[:bg]Как да намалим световния глад? [:]

0
2715

[:bg]

В края на 2016 г. Консултативният съвет на Генералния секретар на ООН публикува доклад озаглавен „Сигурността на храната и здравето“. Докладът подчертава необходимостта да се обвърже световната продоволствена сигурност с по-ефективни национални и глобални политики, които да подкрепят екологично ориентирани производствени системи, спомагащи за опазването на ресурсите на Земята. Консултативният съвет още обръща внимание на нуждата от изграждане на  публични и частни партньорства, които са от решаващо значение, за да се насърчи развитието на успешни и устойчиви „продоволствени системи“ в подкрепа на икономическия растеж, които осигуряват платена работа, и отговарят на продоволствените и здравните нужди на общество.

Докладът е обвързан с втората и третата от Целите за устойчиво развитие, а именно „Премахване на глада“ и „Добро здраве и добър живот“. Консултативният съвет на Генералния Секретар на ООН дава седем препоръки за успешното постигане на целите:

  1. Трябва да се признае, че с изменението на климата, бързото увеличаване на населението, множеството заплахи за продоволствието и появата на бързоразпространяващи се болести, в бъдеще продоволствената сигурност на човечеството не може да се приема за даденост.
  2. Светът трябва да признае сериозността на новите проблеми пред продоволствената сигурност и да предприеме действия, за да се инвестира в науката, технологиите и иновациите, както и в провеждането на нови правителствени политики, които да обезпечат хранителните нужди на човечеството.
  3. Трябва да се създаде нова система за разпределение на хранителните ресурси, за да се гарантира, в най-много измерения, програмата за продоволствената сигурност през 21 век.
  4. Човешкият и институционален капацитет в много бедните страни отчаяно се нуждаят от подобрение; те трябва да бъдат значително засилени, така че тези народи да могат да бъдат част от вземането на решенията, като важни участници в нова глобална система за разпределение на храните, която да отговаря на нарастващите глобални хранителни нужди.
  5. Стабилните публични и частни партньорства са от решаващо значение за осигуряване на работни места и разширяване на икономиката, така че да се гарантират хранителните и здравните нужди на обществото.
  6. Трябва да се работи за лоялна и справедлива търговия. Предприятията трябва да бъдат разработени в рамките на/и между географските граници, за да се насърчи предприемаческия капацитет на разнообразни хранителни стоки и да се разширят икономическите възможности в подкрепа на бедните.
  7. Необходимо е прилагането на нови глобални политики за насърчаване на екологичното производство.

Докладът още визира нуждата от изграждане на стратегии за насърчавате на международното финансиране за научноизследователски и развойни програми, насочени към развиващите се страни, независимо дали това е чрез правителствени програми или неправителствени организации и фондации.

Докладът може да намерите тук.

Източник: UNESCO

Върху материала работи: Радостина Ивчева[:]