[:bg]Регионален ученически Модел ЮНЕСКО – Ден 1 [:en]Regional Model UNESCO – Day 1[:]

1
2735

[:bg]dfx_1596

Вчера, 21 октомври 2016 г., в град Велико Търново, се състоя официалното откриване на регионалния ученически Модел ЮНЕСКО, организиран от Дружество за ООН в България (ДООНБ), с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Инициативата, която ще се проведе между 21 и 23 октомври, е част от Националния план за отбелязване 60-тата годишнина от членството на България в ЮНЕСКО и цели да повиши компетенциите както на учениците, така и на техните учители.

Що е то Модел ЮНЕСКО?

Модел ЮНЕСКО е симулационна игра, в рамките на която учениците влизат в обувките на същински дипломати и дискутират актуални теми в рамките на ЮНЕСКО. Темите на настоящия модел са:

 1. Образованието като фундаментално право, което дава възможности;
 2. Световното културно наследство – търсене на баланс между туризма и опазването на паметниците на културата;
 3. Овластяване на гражданите чрез универсален достъп до информация.

dfx_1635

Кой участва?

В събитието вземат участие общо над 60 гимназисти и преподаватели от различни училища в Северна България, които са част от мрежата на клубове за ООН на ДООНБ, както и от мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО.

От всяко едно училище има по двама ученика и придружаващ учител. Всяка двойка ученици представлява отделна делегация на определена държава.

Паралелно със симулационната игра, за придружаващите учители ще се проведе обучителен семинар „Глобално образование и Целите за устойчиво развитие“.

Откриване

Събитието бе открито от трима гост-лекторите, които представиха тематични лекции, с цел подготвка на младежите за предстоящите дипломатически преживявания.

Проф. Петранка Филева приветства участниците и представи накратко Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) през погледа на образованието. Тя разказа за мисията на правото на образование, както и за основните функции на организацията в тази област. Накратко това включва:

 • 4-те стълба на образованието (Уча се да научавам, Уча се да правя, Уча се да живея заедно, Уча се да бъда);
 • Инициативата „Образование за всички“;
 • Целите на хилядолетието за развитие (до 2015 г.);
 • Доклада на ЮНЕСКО 2015 г. – критичен поглед над това какво е постигнато и какво не е, включващ и препоръки (само 52 % от страните са постигнали универсално начално образование);
 • Глобални цели за устойчиво развитие (до 2030 г.), с акцент върху цел 4 – Образование;
 • Образование за глобално гражданство.

dfx_1648

Проф. Красимира Мутафова насочи вниманието към световното културно наследство и търсенето на баланс между туризма и опазването на паметниците на културата. Темата тя обвърза с множество примери на значими културни и природни обекти в България (Свещарската гробница, Боянската църква, Пирин и др.), на Балканите (Атонската Света гора, Ефес) и в света (Тадж Махал, Дубровник). Освен това, проф. Мутафова засегна и следните теми:

 • Историята на опазването на културното и природното наследство, започнало като процес от 1972 г.;
 • Устойчивия туризъм, който цели не само да влияе върху туристите по време на екскурзията им, но и да формира култура за опазване на природните и културни ресурси;
 • 10-те критерии за присъединяване на даден обект към бъдещото културно наследство.

Проф. Илияна Павлова завърши лекционната част, говорейки за овластяването на гражданите чрез универсален достъп до информация. Сред темите, които засегна бяха:

 • Добавената, виртуалната реалност, както и смесената реалност, в която живеем днес;
 • Статистически данни за глобалното и социално „село“ на днешното време;
 • Етапите в развитието на технологията, които съответстват на етапите на общественото развитие (информационно общество – web 0-web 2.0; общество на знанието – web 3.0 и 4.0 – всеобхватна мрежа);
 • Основни характеристики на „обществото на знанието“ (социално изключващата глобална икономика; трансформацията на труда и трудовата заетост; виртуалната култура, която  включва човека по агресивен начин и т.н.).

Втората част от следобеда премина в интерактивни игри за запознаване на участниците и предизвикателства за проверка на знанията им, проведени от обучител към ДООНБ.

dsc_4096

Какво предстои?

През следващите два дни учениците и учителите ще имат възможността да се учат чрез преживяване по различни начини. Докато учениците са въвлечени в оживени дискусии и симулационно вземане на решения на високо равнище, учителите ще се учат на нови методи за преподаване на глобално образование.

Очаквайте съвсем скоро продължение.

 [:en]dfx_1596

The official opening of the regional Model UNSECO for students took place on October 21st, 2016 in Veliko Tarnovo, Bulgaria, and was organized by United Nations Association of Bulgaria with support from Ministry of Education and Science. The initiative was held in the time period October 21st-23rd as a part of the National plan for celebrating the 60-years anniversary from the membership of Bulgaria in UNESCO and aimed to increase both students’ and teachers’ competencies.

What is Model UNESCO?

The UNESCO Model is a simulation game where students are walking in the shoes of real diplomats, discussing current topics from the UNESCO agenda. Here are the topics of the present Model:

 1. Education as a fundamental right, which gives opportunities
 2. World cultural heritage – in search of a balance between tourism and saving of the cultural monuments.
 3. Empowering of the citizens by universal access to information

dfx_1635

Who is participating?

In the event participated 60 students and teachers from Northern Bulgaria, who are members of the network of the United Nations Association of Bulgaria school clubs and UNESCO network of associated schools.

From every school were participating two students and one accompanying teacher. Every couple of students was representing a country delegation.

Parallel with the simulation game, for the teachers was carried out an educational seminar “Global education and Sustainable development goals”.

Opening

The event was opened by three of the guest-speakers, who presented thematic lectures, aimed at training of the young people for future diplomatic experience.

Prof. Petranka Fileva, vice-president of UNA Bulgaria greeted the participants and presented briefly UNESCO in the light of education. She explained about the mission of having the right of education and about the main functions of the organization in that area. Shortly, it included:

 • The 4 pillars of the education (Learning to know, Learning to do, Learning to live together, Learning to be)
 • Initiative “Education for All”;
 • Millennium Development Goals (till 2015);
 • UNESCO Report, 2015 – critical view on what is and what is not achieved, including also recommendations (only 52% per cent of the countries have achieved universal primary education);
 • The Sustainable Development Goals (till 2030) with emphasis on Goal 4 – Education;
 • Global Citizenship Education

dfx_1648

Prof. Krasimira Mutafova drew attention to the world cultural heritage and the search of balance between tourism and saving the cultural monuments. Numerous examples of important cultural and natural sites in Bulgaria (Thracian Tomb of Sveshtari, Boyana Church, The Pirin Mountains and others), on the Balkans (Mount Athos, Ephesus) and in the world (Taj Mahal, Dubrovnik) were mentioned.

Furthermore, prof. Mutafova also mentioned the following topics:

 • History of protection of the cultural and natural heritage, which started as a process in 1972
 • Sustainable tourism, aiming not only to give an impression to the tourists during their excursion, but also to cultivate a culture of preservation of natural and cultural resources;
 • 10 criteria for listing the object to the future cultural heritage

Prof. Iliyana Pavlova finished the lectures speaking about the empowerment of the citizens by universal access to information. Some of the topics, which were mentioned, were:

 • Augmented, virtual reality and mixed reality, in which we are living today
 • Statistics on global and social “village” of today
 • Stages in the development of technology, which are corresponding to the stages of social development (information society – web 0 – web 2.0; knowledge society – web 3.0 and 4.0 – Ubiquitous Web)
 • Main characteristics of the “knowledge society”

The second part of the afternoon passed in interactive games, facilitated by trainers United Nations Association of Bulgaria, which were intended to to make the participants get to know each other and to challenge their knowledge.

Author: Liya Savova

Translation into English: Lora Andreeva

Read also:

Regional Model UNESCO – Day 2

Regional Model UNESCO – Day 3

Why am I participang in Model UNESCO?

Teacher – Enlightener[:]

1 COMMENT

Comments are closed.