имат потенциала да бъдат по-катастрофални от преживените в миналото войни. Никое кътче на света не е изолирано. Често се пренебрегват международните правила и колективните решения, цели се преследване се краткосрочни национални интереси за сметка на дългосрочни споделени такива на цялото човечество.

ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ЗА НАСТОЯЩИТЕ И БЪДЕЩИ ПОКОЛЕНИЯ

 • Лидерство на ООН, което може да мобилизира действие
 • Амбиция да се изпълнят взаимните задължения по отношение на устойчивото развитие
 • Поддържане на независимостта и почтеността на Организацията на Обединените нации

Системата на ООН показва най-ефективни резултати тогава, когато признава и се придържа към фундаменталната връзка между устойчиво развитие, мир и сигурност и права на човека.

Надграждайки 70-годишната усилена работа на държавите членки, вече съществува ясна платформа, от която идеалите на Хартата на ООН да се превърнат в реалност. Миналата година беше изключителна по отношение определянето на глобалната програма. През 2015 г. държавите-членки сключиха визионерската и амбициозна Програма до 2030 г. на ООН, Целите за устойчиво развитие, Споразумението от Париж за климатичните промени, Програмата за финансиране на глобалната програма за развитие от Адис Абеба и Рамковата програма Сендай за намаляване на риска от бедствия.

Трябва да продължим да използваме политическия импулс и ресурси за практически действия по прилагането на Програмата до 2030 г., както и свързаните с нея рамкови програми. Тази програма трябва да включва всички държави без значение ситуацията, в която се намира съответната страна – без значение големината, географските характеристики, развитието или БВП.

Системата на ООН бележи подобрение по отношение осъществяването на решения, взети от държавите членки, но все пак трябва амбициозно да продължаваме напред към реализиране на нашите споделени цели за развитие. Програмата за изграждане на мира е от решаващо значение за привличане вниманието и усилията на държавите за предотвратяване на конфликти и поддържане на мира.

За да може да се справи с поставените проблеми, програмата на ООН в сферите на устойчиво развитие, мир и сигурност и човешки права, следва да приоритизира:

 • Изкореняване на бедността и постигане на устойчив растеж. Повече от 800 милиона души все още живеят в крайна бедност, а много се намират на прага на бедността. Ние трябва да работим усилено и да измъкнем тези хора от ситуацията, в която се намират, да им осигурим достоен живот. Бездействието ни може да представлява потенциална заплаха за мира.
 • Предотвратяване влошаване състоянието на околната среда и изграждане на устойчивост. Увреждането на околната среда оказва сериозно влияние върху човешкото развитие и сигурността, както и върху планетата като цяло. Най-бедната част от населението, най-уязвимите и маргинализираните, страдат най-много от този факт. Дори Споразумението в Париж и големите стъпки, които правим по отношение на климатичната ситуация, не могат да скрият факта, че сме изправени пред увеличаване броя на екстремните метеорологични явления, които водят до недостиг на храна и вода.

 

ПРАКТИЧНА И ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

 • Фокусиране върху резултата
 • Прозрачност на действията
 • Инвестиция в хората и изпълнение на задълженията
 • Лидерство на ООН, което се бори за съгласуваност

Генералният секретар на ООН е главният административен служител. Много работа трябва да бъде свършена, за да се подсигури ефективен отговор на предизвикателствата, с които Организацията се сблъсква. ООН трябва да изгради и поддържа връзка с всички държави членки, да им осигури подкрепа и насрещна помощ.

ООН трябва да адаптира и да подобри изпълнението на своите функции като:

 • се фокусира върху резултатите. Системата на ООН следва да се фокусира повече върху резултатите и по-малко върху самия процес. Ресурсите са ограничени, а държавите членки с право имат високи очаквания по отношение качеството и ефективността им. Решенията трябва да се взимат в тясно сътрудничество с държавите членки.
 • осигури прозрачност на действията си. През последните 70 години способността на ООН да изпълни поставените от държавите членки задачи е намаляла. Важно е Организацията да осигури прозрачност и да бъде открита за това какво може и какво не може да бъде направено. ООН трябва да работи в тясно сътрудничество със страните членки и да гарантира, че поверените й средства са насочени приоритетно към дейности, от които може да бъде осъществена значителна промяна.
 • инвестира в хората и изпълнението на задълженията си. Хората са най-големият актив, с който ООН разполага и за тях трябва да бъде отделен най-големият дял от бюджета на Организацията. Трябва да инвестираме в нашите хора, да възнаграждаваме таланта и да очакваме неочакваното. Трябва да гарантираме, че набирането и управлението на хората е в тясна връзка с изпълнението на задълженията на ООН, на нашия екип и в услуга на държавите членки.
 • Борба за съгласуваност. Нашият бързо променящ се свят изисква постоянни иновации и по-тясно сътрудничество между органи, агенции, отдели и служби на Организацията. ООН трябва да продължи борбата за съгласуваност в подкрепа на по-ефективно и ефикасно постигане на резултати. Тя трябва да използва по най-добрия начин нашите постижения в технологиите и решенията, които те осигуряват.

ПРЕДВИЖДАНЕ И РЕАГИРАНЕ

 • Първокласно лидерство за реагиране в кризисни ситуации
 • Адаптирана и гъвкава подкрепа
 • Обединени нации ориентирани към решенията

Мирът, сигурността и възможностите за всички не могат да бъдат постигнати самостоятелно от която и да е държава членка, нито от една част от ООН. Обединените нации притежават несравнимо глобално действие, безпристрастност и експертиза.

ООН обаче трябва да е в крак с времето. Ние трябва да се изправим пред новите предизвикателства в света. ООН трябва да се адаптира и да се основава на своите сили да обедини държавите членки, организации, институции и граждани да работят заедно. Глобалните проблеми и възможности изискват реакция на множество нива. А взаимосвързаните действия могат да са предимство.

Решенията на предизвикателствата трябва да бъдат дипломатични и съгласувани, като използват всички икономически и социални инструменти. Притесненията на държавите членки трябва да бъдат чути, особено на най-засегнатите от тях. Ще бъде необходимо взимането на трудни решения и залогът ще бъде висок. Изборите и решенията, които се взимат трябва да бъдат обсъждани ясно, целенасочено и с уважение.

Обединените нации трябва да отговорят на днешните предизвикателства сплотено и ефективно и то в реално време. Това означава прилагането на широк обхват от действия към очакваните кризи и бързо реагиране, включително предотвратяването на ескалацията на конфликти. Това означава също и използването на необятната способност на ООН като двигател на глобалната политика. Диалогът трябва да бъде популяризиран настойчиво и упорито.

За да реагира адекватно ООН трябва:

 • Да предоставя първокласно лидерство за реагиране в кризисни ситуации. В духа на Устава, ООН трябва да бъде отговорен съветник и партньор на държавите членки. Това означава наличието на способност за справяне с кризисни ситуации в допълнение на усилията на националните, регионалните и двустранните актьори и способност, която може да бъде адаптирана към променящите се нужди на света – осигуряване на практически препоръки за Съвета за сигурност, Общото събрание на ООН и държавите членки. Цялостният капацитет от дипломатически и медиаторски умения на Организацията трябва да бъде използван за предотвратяване на ескалация на напрежението и разрешаване на конфликти. Системата на ООН трябва да бъде по-добре свързана и подготвена за световните събития, така че необходимата информация да бъде предоставена на тези, които се нуждаят от нея.
 • Да предприема адаптирани и гъвкави действия.  Във всяка една ситуация приносът на ООН трябва да бъде адаптиран към действителните обстоятелства. Ресурсите на ООН са безгранични, но взаимните връзки между мироопазващите и хуманитарните операции, програмите за човешки права изграждане на мира и устойчиво развитие трябва да бъдат безупречни и основани на стабилни партньорства. Обединените нации трябва да се адаптират непрекъснато, като се уверяват, че прилагат най-иновативните инструменти и методи в ежедневната си работа. Решенията трябва да бъдат основани на реални факти, а не съобразени с бюрократичното удобство.
 • Да бъде ориентирана към решенията. ООН може да изиграе важна роля в подпомагането на държавите членки да реагират на глобалните предизвикателства като използва своите адаптивни способности. Стабилните партньорства са ключови в това отношение, особено такива с държавите членки и други международни и регионални организации. Стратегическите партньорства с неправителствени организации, гражданското общество и частния сектор биха имали уникален принос.

 

ЕДИН ПО-ДОБЪР, ПО-СПРАВЕДЛИВ И ПО-СИГУРЕН СВЯТ

Това, което ООН прави, респективно не съумява да направи, рефлектира върху живота на милиони хора всеки ден.

В Нова Зеландия имаме една маорска поговорка:

He aha te mea nui o te ao?

He tangata, he tangata, he tangata.

Кое е най-важното нещо на света?

Хората, хората, хората.

Длъжни сме заради тях да направим от ООН най-доброто, което тази организация може да бъде.

Длъжни сме заради тях да изградим един по-добър, по-справедлив и по-сигурен свят.

Превод: Мирела Христова

Редакция: Екатерина Димитрова

Оригинална версия.