[:bg]ООН и младежта през 2016 г. [:]

0
1808

[:bg]

2016 несъмнено е година, през която Организацията на Обединените нации (ООН) показа многократно активната си ангажираност в подкрепа на младите хора по света, съдействайки за реализирането на техните инициативи и предоставяйки им възможност гласът им не просто да бъде чут, но и да е равнопоставен на този, който определя хода на световните събития днес.

За да се уверим отново в историческата значимост на 2016 г. в този контекст, Ви представяме годишен преглед на някои от най-големите постижения на ООН в младежката сфера:

  1. Резолюция и младежки форум към Съвета на ООН по правата на човека

На 30 юни бе приета Резолюция на Съвета на ООН по правата на човека за младежта и правата на човека, която подчертава значението на политическото участието на младите. По-късно Върховният комисариат по правата на човека за пръв път организира Младежки форум за правата на човека, демокрацията и върховенството на закона, посветен на ролята на младите хора в процеса по вземане на решения. Събитието се състоя на 21 и 22 ноември в Щабквартирата на ООН в Женева. Целта на Форума бе да се създаде платформа за диалог и сътрудничество в горепосочените области за идентифициране и анализиране на предизвикателствата и възможностите за държавите при спазването на човешките права. И двете – Резолюцията и Форума – бяха важни стъпки за маркиране на преход около нуждите и приоритетите на младежите.

2. Първият Глобален договор за младите хора в хуманитарната дейност, приет по време на Световната среща на върха по хуманитарните въпроси

Значим резултат от първата Световната среща на върха по хуманитарните въпроси (23-24 май, Истанбул) бе представянето на първия Глобален договор за младите хора в хуманитарната дейност. Този ангажимент представлява отговор на нуждите и изискванията за създаване на механизми, които да гарантират, че хуманитарната система откликва на приоритетите и участието на младите хора. Срещата събра над 9000 участници от 173 държави членки, включително 55 държавни глави и правителствени ръководители, ангажирани с решенията, които се взеха. По-малко от два месеца след началото на кампанията, в Ню Йорк договорът влезе в сила.

3. Нова инициатива за справяне с младежката безработица

Глобална инициатива за достоен труд за младите хора (Global Initiative on Decent Jobs for Youth, стартирала през февруари и координирана от Международната организация на труда  (МОТ), е насочена към справяне с предизвикателствата на младежката безработица по целия свят. Чрез нея се изпраща ясно послание към световната общност, че напредъкът в борбата с бедността и неравенството, както и по отношение постигането на Целите за устойчивото развитие, ще зависи до голяма степен от младите хора като основна движеща сила. През август Генералният секретар на ООН взе важна стъпка в тази посока, назначавайки бившия австрийски канцлер Вернер Файман за негов специален пратеник в борбата срещу младежката безработица. Той следва да предлага мерки за нейното намаляване и да призовава за действия на всички нива на управление.

4. Петият и най-голям Младежки форум на ИКОСОС

Над 800 младежки лидери, политици и министри по младежта се събраха по време на петия по ред Младежки форум на Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС) на тема: „Ангажирането на младежта в постигането на Програмата за устойчиво развитие 2030″. Форумът осигури най-голямата платформа в ООН, с цел младежите от цял свят да участват в диалог с държавите членки и други заинтересовани страни по конкретни механизми за реализиране на  Програмата за устойчиво развитие 2030.

5. Централно място на младите в значимите световни събития

През 2016 г. бяхме свидетели на някои от първите и най-големи събирания на младежи по повод световните събития. “ООН-Жени“ – структура на ООН за постигане на равнопоставеност между половете и разширяване на правата и възможностите на жените – заедно със свои партньори проведоха първия в историята Младежки форум в рамките на Комисията по статута на жените към ООН. По този начин се осигури платформа за включване на младите жени и мъже в напредъка по овластяването на жените и равенството между половете. Освен това, за пръв път в историята на Комисията, по време нейната 60-та сесия (14-24 март, Ню Йорк), младежки представител направи изявление при откриването на събитието.

В областта на търговията и развитието, Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) стартира първия Младежки форум, по време на 14-ата си сесия на конференцията в Найроби, а паралелно с нея и онлайн. Форумът бе свикан на тема “Shaping the World We Want” в опит да се овласти поколението, което ще бъде начело на постигане на Целите за устойчиво развитие. Целта беше да се даде също така тласък към дискусия по темите: образование, достойни работни места и отчетност на правителството.

По повод 134-та асамблея на Интерпарламентарния съюз (19 – 23 март 2016, Лусака, Замбия) не само се проведе третата Глобална конференция на младите парламентаристи, обединяваща 140 от най-младите парламентаристи в света, но и самата Асамблея бе свикана по въпросите на младежта под надслов “Rejuvenating democracy, giving voice to youth”. По този начин за пореден път се подчерта водещата роля на младите хора във формирането и утвърждаването на демокрацията.

Младежка структура бе организирана и по време на Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (Habitat III, 17-20 октомври, Кито, Еквадор), под формата на Асамблея за децата и младежите. Тя представлява междупоколенчески форум, който има за цел да гарантира, че младите хора играят значима роля в много от процесите, свързани с устойчивата градско развитие и социално приобщаване, залегнали като ключови приоритети в Новия дневен ред за градовете.

6. Младите хора в светлината на прожекторите по време на 71-вото Общото събрание на ООН

На Общото събрание на ООН тази година (18-22.09, Ню Йорк), почти 60 от държавните глави специално реферираха към младите хора и младежките проблеми, с признание за огромния им принос към Програмата за устойчиво развитие 2030 и във връзка с  международния мир и сигурност. Не само че младите хора бяха ключови фигури в изказванията, но и рекорден брой младежки делегати на ООН присъстваха на събирането. Освен това, младежите бяха ангажирани в над 50 странични събития, включително в „Young Leaders x World Leaders breakfast“, която постави младите и световните лидери на една маса, за да обсъдят ролята на младите в изпълнението на ЦУР.

7. Отборът на първите младежки лидери за Целите на устойчиво развитие

При провеждането на „Форум за обществено добро“ (Social Good Summit, 18-19 септември, Ню Йорк) пратеникът на Генералния секретар на ООН по въпросите на младежта Ахмад Алхендави обяви създаването на Учредителен клас на млади лидери за Целите на устойчивото развитие (Inaugural Class of Young Leaders for the SDG). Групата се състои от 17 млади лидери, представители на всеки един от регионите по света и има за цел да помага за активизирането на младите хора в подкрепа на Целите. Младежите бяха избрани измежду повече от 18 000 номинации, отличавайки се с лидерските си качества и приноса си за мира, развитието и постигането на ЦУР.

8. Кампанията „Не си твърде млад, за да ръководиш

Кампанията, реализираща се благодарение на Службата на специалния пратеник на Генералния секретар на младежта и партньори, има за цял да оспори бариерите, които пречат на младите хора да се кандидатира за обществени постове. Тя стартира първоначално в Нигерия и достигнала впоследствие глобално ниво, като официалното й начало се постави в рамките на първия по рода си Форум за човешките права, демокрация и върховенство на правото. Младите хора в момента съставляват над 50% от населението на света, но по-малко от 2 % от избраните законодатели са под 30 години.

9. Новият генерален секретар на ООН Антониу Гутериш и неговият дълг към младежта

През декември, по време на встъпителната церемония на Общото събрание в Ню Йорк, номинираният за Главен секретар на ООН Антониу Гутериш изнесе пламенна реч, подчертавайки необходимостта да се продължава силната подкрепата за предоставяне на права и участие на младежта. „Младите хора винаги ще са основен приоритет за включване във всички области на дейността на Организацията на Обединените нации“ заяви новият Генерален секретар на ООН.

 

Източник и снимкиДруги снимки[:]