[:bg]Глобално ръководство за насилието в училище, основано на пола[:]

0
1039

[:bg] 

Всяка година около 246 милиона деца са подложени на някаква форма на насилие, основано на пола – малтретиране, физически тормоз, психически тормоз и сексуален тормоз. Поради това на 12 декември ЮНЕСКО и „ООН Жени“ издадоха „Глобално ръководство за насилието в училище на полова основа“,  което е изготвено специално, за да помогне на образователните министерства да реагират ефективно, когато се установи извършено насилие на полова основа в училище. Ръководството разделя дейността си в 6 стратегии. Едно от тези направления е законодателна реформа, с която да се  интегрира въпросът в националните политики и планове.

Ръководството запознава читателите си с размерите на насилието на полова основа в училище. Тo поставя за цел да се сложи край на експлоатацията, трафика и всички други форми на насилие срещу деца във всички институции (Цел 16, точка 2).  В тази глава се разглеждат и международни актовете съдържащи регулация на борбата с насилието във всичките му форми.

Същността на документа се намира във втората му глава, където са разгледани основните стратегии за намаляване и дори прекратяването на насилието в училище.

Според първата стратегия националните правителства трябва да наложат строга регулация върху насилието над деца, да подобрят механизмите за контрол и превенция на насилието и дори, ако е нужно, да изработят цялостна образователна реформа, за да направят училищата по-сигурни.

Втората стратегия е концентрирана върху ролята на училището. То трябва да се превърне в уютно и сигурно място със строги правила, осъждащи насилието и органи, които стриктно да следят за спазването на тези правила.

Третата стратегия призовава за изработване на основаващи се на равенството между половете учебни програми, които да се стремят към възпиране на насилието. Тази стратегия се обявява още за по-добра подготовка на училищния персонал, с цел придобиване на повече умения за справяне със ситуацията в случай на насилие.

Четвъртата стратегия говори за безопасни и достъпни процедури и механизми за докладване на случили се инциденти, за по- бързо и ефективно подпомагане на жертвите, събрали смелост да отнесат случая към властите.

Партньорство с министерства и такова на регионално ниво, обща практика на училищните синдикати и работа със семейства, за да се ангажира гражданското общество са опорните точки на петата стратегия на Ръководството.

Шестата стратегия за успех се основава на мониторинг на дейността, чрез провеждане на анкети и събиране на сведения за развитието на програмата на национално ниво.

Ръководството още дава и множество практически съвети в изпълнение на основните си направления, например: „ Как да развием правна рамка за насилието в училищата на полова основа“, „Кака да адресираме реформа на образователната система към насилието в училище“, „ Кака да гарантираме сигурността в училище“, „Какви са подходите за превенция на насилието в училище“ и други.

„За милиони деца и млади хора по целия свят, училищната среда не е безопасното и сигурно място, което трябва да бъде“, заяви генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. „Вместо това, учебните дни биват помрачавани от насилие, основано на пола, което включва тормоз- вербален и сексуален, сексуално насилие и физически наказания.“

Насилието на полова основа има много реални последствия в живота на учащите, като се започне от ниско самочувствие и депресия, нежеланата бременност и полово предавани инфекции като ХИВ. Това насилие също има сериозно въздействие върху образователните резултати. Много ученици не се справят с изпитите и все повече се увеличава броят на отпадналите от училище деца.
„Докато не се елиминира насилието основано на пола, в и около училищата в целия свят, много от амбициозните цели, поставени от световната общност чрез Целите на устойчивото развитие (SDGs), насочени към осигуряване на безопасна и подкрепяща среда за обучение, постигане на равенство между половете и слагане край на насилието срещу жени и момичета, няма да бъдат реализирани „, заяви изпълнителният директор  на „ООН Жени“ Фумзиле Мламбо-Нгика

Ръководството – издадено през 16-те дни на Глобалната кампания „Активизъм срещу насилието на полова основа“ – подчертава, че училищата играят ключова роля в предотвратяването на тази форма на насилие. Образованието спомага за затвърждаване на равенството между половете и за създаване на социални норми, които заклеймяват половата дискриминация.  Ръководство, включва още осигуряване на безопасни и достъпни процедури за докладване на инциденти на насилие, създаване на  партньорство между семействата и учителите и подобряване на системите за мониторинг, за да се разбере мащаба и обхвата на насилието.

Пълният текст на доклада може да прочетете тук.

Върху материала работи: Радостина Ивчева[:]