Международен ден на мултилатерализма и дипломацията за мир

0
2001
Снимка: Pixabay

Близо 75 години след края на Втората световна война, благодарение на различните форми на многостранно сътрудничество между държавите, освен че бе предотвратено избухването на трети глобален военен конфликт, бе изградена и ефективна защита за правата на човека и бе постигнат голям икономически и социален прогрес. От върховенството на международното право до равенство между половете, от опазването на околната среда до ограничаването на разпространението на смъртоносни оръжия, мултилатерализмът и дипломацията подпомагат благосъстоянието на хората навсякъде по света.

Запазването на ценностите на мултилатерализма и международното сътрудничество, които са в основата на Устава на ООН и Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 г., са от основно значение за насърчаване и подкрепа на трите стълба на ООН – мир и сигурност, развитие и права на човека. Затова и през 2018 г. Общото събрание на ООН обяви със своя резолюция 24 април за Международен ден на мултилатерализма и дипломацията за мир. Както се подчертава в резолюцията, по този начин се цели да се акцентира върху принципите за разрешаване на спорове между държавите чрез мирни средства, заложени в Устава на ООН, а именно – многостранното вземане на решения и дипломацията.

В резолюцията се изтъква ролята на ООН като най-представителната международна организация – олицетворение на мултилатерализма, който е основният инструмент за справяне с сложните глобални предизвикателства чрез колективни действия. Отчита се и ролята и на други международни, регионални и субрегионални организации в насърчаването и запазването на многостранността и в улесняване на дипломацията.

„Уставът на Организацията на обединените нации сочи пътя на общото ни бъдеще, а именно съжителство в духа на добросъседските отношения между хората и държавите, защитавайки универсалните ценности. Укрепването на мултилатерализма означава укрепване на нашия ангажимент за постигане на целите за устойчиво развитие и изграждане на по-безопасен и справедлив свят за бъдещите поколения.“

Антонио Гутериш – Генерален секретар на ООН

Взаимосвързаният характер на днешните глобални тенденции недвусмислено показва, че страните не могат да управляват рисковете сами. Успех може да бъде постигнат, ако действията им са в унисон, затова мултилатерализмът не е избираем. Той е най-ефективният инструмент, независимо дали регионален или глобален, за постигане на целите за мир, приобщаващо устойчиво развитие и права на човека. Същевременно, ефективността на дипломацията се крие в това да облекчи напрежението преди то да доведе до конфликт и ако все пак такъв избухне, то тя трябва да действа бързо, за да го овладее, и да разреши причините, довели до него. Превантивната дипломация е много важна в подкрепата на усилията на ООН за подпомагане на мирното разрешаване на спорове.

Многостранното сътрудничество не бива да се приема за даденост, когато многостранните усилия са под натиск от нерешени конфликти, призиви за протекционизъм, национализъм и изолационизъм, климатични промени, хуманитарни и миграционни кризи, задълбочаване на неравенствата и редица други заплахи. Живеем в парадокс: глобалните предизвикателства са по-свързани, но отговорите ни стават все по-фрагментирани. Затова все повече нараства необходимостта от колективни действия.


Материала изготви: Велислава-Михаела Крачунова

Източници: UN (1) (2)