[:bg]Номинация на Георги Мерджанов за заместник-председател на Национален младежки форум[:]

1
2020

[:bg]

Снимка: Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите

Предните дни Ви запознахме с визиите на някои от кандидатите за нов Управителен съвет на Национален младежки форум – Илина Мутафчиева, номинирана за председател от Дружество за ООН в България и номинацията на НЧ „Бъдеще сега“ за заместник-председател – Александра Мирчева. Изборите за нов Управителен съвет на Национален младежки форум предстоят да се проведат по време на отчетно-изборното Общо събрание, в периода 16-17.12.2016 г. в град София.

Сега Ви представяме визията на Георги Мерджанов, който е номиниран за заместник-председател от Младежко сдружение за мир и развитие на балканите:

Като личност смятам себе си за оперативен. На база това и изводите от участието ми в Борд 2016 ви предлагам вътрешно организационен план за развитие на Национален младежки форум през 2017 година.

Работата на НМФ преминава през своите рецесии и пикове. Моментът в който организацията се намира от своето развитие, изисква залагането на вътрешно организационни цели. Залагането на такива е в основата на последващата ефективна работа на бордовете след 2017 година.

Това е планът, по който виждам развитието на НМФ през 2017 година, като разбира се част от него може да се ревизира спрямо идеите на УС и работния план изготвен от организациите. Планът за мен е реалистичен, базов минимум и на моменти натоварен. Основни критерии по които съм го изготвил са:

 1. Реалистичност
 2. Прогнозен капацитет за управление
 3. Времето, с което ще разполага борд 2017 (това е неизмерима величина за момента)
 4. Емоционална интелигентност и реакция в кризисни ситуации
 5. Натовареност, умора, преумора.

Основна идея, разгърната в следните няколко реда:

 1. 6 събития за календарна година (базов минимум) – маже да ви се сторят малко, но нека са качествени, издържани, добре подготвени, с ясни цели и ефективни резултати;
 2. 10 подкрепени събития от НМФ на организации членки или при покана от външни.
 3. Участие в 12 международни събития – целта е всеки представител на УС да вземат участие. Естествено спрямо специализираните събития (Структурен Диалог, Черноморско сътрудничество, Южни младежки съвети) се работи с установените до момента.
 4. Провеждане на 2 лобистки кампании относно теми, които касаят сектора (могат да са Доброволчество, Младежка работа). Разбира се тук може да се променя зависимост от идеите на организациите.
 5. Звено от треньори – изготвяне на ясна програма със събития за звеното и ангажименти доколкото е възможно спрямо знанието ни за събития през годината. Прави се заедно със звеното.
 6. Активна работа по плана от март-ноември.
 7. Януари – Март:
 • Работи се за консолидация на екипа (Тренинг с основна цел доразвиване на умения: Работа в екип и Комуникация, Организация на работа);
 • Февруари, Повишаване на капацитета чрез Advocacy – 5 участника от борда
 1. Звено проектна дейност и Звено Анализи – единствена задача да идентифицират 4-ри отворени покани за кандидатстване през 2017 година, като се изпуска февруарската покана по Еразъм. Залагат се конкретни реалистични срокове и се кандидатства минимум по 2 гранта за изпълнение през 2017 и 2018 предполагаемо.
 2. Търсене и оползотворяване на малки грантове до 6000 лв, – такива проекти (събития, обучения, конференции) се организират от работните групи по приоритети с координатор отговорник по приоритет.
 3. Стартиране на всички приоритети заедно, чрез обявления още през февруари.
 4. Стратегия на НМФ – започване на работа по стратегията. Възможно е всички събития през годината да бъдат насочени към изготвяне на стратегията, предвид че тя ще е около приоритети и области на действие. Ако се действа далновидно могат да се обвържат.
 5. Извеждане на проблемите на организациите. – Тук организациите са активна страна и посочват проблемите си на местно ниво или организационни. Работи се в посока повишаване на техния капацитет при тяхно желание разбира се.
 6. Младежка Академия 2017 – по данни от предходен борд има заложени средства в проект „Гражданско образование“.
 7. Корпоративно финансиране – извеждане на събития които ще се осъществяват през 2017, за да може да се търси допълнително финансиране за тях, чрез портфолио на НМФ.

Кризисни ситуации:  Свидетели сме на много и различни ситуации в страната, непредвидени. Те изискват бърза и адекватна реакция.  

Методика за подход: Най вероятно ще се работи първо с писма. Изработва се шаблон (драфт) на писмо, което се предоставя до минимум 3-ма Алумни представителя и те доразвиват и обогатяват писмото. След завършването му то преминава още един преглед от УС или членове на УС. Всички организации се уведомяват предсрочно за действията обвързани с кризисната ситуация, преди започване на процедурата по написване на писмо. Последвалото входиране и лобиране естествено се осъществява от УС.

 • Относно Алумни – възможност е във всяка работна група да се включва два пъти в годината по 1 алумни член, който е свободен с цел обратна връзка и осъществява мониторинг. Мотивира с това доброволците към групите. Дава напътствия.

Времеви график:

Януари – Март 2017 – подготовка на план график на звено обучители, идентифициране на отворено покани от звено проекти и звено анализи, консолидиране на екипа, преминаване на 1 Застъпническо обучение с Мариус Улозас. Разпределяне на приоритети и сформиране на работни групи като първа и най-важна задача.

Контролна Комисия – Основна цел: да търси и намира нови организации през 2017 година – минимум 5 за годината.

 • Собствена страница в уеб сайта
 • Сформиране на работна група към КК от доброволци със специфична насоченост с цел търсене на организации и анализ на неактивните организации. (интердисциплинарен екип);
 • С това ще се популяризира работата на КК, като орган важен за НМФ
 • Контролната функция не се изключва, затова предлагам всички съобщения в Борд, да отиват до Контролна комисия (имейлите се обединяват в обща група);
 • Отваряне на имейл Борд2017 към организациите членове. (за да могат организациите да пишат до Борда, а не да се копират познати хора от борда и да не се натоварва работата на секретариат);

Установяване на хоризонтална структура на управление на организацията. Ефективно разпределение на работата – всеки работи в насоката си, като не се меси в работата на останалите и/ или не пречи. Взаимопомощ не се изключва при естествено покана за експертиза и изискана такава. Хоризонталността е личната ми цел и драма в живота.

Ценности на работа: Откритост, доверие, искреност. Както между организациите и борда, така и във вътрешните структури на платформата.

 

С уважение,

Георги Мерджанов

Член на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите[:]

1 COMMENT

Comments are closed.