[:bg]Изявление на Генералния секретар по повод Международния ден на ООН[:en]Secretary-General’s Message for UN’s Day 2016[:]

0
1152
Снимка: UN

[:bg]

Снимка: UN
Снимка: UN

Тази година отбелязването на Деня на ООН се случва в момент на преход за света и за Организацията на Обединените нации.

Човечеството навлезе в ерата на устойчивост – с глобален ангажимент да изпълни глобалното обещанието да изпълни Програмата 2030 за устойчиво развитие. В 71-ва година от основаването на Организацията, ние имаме 17 цели, които ни тласкат към по-добро бъдеще за всички на една здрава планета.

Светът най-сетне се движи отвъд мисленето, че изгарянето на изкопаеми горива е пътят към просперитета. Във време на рекордно високи температури, държавите членки приеха Парижкото споразумение за изменението на климата за рекордно кратко време. Тази забележителна мярка ще влезе в сила на 4 ноември. От другата страна на тази историческа стъпка се намира най-добрият ни шанс за по-зелен, по-чист, нисковъглероден растеж.

ООН също се намира е преходен период от осмия си Генерален секретар към деветия. Аз бях удостоен с честта да служа на „Ние народите“ през последните десет години. Заедно, ние въведохме някои важни основи за споделения напредък, които трябва да надградим като работим още по-усилено за овластяването на жените, приобщаването на млади хора и отстояването правата на човека за всички. Но също така претърпяхме огромна мъка – включително неразрешени конфликти, които причиниха страдания по целия проблемен Близък изток, Южен Судан, Сахел и отвъд. На тези и други места на насилие и бедствия смели служители на ООН продължават да отговарят на нуждите на уязвимите.

Благодаря на хората по света за тяхната подкрепа и призовавам всички да дадат пълната си подкрепа за избрания нов Генерален секретар Антонио Гутериш в поддържането на нашата глобална мисия за мир, устойчиво развитие и права на човека.

Бан Ки-Мун

[:en]

Снимка: UN
Снимка: UN

This year’s observance of United Nations Day occurs at a time of transition for the world and for the United Nations.

Humanity has entered the era of sustainability – with a global commitment to fulfil the great promise of the 2030 Agenda for Sustainable Development.  In this, the Organization’s 71st year, we have 17 goals to propel us towards a better future for all on a healthy planet.

The world is also moving at long last beyond the mindset which viewed the burning of fossil fuels as the path to prosperity.  At a time of record heat, Member States have embraced the Paris Agreement on climate change in record time.  This landmark measure will enter into force on 4 November.  Across that historic threshold lies our best chance for greener, cleaner, low-carbon growth.

The United Nations is also in transition, from its eighth Secretary-General to the ninth.  I have been honoured to serve “we the peoples” for the past ten years.  Together, we have put in place some solid foundations for shared progress – which we must build on by working even harder to empower women, engage youth and uphold human rights for all.  But we have also suffered enormous heartbreak – including unresolved conflicts causing immense suffering throughout the troubled Middle East, South Sudan, the Sahel and beyond.  On these and other frontlines of violence and disaster, courageous UN staff continue to rise to the occasion and respond to the plight of the vulnerable.

I thank people across the world for their support – and urge all to give their full backing to Secretary-General-designate Antonio Guterres in continuing our global mission of peace, sustainable development and human rights.

Ban Ki-moon

[:]