[:bg]Илина Мутафчиева – номинация за председател на Национален младежки форум[:]

2
2863

[:bg]

UNA News Bulgaria като младежка онлайн медия с идеална цел многократно е запознавала обществеността с предизвикателствата пред младежкия сектор и е насочвала вниманието към работата на Националния младежки форум /НМФ/ в мисията му да овласти младите хора и да ги включи в процесите на вземане на решения. В края на тази седмица предстои отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе в периода 16-17.12.2016 в град София. Във връзка с изборите в организацията, като за начало Ви представяме номинацията на Дружество за ООН в България – Илина Мутафчиева:

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

Динамичността на политиките и взаимосвързаността на процесите предопределят нуждата от работеща платформа на младежките организации в сферата на младежките политики и застъпничество.

Във връзка с кандидатурата си за председател на Национален младежки форум бих искала да щриховам визията си за развитието на организацията през следващата година. Пътят, който виждам пред организацията ни, и работата ми като председател се обуславя от ефективно и ефикасно политическо представителство чрез отдадена и професионална работа на управителния орган на организацията чрез следните ключови стъпки:

Ефективна   комуникация   –   Изграждане   на   добра   и   бърза   комуникация   между Национален младежки форум и организациите-членове, но едновременно с това развитие на по-добра комуникация и възможност за бъдещето сътрудничество  между самите организации-членове.. Изпълнението на тази стъпка е възможна посредством изграждане на онлайн платформа в рамките на сайта на организацията, в която всяка една организация да има собствен профил, който да може да се актуализира в реално време в две направления – комуникация с външни публики и комуникация в рамките на НМФ с оглед обмен на знания, опит и ресурси.

Разширяване на административния капацитет  – Разгръщане на административния капацитет чрез разширяване състава на Секретариата посредством разкриване на стажантска програма, която, от една страна, да дава възможност на млади хора да натрупват опит в различни сфери, свързани с дейността на организацията, но от друга, да спомага за ефективното и ефикасно протичане на различни процеси и дейности на организацията. Също така разкриване на специализирана комисия свързана с фондонабирането и привличането на допълнителен финансов ресурс в полза на организацията чрез сключване на партньорства.

Също така, важна част от осъществяването на подобна стъпка ще бъде провеждане на регулярни срещи на живо на представителителите на организациите-членове с оглед улесняване   на   сътрудничеството   и   изграждане   на   трайни   контакти помежду   им.

Желанието ми за осъществяване на горепосоченото е продиктувано от разбирането ми, че НМФ е колективен орган и като такъв той е среда за свободно общуване и споделяне.

Повишаване на капацитета на Национален младежки форум чрез повишаване на капацитета на организациите-членове и инвестиране в изграждането на устойчив младежки сектор.

Овластяване на младите хора на местно ниво чрез увеличаване на броя на консултативните младежки съвети, срещи с общинската администрация и продължаване на провеждането на локални младежки академии с основна цел засилване на местната младежка политика.

Изграждане   на   ясни   и   работещи   процедури   във   всяко   едно   от   звената   на организацията, но също така изграждане на механизъм за комуникация и координация между тях самите с цел получаване на още по-голяма синергия в работата на организацията. Като допълнение на тази стъпка бих разгледала и нуждата от засилване и ясно функциониране на Работни групи към всяка една от приоритетните области на дейност на организацията.

Развитие и продължаване на комуникационната стратегия на организацията чрез разгръщането на обхвата й и достигане до по-широка публикa. Присъствие на Национален младежки форум в традиционните и печатни медии с цел достигане до различни групи от обществото.

Повишаване  на  информираността  и  ангажираността  на  младите  хора  и институциите  във  връзка  със  Структурния  диалог    чрез  споделено  осъзнаване  от страна на младите хора и институциите на важността на структурния диалог чрез продължаването на председателството на Националната работна група и разширяване на обхвата и броя на младите хора, които да бъдат запознати с процеса чрез провеждането на повече срещи в рамките на местната общност, провеждане на достъпна информационна кампания и обучения, свързани с темата.

Поддържане и разширяване на партньорствата с други национални младежки съвети и международни  организации  и  засилване  на  работата  на  организацията  на международната  сцена  с  оглед  пълноправното  членство  в  рамките  на  Европейски младежки форум.

Не на последно място бих искала да изразя важността от разработване на нови стратегически  приоритети.  Като  първа  стъпка  е  измерването  на  постигнатото  до момента и консолидиране на мнението за важните цели на организациите-членове на Национален младежки форум чрез поддържане на контакт и съвместна работа.

В допълнение, бих искала да добавя, че развитието на Национален младежки форум и развитието на организациите-членове обуславя работа в няколко основни направления:

  • Повишаване   на   капацитета   на   организациите-членове   и   на   Национален младежки форум като платформа чрез предоставяне на обучения и събития, набелязани от самите организации.
  • Работа  с  институциите  и  осъществяване  на  истински  структурен  диалог относно хоризонталните младежки политики на международно, национално, регионално и местно ниво.
  • Следване и изпълнение на годишния работен план на организацията, гласуван от Общото събрание на Национален младежки форум.
  • Работата с цел застъпничество относно приетите политически документи на организацията и запознаване на инстутуциите с тяхната важност.

Визията, която представям пред Вас може да бъде обобщена с истинско политическо представителство, което да работи ефективно, ефикасно и осъзнато в сферата на застъпничество относно младежките политики в България и нуждите на младежките организации.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Дружество за ООН в България е сред учредителите на Национален младежки форум и за целия период на съществуването му е сред активните организации в него.

[:]

2 COMMENTS

  1. […] В рамките на изслушването на кандидатите, новоизбраният председател постави акцент върху ролята на УС в НМФ като орган, който носи отговорност за и насочва процесите за работа; фасилитиране на продуктивно партньорство с организациите членове; реалистично целеполагане и разширяването на методологията за фондонабиране. Визията за развитие на Илина Мутафчиева може да прочетете тук. […]

Comments are closed.