[:bg]Регионален ученически Модел ЮНЕСКО – Ден 3[:en]Regional Model UNESCO – Day 3[:]

0
2160

[:bg]dfx_2163

23 октомври 2016 г. – финалният ден от провеждането на Регионален ученически Модел ЮНЕСКО в гр. Велико Търново, организиран от Дружество за ООН в България (ДООНБ), с подкрепата на Министерството на образованието и науката, и част от Националния план за отбелязване 60-тата годишнина от членството на България в ЮНЕСКО.

Какво се случи до сега?

Модел ЮНЕСКО стартира в петък (21 октомври), събирайки на едно място ученици и учители, които представляват няколко училища в северна България, част от мрежата на клубове за ООН на ДООНБ, както и от мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО.

Докато учителите преминаваха през обучителен семинар „Глобално образование и Целите за устойчиво развитие“, учениците – по двама от всяко училище и в ролята на делегати на определена държава, взеха участие в симулационната игра – Модел ЮНЕСКО. Паралелно се заседаваше в два комитета: 1. Образованието като фундаментално право, което дава възможности и 2. Световното културно наследство – търсене на баланс между туризма и опазването на паметниците на културата.

Можете да се информирате повече за това как преминаха съответно Ден 1 и Ден 2.

Третият комитетdfx_1901

През последния ден от събитието всички делегати, заседаващи до сега в два комитета се събраха в един – третия комитет, където се обсъждаше темата за овластяването на гражданите чрез универсален достъп до информация. Основните теми, които излязоха на дневен ред бяха: Свободен достъп до интернет, както и до информация и комуникация като цяло; Свобода на словото; Дигитално ограмотяване на населението и др.

Делегатите излязоха с различни позиции и предложения за точки, които да се включат към дневния ред. Едни от дискутираните теми, които в последствие бяха отхвърлени от мнозинството делегати, бяха тези за:

  • Използването на интернет активността на гражданите за идентифициране на проблеми – предложението беше за отворен достъп на базата данни в интернет до всички граждани, с цел информацията да се използва за решаване на големи социални проблеми, останали незабелязани от правителството;
  • Т.нар. “Net neutrality – обсъждаха се последиците от това, интернет доставчиците да получават заплащане от всички сайтовете, като например опасението, че по този начин ще се ограничи достъпа до информация на потребителите;

Съставянето на проекторезолюция и приемането на финална резолюция остава като самостоятелно и немодерирано предизвикателство пред младежите.

Обучителен семинар за учители

dfx_1822

През този ден семинарът за учители премина в демонстрации на различни техники и активности, които да спомогнат работния им процес във връзка с преподаване чрез подхода на глобалното образование. Към тях се включват и активности за младежи, свързани с по-доброто осъзнаване значението на отделните Глобални цели за устойчиво развитие.

Закриване – „пресконференция“ и връчване на сертификати
dfx_1977
dfx_1995По време на закриващата част на събитието първоначално бяха представени финализираните, гласувани и приети резолюции, съответно на Комитет 1 – Образование и Комитет 2 – Културно наследство. От всеки един комитет бе избран чрез гласуване между делегатите по един „Най-добър делегат“, които прочетоха съответните резолюции.

Проведе се и „пресконференция“, по време на която по няколко делегата от всеки комитет (т.нат. спонсори на идеи) представиха главните теми, които се обсъждаха, както и какви решения са били взети. Същевременно учителите, в ролята на журналисти, задаваха своите въпроси към тях.dfx_2005

Събитието завърши с тържествено връчване на сертификати на всички участници, като специални такива получиха двамата най-изявени млади делегати.

Това, което предстои, е съвсем скоро да се проведат още един или няколко Регионални ученически Модели ЮНЕСКО, които да дадат dfx_1983възможност на повече младежи от цялата страна да се докоснат до този вълнуващ дипломатически свят. Накрая се планува провеждането на национално събитие от същия тип.

Следете настоящия ни сайта и страницата ни във фейсбук, за да се държите в течение с актуални новини по тази темата, както и по други, свързани с възможности и събития за младежи, международни отношения и хуманитарни въпроси и т.н. [:en]dfx_2163

23rd October 2016 – the final day of UNESCO Regional School Model in the city of Veliko Tarnovo, organized by the United Nations Association of Bulgaria (UNABG), with the support of the Ministry of Education and Science, and part of the National Plan for commemorating the 60th anniversary of Bulgaria’s membership into UNESCO.

What happened until now?

Model UNESCO launched on Friday (21st October), bringing together school students and teachers, who represented several Bulgarian schools, situated in Northern Bulgaria and part of the network of the UN school clubs and the network of the UNESCO’s associated schools.

Participating in the simulation game “Model UNESCO”, the teachers took part in teaching seminar “Global education and sustainable development goals”, while the students – two from each school – were stepping into the shoes of delegates representing their Member state. In parallel two committees there were meetings: 1. Education as a fundamental right, which gives opportunities and 2. World Cultural Heritage – in search of balance between tourism and cultural monuments protection.

Here you can find further information about how 1st and the 2nd Day of the Model UNESCO went:

dfx_1822

The Third committee

On the last day all the delegates, divided so far into two groups, gathered in one – the third committee, to discuss the empowerment of citizens through universal access to information. The main topics of the dialogue were the following: Free access to Internet, to information and tools for communication; Freedom of speech and expression; Digital learning, etc.

After concluding the debate, the delegates came up with different opinions and suggested different points on the agenda to be set. Some of the discussed issues, subsequently rejected by the majority of delegates, where those for:

  • Internet activity of the citizens as a tool for identifying society problems – the proposal was for open access of database for all users, with the aim that the information can be used to solve major issues that had been left unnoticed by the government.
  • k.a. “Net neutrality” – another important issue discussed was the outcome that internet service providers will receive payments for using all sites, which eventually will result in reducing the information access.

The submission of draft resolution and the final version of it, appeared as a challenge, inspiring the young participants to perform it themselves.

Teaching seminar for teachers

During this day, the seminar for school teachers included demonstrations of various kind of techniques and activities, which aim was to contribute to their working process linked to the teaching through global education approach. Activities for young people related to the better understanding of the importance of the Sustainable Development Goals were added as well.

Closing – press conference and awarding certificates

dfx_2005

The finalized resolutions, adopted by the first “Education” Committee and the second “Cultural Heritage” Committee were presented during the last part of the event. By voting delegates elected one “best delegate” from both committees, who read the final resolutions.

At the press conference held, few delegates from each committee (a.k.a. sponsors of ideas) represented the main issues and decision taken. At the same time the school teachers in the role of journalists asked their questions to them.

The event ended with awarding certificates to all participants. The two most prominent young delegates got special certificates for their contribution.

dfx_1983

What happens next? Soon one or more UNESCO Regional School Models will be held. They will provide more young people from all over the country with the opportunity to become a part of this exciting diplomatic world of leaders. Finally, it is also planned national event of the same type.

Author: Liya Savova

Translation into English: Polina Nedyalkova

Read also:

Regional Model UNESCO – Day 1

Regional Model UNESCO – Day 2

Why am I participang in Model UNESCO?

Teacher – Enlightener[:]