[:bg]Световната федерация на Асоциациите за ООН на 70 години [:en]WFUNA 70th Anniversary [:]

0
1402

[:bg]14670892_10153974057466430_8451835468478701816_n

На 19 октомври Асоциацията за ООН в Люксембург заедно със Световната федерация на Асоциациите за ООН (WFUNA) организира честването на 70-годишнината от основаването на WFUNA, състояло се на именно във Великото херцогство на 2 август 1946 г., година след приемането на Устава на ООН.

Оттогава до днес WFUNA и нейните членки са единствените неправителствени организации, чиято основна мисия е да подкрепят принципите и целите на Организацията на Обединените нации.

Събитието представляваше възможност и да отпразнуваме постиженията на Федерацията и националните асоциации от основаването преди 70 години. В честването взеха участие представители на асоциациите-основателки от Австрия, Белгия, Дания, Франция, Унгария и Швейцария, заедно с по-късно присъединилите се България, Хърватия, Германия и Швеция.

В своята реч генералният секретар на WFUNA Бониан Голмохамади говори за ролята на Федерацията като строител на мостове и вестоносец на мира, обединяващ хората от държави в конфликт, настояващ за осъществянето на човешките права на най-уязвимите и популяризиращ Целите за устойчиво развитие на ООН. Той наблегна на острата необходимост от по-прозрачна и публична Организация на Обединените нации – от Съвета за сигурност и избора на Генерален секретар до подсилването на механизмите за поддържане на мира и защита на жертвите на военни конфликти по света.

14713542_10153974057481430_6597862439536166639_n

Със свои изказвания участваха министърът на външните работи и европейските въпроси на Люксембург Н.Пр. г-н Жан Аселборн, който отбеляза нуждата от засилване на ролята на ООН в поддържането на правовия ред и правата на човека на национално ниво; г-жа Дебора Сюърд, директор на Регионалния информационен център на ООН за Западна Европа, която се съсредоточи върху усилията на ООН по прилагането на Целите за устойчиво развитие; и г-жа Симено Бек, председател на Националната комисия на Люксембург за сътрудничество с ЮНЕСКО, която наблегна на важността от приноса на гражданското общество за по-силна и ефективна Организация на Обединените нации.
Тържеството бе предхождано от кръгла маса на делегатите на участващите национални асоциации за ООН, посветена на двустранното и многостранно сътрудничество в рамките на WFUNA. Участниците представиха своите най-успешни проекти през 2016 г. Представителят на българското Дружество за ООН г-н Ивайло Стоименов разказа за проектите „Заедно да посрещнем глобалните предизвикателства“, „17 стъпки“ и „Да отворим границите в своите умове“, популяризиращи Целите за устойчиво развитие сред различни целеви групи – ученици, студенти, доброволци от цял свят и младежи- бежанци в България.[:en]14670892_10153974057466430_8451835468478701816_n

Luxembourg. WFUNA was founded on 2 August 1946 by 22 United Nations Associations (UNAs). This was one year after the UN Charter was proclaimed with the opening words “We the peoples of the United Nations”. Ever since, WFUNA has been the only global organization with the primary mission of supporting the principles and purposes of the United Nations.

The event represented an opportunity to celebrate WFUNA and United Nations Associations’ achievements since the foundation of the Federation.  Representatives from the founding United Nations Associations of Austria, Belgium, Denmark, France, Hungary and Switzerland were present at the meeting, along with representatives from Bulgaria, Croatia, Germany, and Sweden.

In his address, WFUNA Secretary-General Bonian Golmohammadi talked about WFUNA’s role as a bridge-builder and peace messenger, bringing together people of divided countries, pushing for the realization of human rights of the most vulnerable, and promoting the sustainable development agenda within the framework of the United Nations.  He focused on the importance of a more transparent and accountable United Nations, from the Security Council and the election of the Secretary-General to stronger frameworks for sustaining peace and the protection of victims of conflicts worldwide.

14713542_10153974057481430_6597862439536166639_n

The event included speeches by the Minister of Foreign and European Affairs of Luxembourg, H.E. Mr. Jean Asselborne, who spoke about the necessity to strenghten the United Nations role in upholding the rule of law and human rights; Ms. Deborah Seward, Director of the United Nations Regional Information Center, who focused on the UN’s efforts on the implementation of the Sustainable Development Goals; and Ms. Simone Beck, President of the National Commission of Luxembourg for the cooperation with UNESCO, who stressed the importance of the contribution of civil society for a stronger and more effective United Nations.

A roundtable of the participating UNAs on the bilateral and multilateral cooperation in the framework of WFUNA took place as a side event to the celebration of the 70-th anniversary. The delegates of each participating UNA presented their flagship projects during 2016. The representative of UNA-Bulgaria Mr. Ivaylo Stoimenov presented the “Together to meet the global challenges”, „17 steps“ and „Open up the Borders of Our Minds“ projects communicating the Sustainable Development Goals with various target groups – high-school and university students, foreign volunteers and refugee youth in Bulgaria.

 [:]