[:bg]Регионален ученически Модел ЮНЕСКО – Ден 2 [:en]Regional Model UNESCO – Day 2 [:]

1
2762

[:bg]dfx_1785

22-ри октомври 2016 г., град Велико Търново – същинският ден, отреден за усилена работа и вълнения, по време на първия по рода си Регионален ученически Модел ЮНЕСКО, организиран от Дружество за ООН в България (ДООНБ), с подкрепата на Министерството на образованието и науката, и част от Националния план за отбелязване 60-тата годишнина от членството на България в ЮНЕСКО.

Събитието, обединяващо провеждането на симулационна игра за ученици в ролята на дипломати към ЮНЕСКО и паралелния на нея семинар за учители на тема „Глобално образование и Целите за устойчиво развитие“, бе открито в петък с помощта на гост-лектори и опознавателни игри. За него можете да прочетете тук.

Вчера стартира същинската дейност на участниците, които през целия ден работеха разделени в следните три групи: Заседание 1 – Културно наследство, Заседание 2 – Образование и Семинар за учители.

dfx_1798

Заседание 1 – Културно наследство

Тази част от гимназистите бе въвлечена в разискване на темата за световното културно наследство и търсенето на баланс между туризма и опазването на паметниците на културата. В този комитет участваха около 20 ученика, като всеки беше в ролята на делегат от отделна държава. Бе спазена цялостната процедура на заседанието, водено от Мартин Стоянов – член на ДООНБ, с опит в председателстването на Модели ООН. Първоначално всеки участник представи позицията на своята държава по темата. Последва гласуване на дневния ред, където бяха изложени по-подробно темите, общо 6 на брой, сред които: климатичните промени като последствие от туризма; икономическите и държавни интереси, свързани с културното наследство; зачитане ценностите на микрообществата и др.

Всички точки по дневния ред трябваше да се обсъдят и дебатират, докато не се постигна консенсус по всяка една. След това се пристъпи към изработване на проекторезолюция, която да включва проблемите, обсъждани по дневния ред.

През целия ден делегатите имаха възможността да се проявяват в модерирани и немодерирани дебати, както и в списъка на говорителите. Всички бяха склонни да се изслушват и въпреки че се дебатираше често, то те стигаха до компромисни решения, защитаващи интересите на всички страни.

Сред изказванията в залата бяха следните:

 • „Културните паметници не следва да се приемат единствено като материални. Те най-вече са носители на духа и културата на страната.“;
 • Бразилия: „Предлагам спиране достъпа на цивилизацията до културните обекти, предвид оронването им.“;
 • Руска федерация: „Нека обсъдим на немодериран дебат кое е етично и кое не спрямо правото на реставрация.“;
 • Бразилия: „Разрухата на културното наследство следствие на война, не е предмет на обсъждането тук.“ – Индия: „Но за нас е важна темата за умишленото разрушаване на културните паметници.“;
 • Египет: „В страната ни туризмът е застрашен. Множество паметници на културата се рушат, а същевременно няма достатъчно доходи за реставрирането им.“;
 • Индия: „Напоследък се наблюдава покафеняване на Тадж Махал, следствие на вредните емисии от града.“ и т.н.

dsc_4135

Заседание 2 – Образование

Вторият комитет, заседаващ по темата за образованието като фундаментално право, което дава възможности, бе председателстван от Христо Христов – зам.-председател и обучител към Младежката секция на ДООНБ. Първоначално всеки един делегат представи позицията на страната си, включваща текущата ситуация и националните приоритети по темата. Някои от изразените факти и твърдения бяха:

 • Индия: „ Традициите в страната съществено спъват образователното развитие. Пример за това са кастовите различия и детските бракове. Важно е да се помисли как традициите могат да работят в консенсус с образователното развитие.“;
 • Руска федерация: „С Република Южна Африка споделяме проблема с недостига на квалифицирани преподаватели, мотивирани студенти и научно-техническо развитие.“;
 • България: „Наблюдава се как множество ученици напускат училище, защото нямат достатъчно средства.“;
 • Сърбия: „За нас е важен въпроса за правата на националните малцинства. Българите в някои области настояват да се учи на техния език.“
 • Япония: „ Нужно е продължението на учебния час да бъде стандартизиран, като същевременно се наблегне повече върху извънкласните активности и ученето сред природата.“.

Последва оживена дискусия по определяне точките от дневния ред. Бяха избрани общо 5 точки, сред които изработване на стандарти за качествено образование и намиране на алтернативни методи за обучение. След това делегатите обсъдиха всички точки, споделяйки своите предложения, които в последствие бяха обединени и включени в проекторезолюциите от предложилите съответните теми. Резултатът на края на деня беше – 5 изработени проекторезолюции, които делегатите обединиха в една финална.

dsc_4102

Семинар за учители

Паралелно на младежкия симулационен процес, с помощта на проф. Петранка Филева и обучителите от Дружество за ООН в България – Илина Мутафчиева и Розалина Недкова, се проведе обучителен семинар за глобално образование, в който участие взеха учителите – координатори. След като се запознаха един с друг и споделиха личния си преподавателски опит, им бяха представени следните теми:

 • Целите за устойчиво развитие;
 • Същност на глобалното образование – изграждане на отговорно гражданство на света; глобална икономика (отговорност в потреблението);
 • Начини, методи и техники за преподаване на глобално образование в училище;
 • Теория на експеренциално учене на Дейвид Колб;
 • Стилове на учене.

Семинарът за деня завърши с т.нар. „Отворено пространство“ – възможност за всеки преподавател-участник в семинара да сподели с останалите полезна информация. Такива бяха например:

 • Споделяне на лични впечатления от начина, по който функционира образователната система в Япония;
 • Freerice – отворено онлайн пространство, с множество налични образователни игри, които позволяват играчите да даряват по 10 зрънца ориз за всеки правилен отговор чрез Световната програма за храните;
 • Kahoot! – уеб сайт, където сам можеш да създаваш тестове на различни теми. На преподавателите е предоставена възможност, докато прожектират на теста, обучаемите да могат да го решават през смартфоните си;
 • Представяне на двугодишния проект на ДООНБ – „Заедно да посрещнем предизвикателствата пред света“.

dfx_1848

Какво следва?

На 23 октомври 2016 г. се провежда закриване на Регионалния ученически Модел ЮНЕСКО, по време на което се представят резултатите от работата в двата комитета.

Очаквайте следващата статия, както и интервюта с участниците – ученици и преподаватели, съвсем скоро![:en]dfx_1785

The 22nd of October 1026, the actual day dedicated to hard work and excitement, during the first of its kind Regional student Model UNESCO, organized by United Nations Association Bulgaria (UNABG), with the support of the Ministry of education and science and part of the National plan for commemorating the 60th anniversary of Bulgaria’s membership in UNESCO.

The event, combining the conducting of a simulation game for students in the role of UNESCO diplomats and its parallel seminar for teachers on “Global education and Sustainable Development Goals”, was launched on Friday with the participation of guest-speakers and ice-breaking game.

Yesterday commenced the actual activity of the participants who throughout the day worked separated in the following three groups: Session 1- Cultural heritage, Session 2- Education and Session 3- Seminar for teachers.

dfx_1798

Session 1- Cultural heritage

This group of high-schoolers was involved in debating the matter of cultural heritage and seeking a balance between tourism and conservation of cultural monuments. Around 20 people participated in this committee, as each one played the role of a delegate of a different country. The overall procedure of the session was led by Martin Stoyanov, member of UNABG with a handful of experience in chairing UN Models. Initially, every participant presented their country’s position on the matter, following voting for the daily agenda where the subjects were presented more thoroughly, with a total of 6, among which: climate change as a result of tourism, economical and country interests in cultural heritage, respect for values of micro societies, etc.

All points of the agenda had to be discussed and debated, until a consensus was reached for each and every one. After that a draft resolution was created, which included the points of the agenda. Throughout the day the delegates had the opportunity to participate in moderated and unmoderated debates and also in the list of the speakers. Students were able to listen to each other and despite the debates, the participants were able to compromise, while defending their country’s interests.

Among the comments in the room were:

 • “Cultural monuments should not be taken as something solely material. They’re above all carriers of the spirit and culture of a country.”
 • Brazil: “ I suggest we prohibit civil access to cultural monuments if we keep in mind its demolition.”
 • Russian federation: “ Let’s talk in un unmoderated debate about what is ethical and what is not, when we talk about restoring rights.”
 • Brazil: “ Ruining historical heritage as a result of war is in no way a topic for the time being.”
 • India; “ For us, the important issue to discuss is the deliberate destruction of cultural monuments.”
 • Egypt: “ In our country tourism is in danger. Many monuments are being destroyed and there is not enough money to restore them.”
 • India: “ In recent times, we have observed the Tadj Mahal is slowly getting a tint of brown color on the façade, as a result of pollution.”

dsc_4135

Session 2-Education

The second committee, in which education as a fundamental right was discussed, was headed by Hristo Hristov- vice-president and trainer at Youth Section at UNABG. Initially, each delegate presented the position of their country, including the current situation and national priorities on the subject. Some of the facts and statements were:

 • India: “ Customs in our country are fatal to the educational development- social differences and child marriage. It’s crucial to think about how traditions can work in consensus with educational development.”
 • Bulgaria: “ It is a general observation that many students decide to leave school, because of lack of money.”
 • Serbia: “ To us, the issue of national minorities is crucial. Bulgarians in some areas demand education in their own language-Bulgarian.”
 • Japan: “It is necessary to standardize the duration of classes, in the same time to highlight extracurricular activities and study among nature.”

What followed was a lively discussion about the agenda of the day. The points selected were a total of 5, among which were the making of quality education standards and finding alternative methods of education. After that, the delegates went through all the points, sharing their suggestions, which were then concluded and included in the draft resolution by those, who suggested them. The result in the end of the day was- 5 draft resolutions, which the delegates combined in one.

dsc_4102

Seminar for teachers

Parallel of the youth simulation process, with the help of professor Petranka Fileva and the moderators from UNABG Ilina Moutafchieva and Rosalina Nedkova, a seminar on global education was organized, in which teachers-coordinators took part. After they met with each other and shared their personal educational experience, they were introduced to the following subjects:

 • Sustainable Development Goals;
 • The meaning of global education- building a responsible citizenship in the world; global economics (responsible consumption);
 • Means, methods and techniques for education in schools
 • Theory of learning through experience by David Kolb;
 • Learning styles.

The seminar of the day ended with the so called “Open space”- opportunity for every teacher to share valuable information with the rest.

Such were:

 • Sharing of personal impressions of the way the Japanese educational system functions;
 • Freerice- an open online space, with many educational games, which allow players to donate 10 rice beans for every right answer through the World Food Program;
 • Kahhoot!- a website, where you can create personal text on different subjects. While the tutors present their texts, the students can answer by using their smartphones;
 • Presentation of the two-year project of UNABG, called “ Lets face together the challenges of the world.”

What’s next?

On the 23rd of October 2016, the closing ceremony of the Regional Model UNESCO is organized, during which are presented the results from the work of the  two committees.

Author: Liya Savova

Translation into English: Yoana Ivanova

Read also:

Regional Model UNESCO – Day 1

Regional Model UNESCO – Day 3

Why am I participang in Model UNESCO?

Teacher – Еnlightener 

 [:]

1 COMMENT

Comments are closed.