[:bg]Дружество за ООН в България номинира Илина Мутафчиева за председател на Национален младежки форум[:]

0
2620

[:bg]Дружество за ООН в България номинира Илина Мутафчиева за председател на Национален младежки форум (НМФ). Общото събрание и избор на нов Управителен съвет на организацията ще се състоят в периода 16-17 декември 2017 г.

Илина Мутафчиева е проектен координатор в Дружество за ООН в България с дългогодишен опит в областта на неправителствения сектор и младежките политики. В периода 2014 – 2016 г. е заместник-председател на Национален младежки форум, а през 2016 г. е избрана за председател на организацията. В следващите редове Ви представяме визията на Илина Мутафчиева за ръководството на НМФ през следващата година:

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

Позволете ми в следващите няколко реда като кандидат за председател на Национален младежки форум да щриховам своята визията за развитие на организацията и желанието си да продължа и надградя работата си през следващия мандат.
През изминалата една година Национален младежки форум доказа посредством своята работа, че е платформата, която има значима роля в процеса на включване на младите хора и младежките организации на местно, национално и европейско
ниво с ясни и проследими резултати – сключване на партньорства с общини, утвърждаване и разширяване на партньорства с институции и организации, участие в обществени съвети и обсъждания относно политики, касаещи младежта,
включване като партньор в подготовката на предстоящата Европейска младежка конференция по време на Председателство на Съвета на ЕС и други.

Едно от ключовите направления в рамките на визията ми за развитие през следващия мандат е осъществяване на плавен преход към приемането на следващите Стратегически приоритети на Национален младежки форум за периода 2019-
2026 година и създаване на условия за устойчива и
последователна работа в процеса, започнал през тази календарна
година.

В годината, в която Национален младежки форум навърши седем години, е повече от нужно да се положат необходимите усилия и да се работи в насока повишаване на вътрешен капацитет на организацията чрез привличане на устойчив
финансов ресурс от страна на бизнеса, разширяване на Секретариата на Национален младежки форум с цел обезпечаване на административната дейност на организацията,
разширяване на партньорската мрежа и осъществяване на ефективна комуникация между различните Звена и органи на Национален младежки форум.

Също така повишаването на капацитета на Национален младежки форум би бил постигнат чрез инвестиция в и развитие на вътрешния капацитет на организациите-членове като се създаде пространство и среда за обмяна на опит и добри
практики под формата на срещи на живо, уебинари, обучения по специфични теми и други. 

Важно направление във визията, която бих искала да очертая, е осъществяване на ефективно представителство на интересите и нуждите на организациите-членове на
Национален младежки форум. Инструментите, които биха подпомогнали подобен процес и за които бих работила през следващия ми мандат, са от една страна активна комуникация чрез срещи на живо и онлайн срещи между управителния орган, организациите-членове и членовете на Звената на Национален младежки форум и от друга страна са регулярни допитвания и вътрешноорганизационни проучвания.
В годината, в която България за първи път ще председателства Съвета на ЕС и ще бъде домакин на Европейската младежка конференция по Структурен диалог,
активно участието и работа от страна на НМФ биха спомогнали да се изведе на преден план значението на младежките организации и младежки сектор в процеса на вземане на решение на местно, национално и европейско ниво.

Друг важен елемент е участието на Национален младежки форум в подготовката на следващата Европейската младежка стратегия. Този процес може пряко да подпомогне работата по актуализирането на Националната стратегия за младежта и
допълнение на Закона за младежта с цел затвърждаване на младежкия сектор не само като бенефициент на младежки политики, а и като партньор във всяка една фаза от процеса на работа на национално ниво.

Считам, че активната работата в горепосочените направления би затвърдила ролята на Национален младежки форум като , който работи в полза на интересите на
организациите-членове и младежкия сектор в България.[:]