[:bg]Сформиране на състав на Обществен съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта[:]

0
808

[:bg]С оглед гарантиране на равни възможности и прозрачност Министерство на младежта и спорта стартира процедура по набиране на кандидатури за сформиране на състав на Обществен съвет по въпросите на младежта  към министъра на младежта и спорта с мандат с продължителност от 5 години. Поканата е отворена за представители на младежки и неправителствени организации, като процедурата е отворена до 18.10.2017 г. включително.

Съветът е консултативно звено към министъра на младежта и спорта, което води началото си от 2013 година насам. Неговите функции са свързани с формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта,както и координиране на Министерство на младежта и спорта с представители на неправителствения сектор при разработването и прилагането на политики за младежта.
Съветът се състои от представители на организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел осъществяване на младежки дейности. За включване на организации в състава на Съвета е необходимо те да отговарят поне на три от следните условия:

  1. Опит в реализирането на инициативи и проекти в областта на младежките дейности, които доказват с предоставяне на информация, договори или други документи за реализирани дейности, инициативи и проекти в сферата;
  2. Експертиза в разработване на нормативни, стратегически и други документи в областта на политиките за децата и младежта, които се доказват с предоставяне на заповеди или други документи за участие в работни групи на органи от национално и местно ниво;
  3. Експертиза в областта на изготвянето на проучвания, анализи, прогнози и оценки в областта на младежта. Доказва се с предоставяне на материали от реализирани от тях проучвания, материали от анализи, научни статии и други;
  4. Опит в областта на неформалното образование и младежката работа. Доказва се с предоставяне на дипломи и сертификати на членове на екипа на организацията, материали от проведени обучения, снимков материал и други;
  5. Опит в областта на младежкото доброволчество. Доказва се с предоставяне на информация за проведени кампании, акции, инициативи в сферата на доброволчеството.

 

Всяка организация, която отговаря на условията и желае да бъде включена в състава на Обществения съвет е необходимо да изпрати свое номинационно писмо до министъра на младежта и спорта до 18.10.2017г. включително. Всички кандидатури ще бъдат разгледани, а организациите, които отговарят на изискванията за участие ще бъдат включени в състава на Съвета.

Повече информация можете да откриете тук и тук.

 

Материала подготви: Диляна Недева

 

 

 [:]