[:bg]Цел 10: Намаляване на неравнопоставеността [:]

0
2040

[:bg]Каква е целта тук? 

Да се ​​намалят неравенствата в рамките на и между страните.

Защо?

Неравенства въз основа на доход, пол, възраст, увреждане, сексуална ориентация, раса,класа, етническа принадлежност, религия и възможности, продължават да съществуват по целия свят, както и между страните. Неравенството представлява дългосрочна заплаха за социалното и икономическо развитие. То задълбочава проблеми като бедността и унищожава чувството за пълноценност и самоуважение на хората. Това, на свой ред, може да породи престъпления, болести и упадък на социалната среда. Най-важното е, че ние не може да постигнем устойчиво развитие ако на определени групи от хора не бъдат предоставени нужните услуги, възможности и шанс за по-добър живот.

Какви са някои примери на неравенството?

Около 69 милиона деца под петгодишна възраст ще умрат най-вече от предотвратими причини.

Жените, живеещи на село, са изложени на три пъти по-висок риск от смъртност докато раждат, отколкото жените в градовете.

В сравнение с 90-те години, много повече семейства живеят в общества, където доходите са неравномерно разпределени.

Защо трябва да ни е грижа?

В днешния свят ние сме всички свързани помежду си. Проблемите и предизвикателствата, били те бедност, изменение на климата, миграция или икономически кризи никога не са ограничени до една страна или регион. Дори в най-богатите страни все още има общности живеещи в крайна бедност. Най-старите демокрации все още се борят с расизъм, хомофобия, трансфобия и религиозна непоносимост. Скорошен доклад на УНИЦЕФ отбеляза нарастващо неравенство сред децата с различни доходи.

Възможно ли е да бъде изкоренено неравенството?

Последните статистически данни сочат, че това е възможно. От 2007 г. до 2012 г., средният доход в някои от най-бедните семейства в повече от 50 страни, нараства по-бързо от средностатистическия доход за страната и така драстично намалява неравенството.

Какво можем да направим?

Намаляване на неравенството изисква трайна трансформация. По-големи усилия са необходими за изкореняването крайната бедност както и да се инвестират повече средства в здравеопазването, образованието, социална защита, създаването на работни места за младите хора, мигранти и други уязвими общности.

Можем да гарантираме равни възможности и намаляване на неравенствата, ако премахнем дискриминационните закони, политики и практики.

Между страните, ние трябва да гарантираме, че развиващите се страни са по – добре представени във вземането на решения в световен мащаб, така че ефектите от взетите мерки да бъдат устойчиви.

Като заключение, напредъкът в намаляването на неравенството в рамките на държавите и между тях е смесен. Неравенството в доходите е намаляло в много от страните, които са имали устойчив икономически растеж, като същевременно се е увеличило в държави с отрицателен растеж. Междувременно гласовете на развиващите се страни в областта на международното икономическо и финансово вземане на решения все още трябва да бъдат укрепени.

 [:]