[:bg]Изказване на младежките делегати в ООН пред Комисията за социално развитие[:en]Statement of the Bulgarian Youth Delegates to the 56th Session of the Commission for Social Development[:]

0
1570

[:bg]

Официално изказване на младежките делегати в ООН пред Комисията за социално развитие

Господин Председател,

Имаме честта да се обърнем към ООН за втори път по време на мандата ни като Български младежки делегати и да споделим нашия опит в ангажирането на младежта в изпълнението на Програма 2030 за Устойчиво развитие и в допринасянето за социално развитие за всички. Горди сме, че България включва младежкото овластяване и участие като един от четирите основни приоритета по време на текущото първо българско председателство на Съвета на ЕС, поставяйки си амбициозни цели, свързани с младежта, мира и сигурността и ролята на младите хора в постигането на устойчиво развитие за всички.

Младежкото включване в националните и глобални процеси е традиция за България за последните повече от десет години откакто програмата “Български младежки делегати към ООН” стартира през 2007. Българските младежки делегати имат голям принос в преговорите, довели до приемането на Програма 2030, която за първи път разпознава младежите и децата като двигатели на промяната за устойчиво развитие. Младите хора имат важната роля да мобилизират обществата си на местно ниво да предприемат действия, които ще допринесат за постигането на амбициозните Цели за устойчиво развитие. Включването на младите хора и други заинтересовани страни е ключово за елиминирането на бедността и всякакви форми на неравенство и дискриминация, както и за осигуряване на благоденствие за всички.

Като Български младежки делегати към ООН силно вярваме, че младите хора трябва да имат възможността да бъдат двигатели на позитивна социална промяна и активно подкрепяме младежкото включване на всички нива заедно с партньорите ни от Национален младежки форум и Европейски младежки форум. Поетапно популяризираме Целите за устойчиво развитие сред младите хора в България, запознавайки ги отблизо с Програмата 2030, което виждаме като наша основна мисия.

Бих искала да споделя конкретен пример – заедно с моята колега започваме кампания в българските университети с цел да запознаем студентите с Програма 2030 и да окуражим академичната общност да започне активна работа по Целите за устойчиво развитие. Целим да съберем идеите и опита на студентите по теми, пряко засягащи ги като правото на качествено образование, възможности за реализация, добро здраве и да ги представим на съответните институции, организации и компании за тяхното последващо осъществяване. Дългосрочната цел на проекта е да дадем възможност на младите хора да разпространят знанията и опита си за Целите за устойчиво развитие и да станат лидери в техния професионален и социален живот, допринасяйки с положително в обществото.

Господин Председател,

Като представители на българската младеж в ООН вярваме, че овластяването на младежта е ключово за спазването на обещанието на Програмата никой да не бъде изоставен като достигнем първо до най-нуждаещите се и осигурявайки включването на най-уязвимите и пренебрегнатите. Младите хора могат да допринесат за постигането на устойчиви общества. Изхождайки от собствения ни опит и в духа на Програма 2030 сме идентифицирали интеркултурния диалог и спорта като средства за разпространение на социалното включване и развитието на устойчиви общества. Спортът и интеркултурният диалог, с тяхната универсална същност, спомагат за сплотяването на млади хора от различен произход и за създаването на сигурна среда за цялото общество. Разпространението на спорта и интеркултурния диалог е изключително важно за осигуряване на равенство и разбирателство и за елиминиране на всякакви форми на дискриминация. В проведено национално проучване сред българската младеж тези два подхода бяха идентифицирани като успешни средства за постигане на социално сближаване, чрез поощряване на толерантността и уважението на правата на човека. Заедно с Дружеството за ООН в България и други неправителствени организации ние работим активно за включването на мигранти, бежанци и хора с увреждания в обществото, използвайки методите на интеркултурен диалог и спорт. Бихме искали да откроим резултатите на проект в България за това как спортът – футболен мач, успя да събере приемащи общества и бежанци заедно чрез пряк контакт и комуникация без предразсъдъци. Проектът доказа на практика, че взаимното уважение и разбирателство са далеч по-важни от културните, езиковите и религиозните различия.

Господин Председател,

Ние подчертаваме важността на младежкото участие на всички нива в процесите на взимане на решения с цел постигане на положителна социална промяна и създаване на устойчиви общества, и призоваваме държавите-членки да подсигурят участието на младите хора и да ни включат във всички процеси.

Благодарим, господин Председател!

 [:en]Statement of the Bulgarian Youth Delegates – Ms. Ralitsa Dikanska and Ms. Assya Pandzharova

Mr. Chair,

We have the honour to address the UN for the second time during our mandate as Bulgarian Youth Delegates and share our experience in engaging youth in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and promoting social development for all. We are proud that Bulgaria has included youth empowerment and participation as one of the four main priorities on the political agenda during the current first Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, setting out ambitious goals related to youth, peace and security and the role of youth in achieving sustainable development for all.

Youth engagement in national and global processes has become a tradition for Bulgaria for the last more than ten years since the Youth Delegates Programme was established in 2007. Bulgarian Youth Delegates have contributed greatly in the negotiations leading to the adoption of the 2030 Agenda which for the first time has recognized youth and children as agents of change for sustainable development. Young people have an important role to play in mobilizing their local communities to initiate actions which will contribute to achieving the ambitious and transformative Sustainable Development Goals. The involvement of young people and other stakeholders is essential for the elimination of poverty and all forms of inequalities and discrimination, and for ensuring prosperity for all.

As Bulgarian Youth Delegates to the United Nations we strongly believe that young people should be enabled to act as agents of positive social change and we advocate actively together with our partners from the National Youth Forum of Bulgaria and the European Youth Forum for promoting youth participation at all levels. We are consistently raising awareness about the SDGs among Bulgarian youth bringing the global Agenda closer to them which we see as our main mission as Bulgarian Youth Delegates to the UN.

I would like to share a concrete example – together with my colleague we are launching a project in Bulgarian Universities to familiarize students with the 2030 Agenda and to encourage the academic community to take concrete action in SDGs implementation. We aim to collect students’ views and experience on topics relevant to them such as the right to quality education, creation of job opportunities, health and well-being and we will forward them to the relevant authorities, organizations and companies for their follow-up and implementation. The long-term objective of the project is to empower young people to multiply the knowledge and know-how of SDGs implementation and to become true leaders in their professional and social life contributing to a positive impact on the society.

Mr. Chair,

As representatives of Bulgarian Youth to the UN we believe that the empowerment of youth is crucial for delivering on the promise of the 2030 Agenda to leave no one behind by reaching the furthest behind first and ensuring the inclusion of the most vulnerable and marginalized. Young people can contribute to efforts to catalyze social inclusion which will be instrumental for creating sustainable societies for all. Drawing from our own experience and in the spirit of the Agenda we have identified intercultural dialogue and sport as powerful tools for promoting social inclusion and for developing sustainable and resilient societies for all. Sport and intercultural dialogue with their universal nature can bring together young people of different backgrounds and create a safe environment for the whole society. Promoting sports and intercultural dialogue is essential for ensuring equality and mutual understanding and for eliminating all forms of discrimination. In a recent survey we have conducted among Bulgarian youth these two approaches were identified as successful tools for achieving social cohesion by promoting tolerance and respect for human rights. Together with the United Nations Association of Bulgaria and other non-governmental organizations we, as Bulgarian Youth Delegates to the UN, work actively for the inclusion of migrants, refugees and persons with disabilities in society using the methods of intercultural dialogue and sport. We would like to highlight the outcomes of a youth project in Bulgaria of how sport – a football match, brought host communities and refugees together promoting people-to-people contact and communication without prejudice. The project proved in practice that mutual respect and understanding are far more important than cultural, linguistic and religious differences.

Mr. Chair,

We reiterate the importance of youth participation at all levels of decision-making for bringing positive social change and creating sustainable societies, and we call upon Member States to ensure the role of young people and include us in all processes.

Thank you, Mr. Chair!

 [:]