Игри по Куидич, „бели училища“ и благотворителни балове

0
1184

На 25 и 26 април 2020 г. се състоя симулация „Политически форум на високо равнище за Целите за устойчиво развитие“, която е част от проекта на Дружеството за ООН в България „Целите за устойчиво развитие – сила за младежко действие“, реализиран с подкрепата на Bridge 47 и Европейския съюз. Участие взеха ученици от 22 училища в България. Те представиха добри практики от своите учебни заведения за изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Обмениха опит, обсъдиха належащи предизвикателства и генерираха нови идеи за преодоляването им.

Това се случи чрез симулация тип „Модел ООН“, при която участниците бяха в ролята на делегати, представляващи училищата си. Те представиха чрез доклади напредъка на образователните институции по Целите, наподобявайки форума на високо равнище, където лидерите на държавите членки представят прогреса в постигането на ЦУР във всяка една страна. Учениците изразиха мнение в различните дискусии и съставиха и гласуваха две резолюции. Симулацията бе проведена под формата на онлайн среща в продължение на два почивни дни. Участниците бяха на възраст  между 7-и и 12-и клас.

Гергана Терзиева от Професионалната гимназия по туризъм във Велико Търново споделя: „Останах с доста добри впечатления. Организацията беше много добра въпреки условията. Хареса ми, че беше отделено достатъчно време на участниците за представяне на предварително подготвени доклади. Не беше само „суха“ теория. Разделяха ни на стаи първия ден за разясняване на Целите. Споделиха се доста идеи. Обсъждахме как да разпространим Целите сред съученици. Втория ден писахме резолюция и всъщност не я направихме просто за да е направена, а всеки беше подготвен как се пише от наръчника, който ни пратиха.“

Преди провеждането на симулацията участниците са помогнали в попълването на „Инструмент за оценка на приноса на моето училище към изпълнението на Целите за устойчиво развитие“. Той е проведен в 21 училища с участващи общо 2847 ученици. Условие за изготвянето на докладите е било  да включат данните от попълнения инструмент и да ги представят. За ефективна подготовка на делегатите, те са получили предварително наръчник. Той съдържа информация за формата на самите доклади, ЦУР, какво представлява Политическият форум на високо равнище, процедурните правила, примерна програма на симулацията и правила за писане на резолюция.

През първия ден гимназистите представиха докладите си като споделиха данните от анкетите, проведени сред съучениците им и свързаха работата по ЦУР в техните училища с тази на глобално, национално и местно ниво. Споделени бяха много добри практики, сред които:

  • работа с местната община за постигането на партньорства за целите (цел 17, където учениците споделиха за практики „изнесени часове“ в библиотека, банка, съд, музеи, община и т.н. в своя град);
  • извеждането на ученици сред природата за образователни сесии (Интересен пример бе „Бялото училище“);
  • развиване на осъзнатостта за важността на изпълнението на Целите за борба с климатичните промени (връстници обучават връстници);
  • живот под водата и живота на земята (цели 13, 14 и 15, за които се организират почиствания на територията около училището);
  • провеждането на благотворителни базари и балове за изкореняване на бедността и край на глада (цели 1 и 2, например „Ден на розовала фланелка“, включително спортно благотворително състезание „Куидич“ и др.). „Куидич“ е спортно състезание, което се организира в Стара Загора. Разработено е по идеите на книгите за Хари Потър и се включват ученици от 5 до 12 клас. Състезанието е инициирано изцяло от ученици и е с благотворителна цел за „Зелени балкани“.

След докладите, темите на симулацията бяха разгърнати в рамките на три дискусии. Първата дискусия, „Разпространение на ЦУР в моето училище“, предизвика участниците да помислят в по-голяма дълбочина относно това как Целите са и могат да бъдат припознавани в рамките на училищата им. Доста от тях докладваха, че макар множество ученици да участват в инициативи, свързани с изпълнението на Целите, доста често тези инициативи не са непременно ориентирани към изпълнението на Целите в частност и така учениците не научават за тях. Една от групите констатира, че темите за качественото образование, намаляване на неравенствата и половото неравенство са най-познати на учениците.

По време на втората дискусия „Аз и Целите за устойчиво развитие“ участниците обсъдиха Целите, с които чувстват, че имат най-голям досег или най-голяма мотивация за работа, както и идеи за работа по тях. Като неясни цели бяха повдигнати целите за устойчиви градове и общности (Цел 11), както и мир и справедливост (Цел 16), които изглеждат сякаш са свързани с процеси много „над“ личното ниво за постижимост.

Учениците споделиха виждането си, че когато става въпрос за целите за опазване на околната среда „микропромяната“ води до „макропромяна“. Като интересна идея се появи „кафе с родители“, чиято цел би била да се ориентират родителите към възпитание на децата, което да ги насочва към познаването на чуждата гледна точка като ценна и необходима. Подобна инициатива би помогнала и за осъзнаването на важността от търсенето на доказателства и информираност по темите, които се обсъждат и разграничаването на мнения от факти.

 „Ние и целите за устойчиво развитие“ бе насочена към съставянето на резолюция.  Фокусът беше върху темите за социално неравенство и справедливост (цели 10 и 16), потребление на ресурси и екология (цели 7, 12, 13, 14 и 15) и качествено образование (цел 4). Гимназистите откроиха ролята на училищната среда като носител на проблемите и решенията по тези теми. Идеите на участниците за разрешаване проблемите включваха мотивиране на критичното мислене у хората, промотиране на международния обмен на идеи, използването на устойчиви материали, рециклиране и въвеждане на възобновяеми енергийни източници в училищата.

След последната дискусия се състоя изготвянето на резолюции по групи. Бяха проведени гласувания, както за отделните теми, така и за финалните варианти на резолюциите.

Много от участниците са си взели вдъхновение и идеи за бъдещи инициативи, нови начини на мислене и знания за Форума, целите и писането на резолюция. По-голямата част твърдят и че биха препоръчали подобна симулация на други хора.

Проектът „Целите за устойчиво развитие – силата за младежко действие“ развива капацитета на учениците и учителите да наблюдават и оценяват прилагането на Целите за устойчиво развитие в училищния им живот по отношение на образователните дейности и управленските практики. По този начин те ще могат да идентифицират последиците от ЦУР в ежедневните си практики, да установят връзки между показатели и действия и да се стремят да включат по-ефективно ЦУР.

Методологията на проекта създава пространство за участниците да се учат чрез преживяване, да споделят добри практики и да оценяват нивото на прилагане на ЦУР в училищната си среда.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Събитието отрази: Ива Иванова