Образованието е много повече от подготовка за пазара на труда

 

study-763571_960_720
Pixabay

„Дискусията относно уменията на бъдещето трябва да се фокусира не само върху пазара на труда, но и върху гражданството и пълното участие в общество, в което хората се радват на уважение“, това заяви холандският министър на образованието, културата и науката Йет Бусемакер по време на конференция за професионално образование и квалификация. В речта си Бусемакер подчертава: „Доброто образование означава много повече от подготовка на младите хора за пазара на труда. Образованието означава включването на младите хора в обществото – едно демократично общество, в което се наблюдава нарастващо уважение към различията между хората“.

Според холандския образователен министър именно на училището се пада отговорността да предотврати негативните последици от сблъсъка между подобни различия. „Училището е мястото, което всеки ден събира млади хора от различни култури.“ Бусемакер подчертава, че образованието има нужда от ясна програма, която да съчетае умения и знания приложими в настоящия век като формирането на собствено мнение, разбирането на другите, воденето на диалог и умението за критично и аналитично мислене.

Министърът споменава и влиянието на новите технологии, чието развитие води до появата на нови професии и изчезването или преструктурирането на досегашните. Тя добавя, че „според Световния икономически форум 7 милиона професии в търговията и индустрията по света ще изчезнат през следващите 5 години.

В заключение Бусемакер поставя акцент върху ключовото значение на ученето през целия живот, тъй като образованието в началото на професионалния път на младите специалисти далеч не е достатъчно.

pN--LF-T_200x200Думите на Бусемакер носят важно послание и имат отражение не само върху развитието на холандската образователна система, но и върху европейската визия за образованието и младежките политики, тъй като в момента Холандия председателства Съвета на Европейския съюз. Поради това Бусемакер ще бъде председател на Съвета по образованието, младежта, културата и спорта (една от конфигурациите на Съвета на ЕС), който събира ресорните министри от всички държави членки на ЕС между три и четири пъти в рамките на едно председателство.

По време на 6-месечното си председателство Холандия ще постави акцент върху следните въпроси в областта на образованието и младежта:

  • изграждане на по-добра връзка между образованието и пазара на труда: Какви са уменията и знанията, които са необходими на учениците и гражданите в бързо променящите се общества?
  • Как да се създадат по-голям възможности за талантливите ученици, как може да се осигурят по-голям обхват на онлайн курсовете и „отвореното образование“. Какво означава учене през целия живот и международно образование на практика?
  • Какво е значението на образованието и младежката работа за интеграцията на бежанците? Как могат да бъдат прокарани общите принципи в борбата срещу радикализацията?
  • Как ще се осигури пълното и ефективно участие на млади хора с психически увреждания в обществото?
  • Как ще се осъществи структурният диалог между държавите членки по темата: „Осигуряване на възможност за участие на младите хора в многообразна, свързваща и приобщаваща Европа“? (Освен на европейско ниво, процесът на структурен диалог се осъществява на национално ниво от държавите членки. В България Национален младежки форум координира работата на Националната работна група по структурния диалог, администрирана от Министерство на образованието, младежта и науката.)

Повече информация за Съвета по образованието, младежта, културата и спорта и настоящите приоритети може да намерите тук.

Изготвил: Екатерина Димитрова