[:bg]UN Women с пътна карта за овластяване на жените[:]

Снимка: UN Women

[:bg]

Снимка: UN Women

На заключителната конференция на 61-та сесия на Комисията за статуса на жените (КСЖ), която се проведе в периода 13 – 24 март в Ню Йорк, успешно бе приета т.нар. пътна карта за пълно и равностойно участие на жените в световната икономика.

Изпълнителният директор на UN Women — Фъмзил Мламбо-Нгкука. Снимка: ITU Pictures/ Flickr

Генералният директор на Организацията на ООН за равенство между половете и овластяване на жените (UN Women) – Фъмзил Мламбо-Нгкука, обобщи работата на Комисията през последните две седмици като “усърдна, изчерпателна и конструктивна”, изразяваща се в търсене на най-ефективните начини за осъществяване на качествена промяна на трудовата политика спрямо жените.

В същността си документът се състои от набор от общи изводи — идентифицира проблеми, с които работещите жени се сблъскват, като например неравностойни условия на труд, свръхпредставителство в сивата икономика, половите стереотипи и социални норми, които засилват концентрацията на жени в някои сектори, най-вече здравеопазване и социалния сектор, а също и неравномерният дял на неплатени медицински грижи, които са предоставени от жени.

Инфографика: ODI/ Flickr

Тази година 162 държави-членки взеха участие в обсъжданията, като към тази цифра се причисляват 89 представители на министерства. Освен това, присъстваха и около 4 000 представители на общо 580 граждански организации от 138 различни държави.

Представителите на държавите-членки изразиха своята загриженост относно разликата в заплащането между половете и традиционно ниските заплати, които получават жените. Съгласно постигнатото споразумение, те се задължават да провеждат политики, целящи равностойно заплащане, чрез средства като структуриран диалог, публичен дебат и одит.

“Никога не е имало извинение за неравенството, което съществува. Сега наблюдаваме как нетърпимостта към това неравенство прераства в една твърда и позитивна промяна”, коментира Нгкука. В тази връзка документът акцентира също и върху осигуряване на равен достъп до платен отпуск за родители и насърчаване използването на подобни квоти от мъже.

Инфографика: UN Women/ Flickr

За първи път беше повдигнат въпроса за прехода на работници от сивата към формалната икономика, като той беше предварително определен като една от приоритетните, за Комисията, области. По време на дискусията нейните членове още веднъж се съгласиха, че е налице необходимост за насърчаване на достойни условия на труд и платени осигуровки в публичния и частния сектор, увеличаване предоставянето на социална защита и заплати, които гарантират адекватен стандарт на живот и осигуряване на безопасни условия на труд за жените.

Проблемът е особено актуален в контекста на мигрантската вълна, тъй като голяма част от мигрантките за заети именно в сивия сектор и съответно практикуващи по-ниско квалифицирана работа, поради което се считат за уязвими на насилие и експлоатация.

Инфографика: ODI/ Flickr

Въпреки това, Комисията подчерта, положителния принос на мигрантите и призова за миграционни политики, насърчаващи овластяване на жените – мигрантки. В допълнение, към държавите беше отправен апел за засилени усилия в публичния и частния сектор с оглед ангажиране на повече жени. Освен това, беше препоръчано държавите да се стремят към по-балансирано представителство на половете при заемане на ръководни постове.

Държавите-членки от своя страна пък призоваха за прекратяване на практиката на диференциация на цените, основана на полови различия. Става дума за т.нар. “розов данък”, при който стоки и услуги, предназначени за или пуснати на пазара за жени и момичета, струват повече от подобни продукти за мъже и момчета.

Не на последно място пътната карта за овластяването на жените насърчава пълното включване на местните жени в икономическия живот, включително и чрез възможността за създаване на частен бизнес.

Инфографика: ODI/ Flickr

Използвани източници: UN Women, UN

[:]

1 COMMENT

Comments are closed.