[:bg]17 Цели за 2017: Цел 4 – Качествено образование [:]

[:bg]“Програма за устойчиво развитие 2030” продължава с Цел 4, насочена към подсигуряването на приобщаващо и справедливо качествено образование и стимулиране на възможностите за  учене през целия живот за всички.

Качественото образование е основен компонент за подобряване на живота на хората и устойчивото развитие. Постигнат е голям напредък в посока увеличаване на достъпа до образование на всички равнища и увеличаване на броя на записаните в училищата, особено жените и момичетата. Основните умения за грамотност са се подобрили значително, но все още са необходими усилия, за да направи дори по-голям прогрес по Цел 4 “Качествено образование”. Като начало, светът е постигнал равенство в основното образование между момичета и момчета, но съвсем малко са страните, постигнали тази цел на всички нива на образованието.

Въпреки напредъка, светът не успя да изпълни целта за постигане на всеобщо начално образование до 2015 г. През 2013 г. последната година, за която има налични данни, 59 милиона деца в начална училищна възраст не са посещавали училище. Статистиките показват, че сред тези 59 милиона деца, 1 от 5 е отпаднало, а последните тенденции показват, че 2 от 5 напуснали училище деца никога няма да стъпят в класната стая. Целите на устойчивото развитие ясно подчертават, че тази празнина трябва да бъде затворена, като международната общност изрично разглежда предизвикателствата на качеството и равнопоставеността.

Измерване на постиженията – започването в началните класове, ще помогне да се установи къде училища не успяват да изпълнят ангажиментите си към децата и да се формулират подходящи коригиращи мерки. Например, данните за 2013 г. : От 15 страни в Латинска Америка, в шест държави, по-малко от 50 на сто от третокласниците имат минимално ниво на владеене на математика; в три страни, по-малко от половината са демонстрирали умения да четат.

В края на началното училище, децата трябва да могат да четат и пишат, както и да разбират и използват основни понятия в областта на математиката. Въпреки това, през 2014 г., между 40 на сто и 90 на сто от децата, в 10 африкански държави,  не успяват да постигнат дори и минимални нива на умения за четене а в девет от тези страни, между 40 на сто и 90 на сто от децата нямат основни познания по математика.

Краят на прогимназиалното образование често съвпада с края на задължителното образование. На този етап, младите хора трябва да са в състояние да овладяват знания и умения по определена тема и да притежават лични и социални умения. Данните от 38 страни в развиващите се региони показват, че в по-голямата част от тези страни, най-малко 75 на сто от младите хора притежават минимални умения за четене и / или математика;

Степента на успех за начално както и за прогимназиално образование нараства непрекъснато от 2000 г. насам. Прогреса на Цел 4 свързан с основно образование, както в развитите и развиващите се региони надхвърли 90 на сто през 2013 г. За началното образование, пропастта между развитите и развиващите се региони е намаляла значително , но все още се задържа на около 20 процентни пункта през 2013 г.

Качественото ранното образование осигурява на децата основни познавателни и езикови умения и насърчава емоционално развитие. В по-голямата част от 58-те държави с налични данни за периода 2009-2015 г., повече от половината от децата на възраст между 3 и 4 се развиват добре в най-малко три от следните области: грамотност, математическа грамотност, физическо развитие, социалното и емоционално развитие и учене

Цел 4 силно подкрепя намаляването на съществуващите неравенства. В световен мащаб през 2013 г., две трети от 757 милиона хора (на възраст 15 и повече години), които не са били в състояние да четат и пишат, са жени. В световен мащаб през 2013 г., 1 от 10 момичета са извън училище, в сравнение с 1 от 12 момчета. Деца от най-бедните домакинствата (20%) са почти четири пъти по-предразположени към отпадане от училище в сравнение с по-богатите техните връстници. Напусналите училище проценти са по-високи в селските райони и сред децата от домакинствата, оглавявани от някой с по-малко от основното образование.

За да се изпълни обещанието за всеобщо начално и средно образование, необходими са нови начални учители, текущите оценки показват необходимостта от близо 26 милиона от тях през 2030 г. Африка е изправена пред най-големите предизвикателства в това отношение, с близо 7 от 10 страни, които имат остър недостиг на обучени начални учители. През 2013 г., само 71 на сто от учителите в Субсахарска Африка и 84 на сто в Северна Африка са обучени в съответствие с националните стандарти

Бюджетът за образователни стипендии възлиза на $ 1.2 милиарда през 2014 г., като Австралия, Франция и Япония е най-голям принос.

 [:]