Умения за успех на 21-ви век

0
442

Дружество за ООН подкрепя изпълнение на проекти от младежки неформални групи по програма „Европейски корпус за солидарнос“ на програма Еразъм +

Проектът “Умения за успех в 21-ви век” се зароди като идея на група млади хора – обучители и младежки работници, които са развили своите ключови компетентности чрез участие в различни обучителни курсове, международни обмени и семинари в рамките на програмата “Еразъм +”. С настоящия проект, представителите на неформалната група искат да предадат своите знания и умения на други млади хора, които да развият нужните умения на 21-ви век и ключови компетентности, за да бъдат по-конкурентни на пазара на труда или самите те да могат да осъществят свои предприемачески идеи, да подпомогнем пълноценното им социално включване и преход от образование към заетост.

Проектът адресира проблема за несъответствието между уменията, които младите хора имат и изискванията на пазара на труда и светът на 21-ви век за успешна реализация. Формалното образование акцентира върху придобиване на знания, но светът днес изисква младите хора да развиват умения като работа в екип, креативност, умения за решаване на проблеми, критическо мислене, емоционална интелигентност и др. България е една от страните с най-висок процент на несъответствие между уменията, които търсят работодателите и уменията, които младите хора притежават. Изследването Talent Shortage за 2018 г. на Manpower Group показва, че цели 68 % от работодателите не могат да намерят хора с нужните умения за предлаганите от тях позиции. България е на 4-о място в света в тази негативна класация, при средно за ЕС 40 % , и за глобално ниво – 45 %.

Основна цел на този проект е да се повишат уменията и компетенциите на младите хора за реализация на пазара на труда така че да отговарят по-добре на тенденциите на 21-и век и изискванията на работодателите . Допълнително, чрез проекта ще повишим информираността местната общност за уменията на бъдещето и ще проведем проучване относно мнението на самите младит хора, също така ще се проведат редица обучения и събития, а в края на проекта ще бъде създаден наръчник с постигнатите резултати.

Ще следим с нетърпение работата на инциативните младежи и ще ви държим в течение

Проект „Умения за успех в 21-ви век“, финансиран по програма Европейки корпус за Солидарност,  проект N: 2019-2-BG01-ESC31-062849