[:bg]Заедно за социалното предприемачество [:en]Together for Social Entrepreneurship[:]

0
1860
????????????????????????????????????

[:bg]

Между 13 и 18 юни 2017 г. в гр. София се проведе международно събитие под формата на работно посещение, част от проекта „Гмурни се в социалното предприемачество“ (DIVE into social entrepreneurship). 16 младежи, представители на 8 близки и далечни страни, се събраха, за да дискутират спецификите около социалното предприемачество (чрез участие в кръгла маса и визита в Министерството на труда и социалната политика), за да посетят някои от съществуващите такива предприятия в София (Фондация „Светът на Мария“, Jamba и Хлебната къща) и разбира се, за да обменят добри практики помежду си.

За проекта

17-месечният проект по Еразъм+ „Гмурни се в социалното предприемачество“ (DIVE into social entrepreneurship) стартира в края на миналата година. Координираща организация е Youth Alliance Krusevо (Македония), а партньори и участници в дейностите са представители на организации от още 7 държави: Eurodemos (Румъния), National Youth Forum (България), Association of Active Youths of Florina (Гърция ), International Blue Crescent Relief and Development Foundation (Турция), Intercambio Cultural & Voluntariado – ACI (Коста Рика ), Art22 (Бразилия) и Belle & Co (Република Южна Африка).

По проекта досега са се реализирали: проучвания на местно ниво  във всяка една държава във връзка с развитието на социалното предприемачество – Report_Final_Bg_Final; семинар в Яш, Румъния през февруари; обучения по социално предприемачество във Гърция и Турция между март и май месец.

След работното посещение (Study Visit) в София предстои до края на годината да се проведат и няколко работни наблюдения (Job Shadowing) в по-отдалечените страни.

Работни посещения

През първите дни на работното посещение в София (14 и 15 юни), което цялостно бе организирано от страна на приемаща организация по проекта – Национален младежки форум, участниците посетиха няколко социални предприятия в града: Фондация „Светът на Мария“, Jamba и Хлебна къща, а така също имаха възможността да се срещнат с представители на Министерството на труда и социалната политика.

  • Фондация „Светът на Мария“ (Maria’s World Foundation)

Фондацията работи в посока подобряване качеството на живот и личностното развитие на хората с интелектуални затруднения. Дневният център „Светове“, който бе обект на посещение от участниците по проекта, е открит през 2013 г. и от тогава досега предоставя услуги на 32–ма пълнолетни младежи, които до този момент са били отхвърляни като интелектуално увредени. Тук те се обучават в придобиване на ежедневни и трудови умения, вземайки участие в 4 на брой ателиета. Най-новата им дейност от 2015 г. е предоставяне на кетъринг услуги, като на младите хора с интелектуални затруднения не само им се предоставя възможност да приготвят ястията, но и да се включат в сервирането им и представят в реална работна среда придобитите трудови и социални умения. Повече информация можете да откриете тук.

 

 

  • JAMBA

Мисията на JAMBA е да допринася за професионалната реализация на хората с увреждания в България, бидейки посредник между тях и работодателите на пазара на труда. Предприятието предоставя онлайн платформа за осигуряване на среда за предварителна подготовка и последващ подбор – своеобразна среща между работодател, който набира кандидати за работни места и кандидати с различни възможности, които могат да отговорят на изискванията, съобразени с техните индивидуални потребности за достъпна работна среда. Освен това екипът предлага възможност за изграждане на капацитет у хората с увреждания, чрез консултантски услуги и безплатни обучения за развиване на ключови компетенции и умения (JAMBA MIXER). Целите на JAMBA за 2017 година са: информираност на бизнеса за потенциала на хората с различни възможности; подготовка на кандидати в IT сферата с тенденция за разширяване на обученията и в други квалификационни сфери; наети и задържали се на работа минимум 500 JAMBA ГЕРОИ. За повече информация – тук.

  • Хлебната къща

Хлебна къща „НадЕжко”, част от Мрежа Хлебни къщи, е социално-културен център и фурна-социално предприятие, чиято цел е ясно очертана още в логото й – „ Месим за да се смесим”. Мрежа Хлебни Къщи е организация, създадена, за да свързва хора от различни етноси, възрасти и социален статус около хляба. „Театър на трохите”, „Кухненска музика”, „Сеене-смесване-споделяне” и „Пекари без граници” са част от проектите им, обединени от създаването на хляб, които целят да спомогнат интегрирането на хора със специални нужди и бежанци, както и кариерното ориентиране на млади хора. „НадЕжко” обучава и назначава хора със специални нужди и млади хора от домове. Повече информация ще откриете тук.

 

  • Министерството на труда и социалната политика

Посещението в министерството на труда и социалната политика (МТСП) събра на едно място младежите-участници по проекта, представители на Национален младежки форум и представители на институцията – заместник-министъра на МТСП – Султанка Петрова и експерти. Обсъдиха се следните теми: какви са политиките, които се развиват по отношение на дефиниране на социалното предприемачество; съществуват ли финансиращи програми на национално ниво, насочени към социалните предприемачи; как може да се задълбочи междусекторното сътрудничество по темата. След като беше отговорено на поставените въпроси, диалогът се пренесе в кратко представяне на добри практики от чужбина.

Кръгла маса

След успешно преминалите визити, на 16 юни се проведе кръгла маса на тема „Социално предприемачество“, в която участниците по проекта имаха възможността да обсъдят съвместно с представители на фондациите „BCause“ и „Reach for change“, както и на Национален младежки форум, важни въпроси, като: как следва да се дефинира термина „социално предприемачество“ и има ли нужда от дефиниция, какви са предизвикателствата пред устойчивостта на социалните предприятия и какви са международните добри практики.

През последните дни, прекарани в България, участниците стартираха работа по съвместни проекти, които към момента успяха да развият на идейно ниво, а така също получиха експертна консултация за възможностите, които предоставя програма Еразъм+ във връзка с финансирането им.

 [:en]

Between 13th and 18th of June, a working visit was held in Sofia as part of the “DIVE into social entrepreneurship” project. 16 young people from around the world, representing 8 countries, gathered to discuss the specifics of social entrepreneurship (by participating in a round table and a visit to the Ministry of labour and social policy), to visit some of the existing enterprises in Sofia (such as “Maria’s world” Foundation, Jamba and The Bread House) and of course to exchange good practices between themselves.

The project

The 17-month long ERASMUS+ project “DIVE into social entrepreneurship” started in the end of last year. The coordinating organization is Youth Alliance Krusevo (Macedonia) and its partners and participants in the activities are the representatives from another 7 countries: Eurodemos (Romania), National Youth Forum (Bulgaria), Association of Active Youths in Florina (Greece), International Blue Crescent Relief and Development Foundation (Turkey), Intercambio Cultural & Voluntariado – ACI (Costa Rica), Art22 (Brazil) and Belle & Co (South Africa).

So far, the following project tasks have been realized: research on the development of social entrepreneurship in each country, a seminar in Iasi, Romania in February, trainings in social entrepreneurship in Greece and Turkey from March to May.

After the Study Visit in Sofia, a couple of Job Shadowing visits are to be held in some of the more distant countries.

Study Visits

In the opening days of the Study visit in Sofia (14 and 15 of June), which was organized by the hosting organization – National youth forum, the participants visited several social enterprises in the city: “Maria’s World” Foundation, Jamba and The Bread House, and met with representatives from the Ministry of labour and social policy.

  • Maria’s World Foundation

The Foundation works for improving the quality of life and helping with the personal development of people with intellectual disabilities. The day center “Worlds”, which was visited by the participants of the project, was founded in 2013 and since then has been providing services and care to 32 young people, who were treated as mentally disabled prior to that. Here they are trained in everyday and working skills, taking part in 4 different workshops. Their most recent activity since 2015 has been the provision of catering services, and the young mentally disabled people have been not only preparing the dishes, but also serving them to customers, thus demonstrating their newly acquired social and working skills. More info on the foundation can be found here.

  • JAMBA

JAMBA’s mission is to help disabled people in Bulgaria with their professional development, by connecting them to potential employers on the job market. The enterprise provides an online platform for application and selection – a meeting between employers in need of candidates for job positions and candidates with different capabilities who match the criteria, taking into account their individual needs for an accessible working environment. Apart from that the JAMBA team offers opportunities for development of disabled people by consulting services and free trainings in key areas (JAMBA MIXER). JAMBA’s goals for 2017 are: informing the business of the potential people with disabilities; preparing candidates in the IT sector with the possibility of further expanding the trainings into other spheres; at least 500 JAMBA HEROES hired and persisted on their new jobs. For more information – here.

  • The Bread House

The Bread House, which is part of the Bread Houses Network, is a social and cultural center as well as a social enterprise (a bakery). The Bread houses network is an organization, aiming to connect people of varying ethnicity, age, and social status and bring them all together around the bread-making process. Some of their projects include “Theater of crumbs”, “Kitchen music” and “Bakers without borders” which are all centered around the baking of bread, while integrating people with special needs and refugees as well as helping young people with their professional orientation. The enterprise trains and employs people with special needs and young people from foster homes. More info.

  • Ministry of labour and social policy

The visit to the Ministry of labour and social policy brought together the project participants, representatives of the National Youth Forum and of the institution itself – Deputy-Minister Sultanka Petrova and other experts. The following topics were discussed: what policies are enacted regarding the definition of social entrepreneuship; what financing programs exist on a national level to support social entrepreneurs; how can the cooperation between sectors be further developed. After these questions were answered, the dialog shifted towards examining some of the good practices from abroad.

Round Table

After the successfully concluded visits, on June 16th a round table was held on the topic of Social Entrepreneurship, in which the participants, along with representatives of “BCause” and “Reach for change” foundations and the National Youth Forum, had the opportunity to discuss important subjects, such as: what should the definition of “social entrepreneurship” be and is there a need for a definition in the first place; what are the challenges to the sustainability of social enterprises and what are the good practices internationally.

In the last days spent in Bulgaria, the participants started working on joint projects which have so far been developed on an idea level, and also received expert consultation on the possibilities which the ERASMUS+ program provides for their financing.[:]