Въглеродните емисии – къде е проблемът?

0
949

Причината за тенденцията за оценяване на въглеродните емисии е негативният ефект от увеличаването им върху околната среда и обществото

Защо да се съсредоточим върху емисиите въглеродния диоксид?

Въздействието от парниковите газове върху затоплянето на атмосферата зависи от два фактора: Колкото е по-висока 1) възможността на газа да абсорбира дълговълнова радиация и колкото по-висока е 2) концентрацията в атмосферата, толкова по-голям е неговият принос към парниковия ефект.

Нивото на концентрация в атмосферата е функция на скоростта на изпускане и устойчивостта му в атмосферата. Макар и водните изпарения да представляват по-голямата част от всички парникови газове, те остават само няколко дни в атмосферата и хората не могат да направят много за редуцирането на концентрацията им.

От друга страна въглеродният диоксид може да се задържи там години или дори десетилетия, хората могат да направят много, за да намалят тези емисии, а те са много по-разпространени от метана и азотните оксиди.

1. Какво представлява парниковият ефект, причинен от човека?

Парниковият ефект е процес, който задържа топлина в земната атмосфера и затопля повърхността на Земята. В резултат на това Земята е обитаема планета, на която животът процъфтява.

Има два вида парников ефект: естествен и причинен от човека (антропогенен). Естественият е в резултат най-вече от изпаренията на водата от световните океани, които заемат около 70% от земната повърхност.

Причиненият от човека парников ефект е причинен от дейности, които отделят допълнителни парникови газове. Хората създават засилен парников ефект, който се прибавя към естествения и го засилва, което създава допълнително глобално затопляне.

2. Кои газове допринасят към засиления парников ефект?

Най-разпространеният парников газ, причинен от човека, е въглеродният диоксид (CO2). Той съставлява около три четвърти от общите емисии [Глобални емисии| Център за климати енергийни решения (c2es.org)].

Метанът, азотните оксиди и флуорираните газове също допринасят за парниковия ефект. За да се установи цялостният обем на парниковите емисии, и, за да се измери цялостното човешко влияние, индивидуалните обеми са превърнати в еквиваленти на CO2 (CO2e).

От началото на индустриалната революция обемът на тези газове се е увеличил значително, както в абсолютен обем, така и за глава от населението. През 2016 г. тези парникови газове достигнаха почти 50 млрд. метрични тона CO2e, излъчвани на година.

3. Какви са екологичните последици от засиления парников ефект?

Някои от най-важните екологични последици са:

топенето на ледниците и арктическия леден щит;
покачване на морското равнище;
промяна на океанските течения;
затопляне на океаните, езерата и реките;
окисляване на океаните;
намаляване на водните ресурси;
повече екстремни климатични събития като жеги, наводнения, суши или бури;
повече горски пожари;
масово измиране на видове.

4. Какви икономически проблеми произхождат от засиления парников ефект?

Най-важните икономически проблеми са:

по-високи разходи за защита на бреговете;
по-високи разходи за гарантирането на адекватно водоснабдяване и качество на водата;
по-високи разходи за отглеждането на храна и произвеждането на земеделски продукти и провалени реколти;
скъпоструваща релокация на общности и производствени обекти;
по-високо ниво на болести и смъртност, причинени от горещините;
по-високи разходи заради увеличеното разпространение на болести като малария или недохранване;
жегите причиняват спад на човешката продуктивност;
по-високи разходи за възстановяване и компенсация на щети от екстремни климатични събития.

5. Кои сектори са двигателите на парниковите емисии, причинени от човека?

Към 2016 г. въглеродният диоксид, метанът и азотният оксид идват от следните сектори [Сектор по сектор: откъде идват световните газови емисии? – „Our World in Data“]:
енергия (употребата най-вече в индустрията, сгради и транспорт) – 73,2% от общия CO2e,
земеделие и горско стопанство – 18.4%
химична и циментова промишленост – 5.2%
отпадъци – 3.2%.

6. Кои държави са най-значимите производители на въглеродни емисии?
Към 2016 г. десетте най-значими разпространители на парникови газове, причинени от човека, които представляват повече от половината от всички емисии, са били [Парникови емисии – „Our World in Data“]:

Китай – 11.58 млрд. метрични тона CO2e,
САЩ – 5.83 млрд.,
Индия – 3.24 млрд.,
Русия – 2.39 млрд.,
Индонезия – 2.33 млрд.,
Бразилия – 1.38 млрд.,
Япония – 1.26 млрд.,
Иран – 0.87 млрд.,
Германия – 0.81 млрд.,
Канада – 0.78 млрд.

Източник: Global Europe

Автори: Тийс Петерсен, Томас Рауш

Превод: Камелия Неделчева