[:bg]Цел 12: Отговорно потребление[:]

0
2285

[:bg]Цел 12 – Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство

Устойчивото потребление и производство е свързано с насърчаване на ресурсната и енергийната ефективност, устойчивата инфраструктура и осигуряването на достъп до основни услуги, зелени и достойни работни места и по-добро качество на живот за всички. Неговото прилагане помага да се постигнат общи планове за развитие, да се намалят бъдещите икономически, екологични и социални разходи, да се засили икономическата конкурентоспособност и да се намали бедността.

Каква е целта тук?

Да се осигури устойчивост на потреблението, както и качествени производствени модели.

Защо?

Все повече хора в световен мащаб се очаква да се присъединят към средата класа през следващите две десетилетия. Това означава индивидуален просперитет, но също така ще увеличи търсенето на вече ограничените природни ресурси. Ако ние не действаме, за да променим своето потребление и производствени модели, ще причиним необратими щети на нашата околна среда.

Какви са някои от моделите на текущо потребление и на производство, които трябва да се променят?

Има много аспекти от потреблението, които с прости промени биха имали голямо въздействие върху обществото като цяло. Например всяка година около една трета от всички произведени храни – еквивалентно на 1,3 милиарда тона на стойност около 1 трилион долара – завършват гниещи в кошчетата на потребителите и търговците на дребно или се развалят поради лошото транспортиране и практики за прибиране на реколтата, нещо, на което бизнесът трябва да обърне внимание.

Когато става въпрос за потребителите, домакинствата консумират 29% от глобална енергия и допринасят с до 21% от произтичащи емисии на CO2. Въпреки това, ако хората по целия свят преминат на енергийно спестяващи електрически крушки, ще бъдат спестени 120 милиарда долара годишно.

Замърсяването на водата също е належащ проблем, който се нуждае от устойчиво решение. Ние замърсяваме вода по-бързо, отколкото природата е способна да рециклира и пречиства водата в реките и езерата.

Как мога да помогна, ако имам бизнес?

Изцяло в интерес на бизнеса е да намери нови решения и да даде възможност за устойчиво потребление. От значение е идентифицирането на „горещите“ точки в потреблението, където интервенциите имат най-голям потенциал за оказване на влияние върху екологичните и социалните системи.

Как мога да помогна като потребител?

Има два основни начина, по които да помогнете:

  • намалете количеството отпадъци, които произвеждате;
  • отделете време да изберете продукти, които са произведени по устойчив начин.

Намаляването на отпадъците може да бъде постигнато по много начини – например като се уверите, че не изхвърляте храна, и като намалите потреблението си на пластмаса, един от основните замърсители на океана. Използването на торбички за многократна употреба, рециклирането на пластмасови бутилки и отказът да се използват пластмасови сламки са добри начини да допринасяте всеки ден.

В заключение, устойчивото потребление и производство имат за цел да „правят повече и по-добре с по-малко“, увеличавайки нетното благосъстояние на икономическите дейности чрез намаляване на използването на ресурсите, деградацията и замърсяването по целия жизнен цикъл, като същевременно повишават качеството на живот. Устойчивото потребление се нуждае, освен всичко останало, различни заинтересовани страни, включително бизнес, потребители, политици, изследователи, учени, търговци на дребно, медии и агенции за сътрудничество за развитие.

Целта изисква системен подход и сътрудничество между действащите лица във веригата на доставки, от производителя до крайния потребител. Това включва ангажиране на потребителите чрез повишаване на осведомеността и обучение за устойчиво потребление и начин на живот, предоставяне на подходяща информация чрез стандарти и етикети и ангажиране в устойчиви обществени поръчки, наред с другото.

[:]