9 декември: Международен ден за борба с корупцията

0
338

Днес светът е изправен пред едни от най-големите предизвикателства от много поколения насам. Те застрашават просперитета и стабилността на хората по целия свят. В повечето от тях се преплита влиянието на корупцията.

Корупцията е сложно социално, политическо и икономическо явление, което засяга всички страни. Тя оказва отрицателно въздействие върху всеки аспект на обществото и е дълбоко свързана с конфликтите и нестабилността. Предотвратяването на корупцията, насърчаването на прозрачността и укрепването на институциите е от решаващо значение, за да бъдат постигнати целите, предвидени в Целите за устойчиво развитие.

Обединяване на света срещу корупцията

На 31 октомври 2003 г. Общото събрание прие Конвенцията на ООН срещу корупцията.Оттогава насам 188 страни са поели ангажимент за изпълнение на задълженията по Конвенцията за борба с корупцията. Това показва, че почти всички признават значението на доброто управление, отчетността и политическата ангажираност. 9 декември беше обявен за Международен ден за борба с корупцията, за да се повиши осведомеността за корупцията и за ролята на Конвенцията в нейното предотвратяване.

Международният ден за борба с корупцията през 2022 г. има за цел да подчертае жизненоважната връзка между борбата с корупцията и постигането на мир, сигурност и развитие. В основата му седи идеята, че борбата с това престъпление е право и отговорност на всеки и че само чрез сътрудничество и участие на всеки човек и институция можем да преодолеем отрицателното въздействие на това престъпление. Държавите, правителствените служители, държавните служители, служителите на правоприлагащите органи, представителите на медиите, частния сектор, гражданското общество, академичните среди, обществеността и младежта – всички те трябва да играят роля в обединяването на света срещу корупцията. И да наблюдават какви пропуски остават, за да се гарантира, че това е наистина силен механизъм за следващите години.

С наближаването на двадесетата годишнина на Конвенцията на ООН срещу корупцията през октомври 2023 г. Конвенцията и ценностите, които тя насърчава, са по-важни от всякога.

Превод: Габриела Никова

Източник:https://www.un.org/