Източник на изображението: ЕК

Европейската комисия (ЕК) прие нов План за действие за кръгова икономика, който ще бъде един от основните стълбове на Европейската зелена сделка. Новият План включва действия, насочени към всички етапи от цикъла на един продукт – от самия дизайн, през производството и потреблението до поправка, преработка или рециклиране, – за да бъде възстановен обратно като ресурс в икономиката.


Целта на Плана за действие е да бъде намалено потреблението в ЕС, като се удвои използването на рециклирани материали в производствения процес и заедно с това се стимулира икономическия растеж.

https://twitter.com/EU_Commission/status/1237641909734080515


Планът включва следните мерки:

  • Повишаване устойчивостта на продуктите

Въвеждането на нови „по-зелени“ правила относно производството ще има за цел трансформирането на продуктите на пазара в по-дълготрайни, по-лесни за повторна употреба, преработка и рециклиране.

  • Нови правила за процеса на разработване на продуктите


В тази област ЕК ще представи предложение, което да допълва вече съществуващата Директива относно изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, като разшири обхвата на изискванията и в други области на производството. Еднократната употреба ще бъде ограничена, ще бъдат взети мерки срещу ранното излизане на стоките от употреба, а унищожаването на непродадени дълготрайни стоки – забранено.

  • Защита правата на потребителите


Горепосочените мерки биха осигурили по-лесна възможност за поправка и повторна употреба на стоките на пазара. Затова ЕК ще се стреми да закрепи „право на поправка“ (“a right to repair”), което да гарантира за устойчивостта на предлаганите продукти. Предвижда се всеки продукт да има още ясно обозначена информация за дълготрайността си, както и за влиянието си върху околната среда. Стриктни правила ще гарантират срещу злоупотребата с термина „природосъобразен“, както и срещу практиките на някои компании за планирано излизане от употреба на продуктите.

Въздействие върху икономиката и постигане на климатична неутралност


В периода от 1970 г. до 2017 г. добивът и преработката на материали като биомаса, изкопаеми горива, метали и минерали се е утроил, което води до огромно количество отделени парникови газове, загуба на биологично разнообразие и воден стрес. Моделът на кръгова икономика, в която ресурсите се ценят и запазват за възможно най-дълъг период от време, а отделянето на отпадъци се минимизира, би имал решаващ принос за декарбонизацията на нашата икономика. Така, чрез последователни стъпки, Планът за действие ще допринесе за намаляване, както на въглеродния, така и на материалния отпечатък на ЕС, спомагайки постигането на климатична неутралност до 2050 г.

Обхват


ЕК ще предприеме конкретни действия в следните сфери:

  • Електроника и информационни и комуникационни технологии;

В тази сфера Планът за действие насърчава по-голяма дълготрайност на продуктите чрез повторна употреба и възможност за поправка, както и надграждане на компоненти и софтуер, който цели да избегне преждевременното излизане от употреба на стоките. Секторът ще бъде приоритетна област за прилагане на „правото на поправка“. ЕК има за цел да приеме нови регулаторни мерки за мобилните телефони, таблетите и лаптопите съгласно Директивата за екодизайна, както и нови регулаторни мерки относно зарядните устройства за мобилни телефони и подобни устройства. Ще бъде обмислена и схема за обратно приемане за цял ЕС за връщане или продажба на стари мобилни телефони, таблети и зарядни устройства.

  • Текстилни изделия;

За производството на текстил е необходимо използване на първични суровини и вода, а самият процес е свързан с огромно отделяне на парникови газове. Тази стратегия стимулира производството на устойчив и кръгов текстил, включително пазара за повторната му употреба. ЕК ще предостави също насоки за разделно събиране на текстилни отпадъци, които държавите членки трябва да гарантират до 2025 г.

  • Пластмаси;

Планът за действие се основава на Стратегията за пластмаси от 2018 г. и се фокусира върху увеличаването на съдържанието на рециклирана пластмаса. Стратегията ще бъде насочена и към предизвикателствата, свързани с микропластиката, и снабдяването и използването на биопластика на биологична основа, както и биоразградима пластмаса.

  • Строителство;

ЕК ще приеме цялостна стратегия за устойчиво изградена околна среда и за насърчаване на принципите на кръговата икономика за сградите.

  • Опаковки;

Целта на Комисията е всички опаковки на пазара на ЕС да бъдат многократно използваеми или рециклируеми до 2030 г.

  • Батерии и автомобили;

ЕК ще предложи нова регулаторна рамка за батериите, която да включва мерки за подобряване степента на събиране и рециклиране на всички батерии и гарантиране на възстановяването на ценни материали. Също така, Комисията ще представи пакет от нови правила за справяне с устойчивото обработване на отработени масла.

  • Храна;

Тази стратегия ще се занимава с целия сектор на хранително-вкусовите услуги, за да гарантира устойчивостта му, като едновременно има за цел справяне с изменението на климата, опазване на околната среда и запазване на биологичното разнообразие.


Какви мерки са предвидени за отпадъците?


Първоначалното предотвратяване на създаването на отпадъци е от ключово значение. След като отпадъците са създадени, те трябва да бъдат превърнати във висококачествени ресурси. Правилата относно превозите на отпадъци, улесняващи рециклирането или повторната употреба в рамките на ЕС, ще бъдат преразгледани.

Материала изготви: Роберта Гуевска
Източник: ЕК