Умения на 21-ви век

0
630

През последните 8 месеца, неформална младежка с подкрепата на Дружество за ООН в България, реализира проект за солидарност по програмата Европейски корпус за солидарност.

Проектът адресира проблема за несъответствието между уменията, които младите хора имат и изискванията на пазара на труда и светът на 21-ви век за успешна реализация. Основна цел на този проект е да се повишат уменията и компетенциите на младите хора за реализация на пазара на труда така че да отговарят по-добре на
тенденциите на 21-и век и изискванията на работодателите .


По време на дейностите, членовете на неформалната група на проекта проведоха проучване за нуждите на младежта сред 468  младежа, проведе се информация кампания на фейсбук страницата – Зона за умения и се проведоха обучения за младежи между 15 и 29 години.

ще се проведе информационна кампания на тема
уменията на 21-и век сред местната общност в София, ще се създаде методология за обученията и ще проведат
12 обучения, в които да се включат 120 млади хора на възраст между 15 и 29 г.

Проучването сред младите хора, което се проведе по време на проекта отрази ясно доколко младите хора познават уменията на бъдещето, кои от тях намират за най-важни, кои от тях умеят, кои биха искали да придобият, както и препоръки как да ги придобият.

Младежите нареждат по-важност за успешна реализация следните умения : 1.Комуникационни умения 66.7 %, 2.Умения за решаване на конфликти и работа в екип 41.7 %; 3 . Емоционална интелигентност 37.5 %; 4. Креативност 31,3%, 5. Умения за учене 22.9 %

Същевременно те споделят че притежават в най-голяма степен следните умения: 1. Работа в екип 58.3%, 2 Комуникационни умения 45.8%; 3 Креативност 37.5% 4.  Умения за решаване на конфликти, умения за учене и емоционална интелигентност 35,4 % 5. Лидерски умения 25%
 

Уменията, които младите иха желали да развият в следващата една година са : 1. Презентационни умения 39.8 %; 2. Лидерство 37.5%, 3. Дигитални умения 35.4 % 4. Умения за решаване на конфликти 32.7% 5. Критическо мислене 29,2 %,

Поради въведата извънредна епидемична обстановка в страна ни, няма да се провежда финално събитие за представяне на резултатите, но ТУК може да се запознаете с изготвения наръчник по проекта, които съдържа основните заключения и подходи

Материалът е изготвен по проект „Умения за успех в 21-ви век“, финансиран по програма Европейки корпус за солидарност на Европейския съюз

Проект N: 2019-2-BG01-ESC31-062849