Половото равенство е фактор за постигането Целите за устойчиво развитие

0
1030
25976569330_35a9a63b3a_z
UN Women/Niels den Hollander

Организацията на Обединените нации, заедно с Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и Тихия океан, организираха  в Тайланд панела на регионалните директори на ООН Жени –Фонд за населението, Програмата за развитие на ООН и Женската организация за промяна в земеделието и управление на природните ресурси на тема: „Постигането на равенство между половете и овластяването на жените: преобразяване на икономиките и изпълнение на Плана 2030“. Това стана по време на форума на Азиатско-тихоокеанския регион по въпросите за устойчиво развитие.

Дискусията е с цел постигането на напредък относно изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие, като част от програмата 2030. Регионалният директор на ООН Жени Робърт Кларк подчерта, че въпросът за неравенството между половете е засегнат в много от целите за устойчиво развитие. Така например, по-голямата част от земеделските производители са жени, което води до изпълнение на цел 2- прекратяване на глада и осигуряване сигурността на храните. Въпреки това обаче, в основата на световното производство на храни, „голяма част от жените земедлци са неплатени семейни работници. Това е и един от факторите, който допринася за феминизацията на бедността“- допълни още г-жа Кларк.

Панелът подчерта, че насилието срещу момичета и жени, както и непропорционалното бреме на неплатения труд на жените произтичат именно от неравнопоставените отношения между мъжете и жените. Тези резултати не само имат отрицателно въздействие върху момичетата и жените, но носят и огромни социални и икономически разходи за обществата като цяло.

Целите за устойчиво развитие са една чудесна възможност да се отговори на въпросите, свързани с неравенството между половете и участието на жените.

За успешното прилагане на целите е необходима и подкрепата на политиците и властта, които да инвестират в необходимите публични ресурси за справяне с проблемите, заложени в Програма 2030. Основната идея е да бъде чут гласът на хората от народа и да се насърчат правата на жените в организации на национално и глобално ниво.

Панелът подчерта неоходимостта от прилагането Целите на устойчиво развитие в по-широк спектър от политики като системата за образование, финансирани здравни грижи, грижи за децата, програми за сексуално и репродуктивно здраве. Г-жа Кларк изтъкна нуждата от институционализиране на половата отзивчивост, което трябва да включва трансформиращо финансиране, данъчно облагане и разходи. „Защото, ако част от непропорционалното разпределение на бюджета за военни цели бяха дадени на здравните и образователни сектори, ние щяхме да имаме по-справедливо общество“- допълни още г-жа Кларк.

На дневен ред остава да бъдат насърчавани жените сами да взимат все повече решения, а предприемането на временни мерки като квоти не само подкрепя участието на жените в политиката, а и им дава право на равно участие. За да бъде постигнато това политическото представителството  то трябва да бъде поделена заедно с жените. Ето това е и каузата, към която „ООН Жени“ са ангажирани да защитават като част от Програма 2030.

Източник: UN Women

Изготвил: Андреа Йовева