Във втората част от нашата информационна кампания, ще ви запознаем с различните видове документи по гражданска регистрация и процеса за тяхното получаване.

Документи по гражданска регистрация 

Гражданската регистрация на бежанци и притежатели на хуманитарен статут или лица с предоставено убежище е задължителна и се извършва в общинската служба според постоянния адрес на пребиваване. 

Всички притежатели на статут на бежанец или хуманитарен статут и лице с предоставено убежище трябва да бъдат регистрирани в Националния регистър на населението и да получат единен граждански номер (ЕГН), подобен на всички български граждани. 

Издаването на електронна лична регистрационна карта и ЕГН на лица, притежаващи бежански или хуманитарен статут, се извършва въз основа на Закона за гражданската регистрация и след представяне на следните документи: решение за предоставяне на статут на бежанец или хуманитарен статут; акт за раждане на дете, родено на територията на страната от родители, които са получатели на бежански или хуманитарен статут; заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес в съответната община. 

Адресна регистрация

Снимка: Pixabay

За да се направи адресна регистрация е необходимо място на пребиваване и адрес, на който лицето ще бъде регистрирано. Процедурата се извършва едновременно с гражданската регистрация в общинската служба според адреса по постоянно пребиваване. 

ЕГН също се получава в общината. Срокът е до 7 дни. Това е задължително условие за подаване на заявление за издаване на документ за самоличност в поделението на МВР. 

Не се заплаща такса за получаване на единен граждански номер / личен идентификационен номер. 

Децата на чужденец, получил статут на бежанец или хуманитарен статут, които са непълнолетни или непълнолетни, се вписват от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) в решението за предоставяне на статут на родител. Тяхната регистрация се извършва едновременно с регистрацията на родителя (родителите). 

Лични документи 

Издаването на документи за самоличност на притежателите на статут на бежанец или хуманитарен статут се извършва въз основа на Закона за българските лични документи. Молбата за издаване на документи за самоличност се подава в дирекция „Миграция“ в София или в областните дирекции на МВР с юрисдикция по постоянния адрес на лицето. Срокът на валидност на различните видове документи за самоличност варира в зависимост от статута на получателя и обикновено е между 3 и 5 години. 

Получаване 

За издаване на лична карта трябва да се представят следните документи: формуляр за заявление за издаване на документ за самоличност; копие от официален документ за предоставяне на бежански или хуманитарен статут или убежище, удостоверение за регистрация в регистъра на населението по постоянен адрес; документ за платена държавната такса. 

Заявлението за издаване на карта на бежанец или карта на притежател на хуманитарен статут на непълнолетни или лица, поставени под запрещение, се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който подписва заявлението. 

В случай на промяна на постоянния адрес, лицето е необходимо да подаде заявление за издаване на нова лична карта в рамките на 30 дни след промяната. 

В случай на загуба, кражба или унищожаване на документ за самоличност, лицето трябва да го докладва, като подаде писмена декларация по формуляр в отдел на МВР в рамките на 3 дни. 

Пътуване извън границите на Република България 

Притежателите на бежански или хуманитарен статут или лица с предоставено убежище имат право да пътуват извън територията на Република България само след получаване на необходимото свидетелство за пътуване в зависимост от придобития им статут: документ за пътуване / удостоверение за бежанец; документ за пътуване / удостоверение на притежател на хуманитарен статут; документ за пътуване / удостоверение на лице с предоставено убежище. 

Важно е да се знае, че лице с карта на бежанец, карта с хуманитарен статут или карта за убежище, не може да пътува извън територията на Република България. 

При пътуване в чужбина също е важно предварително да се провери в посолството на страната, какви са изискванията за влизане и пребиваване на лице с предоставена международна закрила по отношение на срока на валидност на документите за пътуване, необходимата виза или застраховка за пътуване в чужбина, финансови средства и всякакви други изисквания. 

Повече информация за условията за пътуване, както и за посолствата и консулските служби на Република България по целия свят можете да намерите на уебсайта на Министерството на външните работи на Република България. 

За повече информация вижте уебсайта на дирекция „Български документи за самоличност“ на МВР. 

Свидетелство за управление на МПС 

Придобиването на свидетелство за управление на МПС от лица, на които е предоставена международна закрила, е предмет на реда и условията за българските граждани и кандидатите не трябва да притежават друго свидетелство за управление на МПС от същата категория, придобито в държава-членка на ЕС. 

Лицето има право да се яви на изпит за придобиване на свидетелство за управление на МПС, ако първо посети шофьорски курс. По време на курса, кандидатът трябва да премине и обучение за оказване на първа помощ, което се провежда от Българския червен кръст. 

Издаването на свидетелство за управление на МПС след обучение и изпити се извършва в отдел „Пътна полиция“ след заплащане на такса и представяне на следните документи: документ за самоличност; документ за платени такси; формуляр за протокол за медицински преглед на водача (медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар) или протокол от транспортната областна лекарска експертна комисия или централна експертно-лекарска комисия; два сертификата за завършен теоретичен и практически курс по шофиране; диплома за завършено основно, средно или висше образование (оригинал и копие); сертификат за завършен курс за първа помощ. 

Валидността на свидетелство за управление на МПС, придобито в държава извън ЕС, собственост на притежатели на статут на международна закрила, се определя от Закона за движение по пътищата. 

Акт за раждане 

Акт за раждане на деца на родители с бежански или хуманитарен статут се издава при условията и реда за българските граждани въз основа на Закона за гражданската регистрация. Името на лице, което не е български гражданин, родено на територията на Република България, се въвежда, както е посочено от неговите родители. 

Удостоверение за граждански брак 

Когато лицата, сключващи брак, са лица, ползващи се с международна закрила, те удостоверяват семейното си състояние чрез декларация, заверена от нотариус съгласно Закона за гражданската регистрация. Свидетелство за граждански брак се издава съгласно Закона за гражданската регистрация при условията и процедурата, приложими за българските граждани. За повече информация вижте уебсайта на дирекция „Български документи за самоличност“ на Министерството на вътрешните работи. 

Източник: „From Barriers to Bridges – A Practical Guide for Settling in Bulgaria“ – United Nations Association of BulgariaSofia 2018