Изказване на българските младежки делегати към ООН по време на Трети комитет на Общото събрание

0
1388
Богомила Корманова и Минко Даскалов, български младежки делегати към ООН, по време на 74-тата сесия на Общото събрание на ООН

На 2 октомври 2019 г., по време на Трети комитет на 74-тата сесия Общото събрание на ООН, българските младежки делегати Богомила Корманова и Минко Даскалов направиха официално изказване от името на българската младеж.

Публикуваме пълен текст на изказването на делегатите на български език:

„Господин Председател, уважаеми делегати,

В качеството си на български младежки делегати към ООН ние се застъпваме за младежко включване и силно окуражаваме участието на младите в процесите на вземане на решения на всички равнища. Прилагайки пълния потенциал на 1.8 милиарда младежи да се справят с глобалните предизвикателства, ще допринесем за желаната промяна. Можете ли да си представите колко можем да постигнем?

Младите хора по света се нуждаят от качествено образование, което да спомогне за осигуряването на половин милиард работни места до 2030 г. Като младежки представители ние проведохме национално проучване сред българските младежи с цел да получим по-ясна представа за трудностите, с които се сблъскват. В него участваха 1239 души.

Младите хора на България идентифицираха образованието като тема с най-голяма важност, последвано от достойния труд. Преди всичко, образованието е в основата на обществото ни и само чрез неговите градивни сили човечеството може да постигне развитие. Независимо от това, все още има цели, които трябва да бъдат постигнати, за да се осигури качествено образование за всеки.

Необходимо е да развием работните умения на утрешния ден като критично мислене, решаване на проблеми и креативност от най-ранна възраст. Младите хора вярват, че това би могло да се постигне от преподавателите чрез прилагане на методи, които са по-вдъхновяващи, практични, напътстващи и съвременни. В днешно време наличните дигиталните средства и изобилието от информация създават основни предпоставки за ефективно, креативно и приобщаващо образование. Ето защо ние разпознаваме технологиите като едно от средствата за осигуряване на качествено формално, неформално и самостоятелно образование на всички младежи, включително на тези, които нямат никакъв или имат малък достъп до него, за да развият своите практически умения. По-широкото прилагане на технологиите в средното и висшето образование е решение на въпросите, свързани с достъпността и приобщаването.

Г-н Председател,

Според доклада за Целите за устойчивото развитие за 2019 г. един на всеки пет младежи по света е извън системите на заетост, образование и обучение. Този недокоснат човешки потенциал се нуждае да бъде стимулиран, да му бъдат дадени правилните инструменти, както и възможности, за да се развие на работното място. Както Целите за устойчиво развитие, така и Световната програма за действие на младежта, призовават правителствата и частния сектор да насърчават политики, фондове и проекти за самостоятелна заетост, предприемачество и младежки работни програми.

Още повече, достойният труд трябва да бъде заплащан подходящо, да бъде с правилните работни условия и да носи развитие чрез здравословен баланс между професионалния и личния живот. Младите българи настояват заплащането им да бъде справедливо и съразмерно на придобитото ниво на образование, сложността на заеманата длъжност и практическата им експертиза. Освен това възнаграждението следва да осигурява подходящ стандарт на живот и да балансира професионалния и личния живот, особено за млади родители, работещи студенти и хора с увреждания, независимо от възраст, пол и етническа принадлежност.

Политики, отнасящи се към тези проблеми, биват платени стажове, заложени в учебната програма, неформално образование, дуално обучение и чиракуване, които са кофинансирани от правителствата, за да се отговори на нуждите на пазара на труда. Не на последно място, работата следва да бъде изпълнена със смисъл чрез предоставянето на възможности за личностно развитие и работодателите следва да инвестират в непрекъснатото усъвършенстване на младите професионалисти. Перспективните професии на бъдещето ще поставят разделителната линия между икономическото развитие и разрушаването на околната среда и именно това е основна цел за младежта на държавите-членове на ООН.

Тези цели имат отношение към младите хора, тъй като включват множество позитивни аспекти, в това число повече възможности за работа, опазването на нашата екосистема и дълготрайно поддържане на баланс между професионалния и личния живот. ООН вече припозна в своята „Стратегия за младежта“, че може да постигне своите цели само чрез сътрудничество с младите хора. Ние сме движещата сила на промяната. Ето защо призоваваме към широкообхватни действия от страна на частния сектор, неправителствените организации и държавите-членове на ООН за разработване на младежки политики като образование, обърнато към нуждите на учащите се, перспективни работни места, добър стандарт на живот и устойчива околна среда. Сега е нашето време да поведем по пътя за постигане на възможно най-доброто бъдеще, както в този момент, така и отвъд „Програма 2030“.  Само така ще постигнем устойчивост в международните отношения, в икономиката и ресурсите.

Благодаря, господин Председател!“