[:bg]Цел #7: Осигуряване на достъп до евтини и устойчиви енергийни източници – защо има значение?[:]

0
1526

[:bg]

Каква е целта тук? 

Да осигури достъп до достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички.

Защо?

Нашият ежедневен живот зависи от надеждни и достъпни енергийни услуги, за да функционираме еднакво ефективно и да се развиваме равноправно . Добре утвърдена енергийна система поддържа всички сектори – от бизнеса, медицината и образованието до селското стопанство, инфраструктурата, комуникациите и високите технологии. Обратно, липсата на достъп до енергийни доставки и системи за преобразуване е ограничение за човешкото и икономическото развитие. Имам достъп до електроенергия.

Защо трябва да ме е грижа за тази цел?

В продължение на много десетилетия изкопаемите горива като въглища, нефт или газ са основни източници на производство на електроенергия, но изгарянето на въглеродни горива води до големи количества парникови газове, които причиняват изменението на климата и оказват вредно въздействие върху благосъстоянието на хората и околната среда. Това засяга всички. Освен това, използването на електроенергия в световен мащаб се увеличава бързо. С две думи, без стабилно електроснабдяване, страните няма да могат да захранват икономиките си.

Колко хора живеят без електричество?

Над 1,2 милиарда души – един на всеки пет души от населението на света – нямат достъп до електроенергия. Мнозинството от тях са концентрирани в около дузина държави в Африка и Азия.

Какво би струвало да преминете към по-устойчива енергия?

Светът трябва да утрои инвестициите си в устойчива енергийна инфраструктура на година – от около 400 милиарда долара на 1,25 трилиона през 2030 година. Регионите с най-големи енергийни дефицити – Субсахарска Африка и Южна Азия – се нуждаят от нашата помощ за подобряване на достъпа до енергия. Това включва натискане по-трудно, за да се намерят чисти, ефикасни и достъпни алтернативи на увреждащи здравето печки за готвене.

Какво можем да направим, за да отстраним тези проблеми?

Страните могат да ускорят прехода към достъпна, надеждна и устойчива енергийна система чрез инвестиране във възобновяеми енергийни източници, като дават приоритет на енергийно ефективни практики и приемат технологии и инфраструктура за чиста енергия. Предприятията могат да поддържат и да защитават екосистемите, за да могат да използват и доразвиват водните източници на електроенергия и биоенергия и да се ангажират да осигурят 100% от експлоатационните нужди от възобновяеми източници. Работодателите могат да намалят вътрешното търсене на транспорт чрез отдаване на приоритет на телекомуникациите и да стимулират по-малко енергоемки режими като пътуване с влак за автомобили и пътувания с въздушен транспорт.

Развитие на Цел 7 на Европейско ниво

Целта на Директива 2012/27 / ЕС за енергийна ефективност е да се създаде обща рамка за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС с цел намаляване на потреблението на първична енергия с 20% до 2020 г. и създаване на условия за подобряване на енергийната ефективност след това. Целите на мерките са да се използва потенциалът за енергоспестяване в целия енергиен сектор – от производството, преноса и разпределението до крайното потребление, включително в промишления и строителния сектор; Да се ​​преодолеят регулаторните и нерегулаторни бариери пред пазара, да се повиши осведомеността на потребителите и да се формулират национални цели за енергийна ефективност за 2020 г.[:]