На 5 юни в България и в света отбелязахме за пореден път Световния ден на околната среда. По-специалното тази година е, че Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започна активно да популяризира Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. Целта е да се получи подкрепа от милиони хора, от политици, учени и инвеститори, за да се възстанови връзката ни с природата.

Подготовката

През март 2019 г. Общото събрание на ООН прие резолюция, с която обяви 2021-2030 година като десетилетие за възстановяване на екосистемите. Координатори са не само Програмата за околна среда на ООН (UNEP), но и Организацията по прехрана и земеделие (FAO). Към действие са призовани правителства, агенции на ООН, международни и местни неправителствени организации, частният сектор, академичните кръгове, младежи, деца и възрастни хора. Постигнато е общо съгласие, че обявяването на десетилетието дава безпрецедентна възможност за мобилизиране на най-широки кръгове от обществото в целия свят.

Обявяването на десетилетието е неизменна част от усилията за изпълнение на Целите на ООН за устойчиво развитие, защото с действия за възстановяване и опазване на екосистемите се съдейства за намаляване на бедността, за опазване на биоразнообразието, за борба с климатичните промени и за подобряване на живота на всеки, навсякъде. Възстановяването на екосистемите ще увеличи живота под водата (ЦУР 14) и живота на сушата (ЦУР 15), което от своя страна ще подобри здравето на хората в селска и градска среда (ЦУР 3, 11) и ще увеличи доставките на чиста вода (ЦУР 6) и устойчива храна (ЦУР 2, 12). Инвестициите във възстановяване на екосистемите ще осигурят също възможности за достоен труд и повече доходи (ЦУР 1, 5, 8, 10); ще стимулират сътрудничество, учене и иновации в използването на екосистемни стоки и услуги (ЦУР 4, 7, 9, 16, 17); ще осигуряват базирани на природата решения за смекчаване и адаптиране към изменението на климата (ЦУР 13).

Стратегическият подход

Стратегията на десетилетието има за цел да насърчи културата на възстановяване в рамките на цялата планета, чрез установяване на глобално движение за повече политическата воля на държавите членки и чрез поддържане на инициативи за възстановяване на екосистемите.

Стратегията е подготвена с участието на повече от 50 организации и над 150 отделни лица от целия свят. Тя включва визия, цели, роли и отговорности на включените организации, наблюдение на успешните мерки. Постигнат е консенсус, че е нужна промяна в нагласите на обществото за мобилизиране на ресурси за възстановяване на стотици милиони хектари влошени сухоземни и морски екосистеми.

Визията за Десетилетието е свят, в който връзката между хората и природата се възстановява, площта на здравите екосистеми се увеличава, загубата и деградацията им е спряла. В основата на тази визия са две основни цели: засилване на глобалните, регионални, национални и местни ангажименти и действия за предотвратяване, спиране и възстановяване на деградацията на екосистемите; прилагане на това разбиране в образователните системи и на всички равнища на вземане на решения в публичния и в частния сектор.

Десетилетието ще използва, наред с други инструменти, дигитален център и социални медии, за да развие глобално движение на организации и индивиди, които си сътрудничат за катализиране на възстановяването на екосистемите. Това ще включва например генериране и споделяне на информация, набиране на финансиране, провеждане на диалози за вдъхновяване на хора от всички икономически сектори да се застъпят за широкото възстановяване на екосистемите.

Уебсайтовете и приложенията (например Facebook, Twitter и Instagram) ще улеснят бързото разпространение на информация в рамките на глобалното движение от широк кръг източници, включително академици, специалисти по възстановяване на екосистемите и широката общественост. Уебинарите ще се използват за изграждане на капацитет по конкретни технически теми.

Младежките организации ще бъдат особено важни

Очаква се младите хора на света да се обединят около Десетилетието чрез: участие в процеса на вземане на решения на национално и международно ниво; влияние върху тенденциите в социалните медии; провеждането на кампании; проектиране на онлайн и офлайн програми за обучение; ангажиране със зелени работни места; предприемане на местни инициативи за възстановяване на екосистемата в собствените региони и квартали.

Условието за успех е да се приеме нов етичен императив за възстановяване и опазване на екосистемите за бъдещите поколения. Само ако такъв императив се превърне в обществена норма в световен мащаб, тогава взимащите решения в правителствата и частният сектор няма да имат друг избор, освен да инвестират значителни инвестиции в опазване на екосистемите.

Въпреки че правителствата, агенциите на Организацията на обединените нации и международните неправителствени организации ще подкрепят и ръководят Десетилетието и ще ръководят много от неговите дейности, малките неправителствени организации и стотици милиони хора, от деца в училище до възрастни хора, ще бъдат призовани да разработват и поемат собствеността върху инициативите, идеите и императивите, катализирани в рамките на Десетилетието.

Например, хората могат да бъдат вдъхновени да пишат, рисуват,  говорят, философстват, финансират, анализират, засаждат, култивират семена, преподават, гласуват, мобилизират, повишават информираността или си сътрудничат. Тяхното участие може да доведе до дейности като: възстановяване на местните екосистеми; осъществяване на агроекологично земеделие; създаване на парцели за възстановяване на екосистемата в местни паркове, училища и университети; публикуване на подкасти; стенописи за рисуване; провеждане на разговори в общността; формиране на местни неправителствени организации, които се фокусират върху възстановяването на екосистемите. 

Материала изготви: Петя Димитрова

Източници: Strategy of the United Nations Decade on Ecosystem Restoration; UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030 Partnership, Outreach and Communication Strategy Summary Version ; UNEP