Младежките делегати на България към ООН стартират кампания “Спорт за развитие”

Българските младежки делегати към ООН за 2017/2018 стартират национална кампания под надслов „Спорт за развитие“, посветена на спорта като средство за устойчиво развитие. Инициативата е в рамките на един от основните приоритети на делегатите, а именно – спорт, и има за цел да запознае младите хора с темата за спорта и по-специално как той спомага за постигане на 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

В резултат от проведената от младежките делегати в началото на мандата им анкета, българските младежи припознават нуждата от присъствието на спорт в образованието, като отчитат ролята му в изграждането на навици за здравословен начин на живот, както и това, че той учи на важни ценности като толерантност, дисциплина и постоянство. Също така младите в България намират спорта за подходящо средство за осъществяване на интеркултурен диалог и е важно да се подчертае, че младежите гледат на спорта не само като на физическа активност, но и като на средство за развитие на обществото и подобряване на неговото състояние.

Кампанията ще продължи няколко месеца, като се предвижда да се фокусира върху всяка една от Целите за устойчиво развитие и връзката ѝ със спорта. В рамките на инициативата делегатите ще представят и различни спортни активности на национално, европейско и глобално ниво, които са свързани с постигането на Глобалните цели.

Пример за работа по Целите чрез спорт е наскоро сключеното Споразумение за сътрудничество между Дружеството за ООН в България и Български футболен съюз, основаващо се на Цел 3 „Добро здраве“, Цел 16 „Мир и справедливост“ и Цел 17 „Партньорства за Целите“ от Програма 2030, както и за популяризиране на спорта като средство на дипломацията за постигане на мир и разбирателство между нациите.

На глобално ниво ролята на спорта за постигане на устойчиво развитие се припознава все повече през последните десетилетия. През 1978 е одобрена Международна харта за физическо възпитание, физическа активност и спорт, а през 2001 е назначен първият Специален съветник на ООН за спорт за развитие и мир. Общото събрание на ООН обявява 2005 година за Международна година на спорта и физическото възпитание, а през същата година се основава и Служба на ООН за спорт за развитие и мир. През 2013 година 6 април се обявява за Международен ден на спорта за развитие и мир, а през 2015, с приемането на новия Дневен ред за устойчиво развитие, ролята на спорта е ясно формулирана в документите на Организацията на обединените нации.

Потенциалът на спорта за принос към устойчивото развитие е категорично и ясно заявен в „Програма 2030 за устойчиво развитие“, както следва:

„…нарастващият принос на спорта за осъществяването на развитие и мир чрез популяризирането на толерантност и уважение, приносът му за овластяването на жените и младежите, отделни индивиди и общности, както и този за здраве, образование и социално включване.“

Тази формулировка е и продължение на предходни международни декларации, които припознават спорта като проводник на личностно и социално развитие. „Програма 2030 за устойчиво развитие“ представя нов важен етап за спорта, но също така изисква значителна отговорност от всички заинтересовани страни да допринасят заедно за глобалните цели.

В рамките на кампанията ще научите и как точно от Службата на ООН за спорт за развитие и мир са дефинирали връзката на спорта с всяка една от Целите за устойчиво развитие.

Можете да проследите кампанията на официалната страница на Българските младежки делегати. Там ще се публикува информация и за предстоящи събития, свързани с темата „Спорт за развитие“.

1 COMMENT

Comments are closed.