НМФ организира тренинг „Осигуряване на качество в неформалното образование“

0
1337

quality-control-approved-300x212

Национален младежки форум (НМФ), заедно с колегите си от Европейски младежки форум (YFJ) работят усилено за признаването на неформалното учене/образование (НФУ, НФО), в Европа. Като част от този процес осъзнаваме важността от създаването на системи за качество в сферата на НФУ, които да го развиват и подсигуряват високите му резултати и ефекта от работата на младежките организации и работници, обучители и др. в бъдеще. Като част от този процес беше проведено и публикувано проучването за ефекта и ползите за младите хора от НФУ.

Национален младежки форум, в сътрудничество с Европейски младежки форум, организира тренинг по осигуряване на качество в НФО на 6-ти и 7-ми Февруари 2016 г. в гр. София

Неговата основана цел е да изгради и повиши капацитета на организациите членове на Европейски младежки форум (YFJ) в осигуряване на качеството на техните образователни проекти, чрез Рамка за предоставяне на качество в НФУ (НФО), разработена от Европейския младежки форум.

Цели на тренинга:

Да запознае участниците с Рамката за осигуряване на качество, разработена от Европейски младежки форум (YFJ): неговата обосновка, ключовите елементи и цикъл на прилагане.

Да се подготвят участниците с необходимите компетенции за прилагане на Рамката за осигуряване на качество в НФУ (НФО), чрез разработване на индикатори за качество и предоставянето на партньорска оценка и обратна връзка.

Да се повиши осведомеността на организациите представени на тренинга относно значимостта на Рамката за осигуряване на качество, за тяхната работа и приноса му за признаването на НФУ (НФО) и работата с младежта.

Специфичните цели на обучението ще бъдат съобразени с нуждите на НМФ и участниците.

Програма:

Стандартната програма на тренинга обхваща основните елементи на Рамка за осигуряване на качеството в НФУ (НФО), разработени от Европейски младежки форум (YFJ) от 2008 г. насам. Тренингът ще съчетава теоретични и практически сесии относно начина на прилагане на Рамката в проекти, свързани с НФУ (НФО), дейности в младежки организации. Процесът обхваща всички стъпки от първоначалната фаза на сформиране на идеята до крайната фаза на партньорска обратна връзка и оценка на процеса на осигуряване на качеството. Специфичната програма на тренинга ще се адаптира към нуждите на организациите и участниците, които ги представляват.

Този тренинг не е свързан с конкретен проектен цикъл на НФО в една организация. И все пак, е желателно, организацията да има планове за прилагане на Рамката за осигуряване на качество в своите бъдещи проекти и инициативи, свързани с неформалното учене (образование).

Методология и тренери:

Тренингът ще бъде проведен от екип от обучители и фасилитатори на Европейския младежки форум, които са били обучавани в процесите на осигуряване на качеството в НФУ (НФО).

Тренингът комбинира интерактивни и практически методи. Наръчникът на Рамката за осигуряване на качество в НФУ (НФО), разработен от YFJ ще бъде използван за подпомагане на обучението. Копия ще бъдат предоставени на участниците. Наръчникът може да бъде изтеглен и тук:

Профил на участниците:

Участници в тренинга трябва да бъдат членове на организации – членове на НМФ, които активно участват в разработването, прилагането и/или оценка на събития, проекти в организацията, в която членуват. Подходящи са участници за обучението са младежки работници, доброволци, както и тренери, координатори на проекти, младежки лидери, оценители, и т.н.

Езикът на обучението е английски. Желателно е участниците да имат добро ниво на владеене на езика.

Кандидатстване:

Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формулярa за кандидатстване на електронен адрес: http://isic.bg/apps/nmf/trening.php с краен срок до 18.00 часа на 25 януари 2016 г.

Процедура по подбор:

Апликации, които отговарят на критериите, ще бъдат разглеждани въз основа на нивото и интензитета на работата в сферата на НФУ (НФО), ангажираността на организацията с провеждане на обучения, събития, свързани с неформалните методи на учене и образование. Кандидатите ще бъдат информирани относно подбора възможно най-скоро, предвид кратките срокове.

Кандидатурите ще бъдат разгледани от Координаторът на Звеното за обучение на НМФ и експерти обучители от екипите на НМФ и НЧ „Бъдеще сега 2006“.

Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите.

Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 26-ти януари2015 г.