[:bg]ЮНКТАД за по-голяма интеграция на жените в Африка[:]

0
1688
Пазар в Найроби, Кения. Снимка: Pixabay

[:bg]След добрия пример, който африканският континент даде чрез създаването на Африканска континентална зона за свободна търговия – най-голямото търговско споразумение от създаването на Световната търговска организация през 1995 г. насам, Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД) излезе с нов доклад„Регионална интеграция на Източноафриканската общност: отражения върху търговията и пола“.

В  доклада се анализира въздействието на регионалната интеграция върху заетостта и качеството на живот на жените в петте страни от Източноафриканската общност (Бурунди, Кения, Руанда, Танзания и Уганда) и Южен Судан. Въз основа на констатациите в доклада ЮНКТАД публикува и документ, предназначен да подпомогне жените в региона, наречен „Застъпничество за търговска политика в източноафриканската общност, отчитаща спецификите на пола“ (Advocating for gender-sensitive trade policymaking in the East African Community).

По повод публикувания доклад Генералният секретар на ЮНКТАД, Мукиша Китуи, каза: „Равенството между половете не е естествен резултат от процеса на развитие и е необходимо проактивно да се насърчават политиките за равенство между половете. Аналитичната работа в този доклад е придружена от практически идеи. Този нов анализ е принос на ЮНКТАД към дебата за това как заедно можем да направим търговската политика по-чувствителна към спецификите на пола и да проправим пътя към по-приобщаващ просперитет, който не оставя никого на заден план“.

Dr Mukhisa Kituyi(R), Secretary General of UNCTAD speaks during the opening of 10th UNCTAD Debt Management Conference, november 23, 2015. Palais des Nations, Geneva, Switzerland.

Сред по-важните изводи в доклада са:

  • Промяната в структурата на заетостта в страните от ИАО не е голяма. Селското стопанство остава секторът, в който има най-много заети лица. Броят на жените в сравнение с мъжете там е твърде висок, но тяхната производителност на труда е по-ниска в сравнение с тази на мъжете. Това допринася за разликата в доходите между мъжете и жените в селското общество и ограничава ползите, които жените могат да получат от селскостопанската либерализация като производители.
  • Мъжете пък са по-добре представени в сектора на промишлеността. Преминаването от предимно селското стопанство към сектора на услугите се случи главно чрез увеличаване на заетостта на жените в търговския сектор и в по-малка степен в туризма и образованието. За мъжете промяната в заетостта се проявява главно към строителството, търговията и сектора на транспортните услуги.
  • Въпреки че икономиката вече се измества от селско стопанство към услуги и в по-малка степен към промишленост, 96% от жените в Бурунди, 76% в Кения, 84% в Руанда, 71% в Танзания и 77% Уганда все още работят в селскостопанския сектор. Жените също поемат по-голям дял от т. нар. неплатена грижа, което от своя страна ограничава възможността им за извършване на платена работа. И въпреки равните на теория права на собственост, в много страни жените почти не притежават земя: само 35% от жените в Кения и Уганда притежават собствена земя, а в Руанда техният процент е 46.
  • В страните от ИАО жените са заети предимно като лица, работещи „на собствена сметка“ или „допринасящи за семейството“– двете форми на уязвима заетост – за разлика от мъжете, за които работната заплата е относително по-често явление.
  • Технологичното обновление, предизвикано от либерализирането на търговията, дава възможност на жените да имат по-голям достъп до работни места, доминирани досега от мъже.

Докладът на ЮНКТАД препоръчва:

  • Да се преодолеят различията между половете в областта на образованието и да се подобри целенасоченото обучение за придобиване на нови умения, за да могат жените да се конкурират повече за по-добре платени работни места;
  • Да се създаде регионален кредитен механизъм за подкрепа на жените предприемачи;
  • В бъдещите споразумения за свободна търговия да бъдат включени и глави „пол“, както и единен мониторинг за това как се прилага на практика важния Закон за половото равенство и развитие в страните от Източноафриканската общност.

Материала изготви: Лилиана Софкова

Източници: UN; UNCTAD
[:]