Българските младежки делегати към ООН с мандат 2019/2020 година, Богомила Корманова и Минко Даскалов, заедно с техния екип от доброволци, стартират онлайн кампания под надслов „Преподаватели иноватори“.

Вследствие от проведената през лятото на 2019 година на национално равнище анкета сред младежта бяха изведени приоритетните области за текущия мандат на младежките делегати, а именно качествено образование и заетост. Като един от най-разпространените отговори за често срещан проблем от младежите в България в областта на образованието бяха посочени остарелите методи на преподаване в училище и университета. Мнозина изразиха нуждата за осъвременяване и/или дигитализация на преподавателските практики. Така се ражда и идеята за кампанията.

,,Преподаватели иноватори“ започва на 15 септември 2020 г., като има за цел да даде гласност на добри практики в образованието в национален план, да покаже новаторски методи на обучение и след задълбочен анализ да ги представи под формата на препоръки към Министерството на образованието и науката на Република България. Всяка седмица на Фейсбук страницата на българските младежки делегати към ООН ще бъдат представяни интервюта с преподаватели в сферата на средното и висшето образование. По този начин ще можете да се запознаете по-отблизо с техните лични истории и индивидуалните им методи на преподаване, отличаващи ги с иновация, креативност и ефективност.

Качественото образование е една от 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН (ЦУР). Посочена е като една от областите с национален приоритет. През 2015 г. е приет нов Закон за предучилищно и училищно образование и се правят промени в Закона за професионалното образование и обучение, като и до днес образованието у нас продължава да се модернизира и обновява.

Източник: Български младежки делегати към ООН