Изявление на младежките делегати на България към ООН пред Комисията по социално развитие

Тази седмица българските младежки делегати към ООН се намират в Ню Йорк за второто им работно посещение. Младежките делегати на България взеха участие в Младежкия форум на Икономически и социален съвет на ООН по-рано тази седмица, а на 4 февруари отправиха своето изявление като представители на българската младеж пред 54-тата сесия на Комисията по социално развитие на ИКОСОС.

Публикуваме пълен текст на изявлението на Анина Йовкова и Димитър Димитров, младежки делегати на България към ООН. Акцентите са поставени от редакторския екип на UNA News Bulgaria:

 

Господин Председател,

„Човек не може да чуе вътрешния си глас, човек само може да го усети!“, „Човек не може да чуе уменията на другите, той само може да ги оформи и да ги развие!“, „Човек не може да чуе промяната и общественото развитие, той може само да им помогне да се случат!“ Това са мислите, които младите доброволци с нарушения на слуха от неправителствената организация „Заслушай се“ споделиха с най-известното онлайн списание (българското онлайн списание „Баница“ – бел.ред.), което ги попита какво остава нечуто в нашето общество.  Правителствата наистина трябва да се вслушат в това послание, защото то е приложимо за цялата международна общност и за множеството заинтересовани страни – от представители на високо ниво до частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество като цяло. Само с общите усилия и съвместното действие на всички тези ключови фактори може да се постигне устойчиво социално развитие.

AninaКато български младежки предствители пред ООН, нашата основна цел е разпространението на идеята за равни човешки права и ангажирането на младите в процеса на вземане на решения във всички сфери. Нашата дейност е фокусирана върху социалното приобщаване и равния достъп до качествено образование за младите хора с увреждания, за да могат те да реализират своите правомощия и професионално развитие. Началото на нашия мандат като български младежки делегати съвпадна с приемането на Целите за устойчиво развитие и ние се посветихме на това да повишим осведомеността за Програмата за устойчиво развитие 2030 сред младите българи и да предизвикаме активното им участие в осъществяването на целите.

Заедно с младежките делегати на Румъния и офисите на AIESEC в нашите страни, ние започнахме проекта „17 стъпки“, който цели да привлече българските и румънските ученици към различни активности свързани с Програмата за устойчиво развитие 2030. Ние сме убедени, че ефективното осъществяване на целите ще се постигне само ако младите хора са двигателя на процеса. По този повод ние приканваме всички страни членки да основат програма за младежки делегати и да позволят на младежите да изразят своя глас за различните проблеми на всяко ниво.

 

Господин Председател,

В последния отчет за „Преосмисляне и засилване на социалното развитие в съвременния свят“ генералният секретар подчерта колко е важно да бъдат изработени адекватни социални политики за развитие, което да бъде гъвкаво и изградено върху човешките права. За да се адресират проблемите, засягащи живота на хората в уязвимо и изолирано положение, те трябва да могат активно да участват във всяка фаза от процеса. Така ще бъде сигурно, че никой не остава на заден план.

 

Господин Председател,

Доброволците с нарушения в слуха, чиито мисли бяха представени в началото на нашата реч, дават чудесен пример за това как млади хора с увреждания търсят начин да създават и изпробват възможностите за реализация и достъп до качествено образование и кариерно развитие. Като български младежки делегати в Обединените нации ние вярваме, че страните членки не само трябва да се опитат да предоставят адекватнo социално обслужване за хората с увреждания, но трябва и да ги насърчават за се борят за по-голяма независимост, осъществяване на личните им цели и професионална реализация. По този начин те ще могат да използват цялостно потенциала и желанието си като равнопоставени действащи лица за постигането на всеобхватно и трайно социално развитие.

 

DimitarГосподин Председател,

Общественото развитие в съременния свят би било немислимо без значимото съдействие на всички засегнати участници. За да е сигурно, че процесът е устойчив и напълно успешен, правителствата трябва да насърчават активно действие от страна на младите и да ги зачитат като равнопоставени действащи лица на световно ниво в процесът на взимане на решения.

Като български младежки делегати ние насърчаваме страните членки да предоставят достъпно и всеобхватно образование за всички чрез разпространението на културата на мира, диалога и взаимното разбиране. Това ще предостави възможност на всички млади хора, и най-вече на тези в уязвимо положение, да допринесат за прогресирането на социалното развитие и създаването на положителна промяна.

Учебните програми в училищата и университетите трябва да бъдат пригодени към настоящите тенденции в социалния, политически и икономичести живот, за да предоставят на младите уменията, които са им необходими в съответната област. Те трябва да комуникират ефективно в мултикултурна среда, да обменят идеи и опит с техни връстници от целия свят, и да развиват своя потенциал пълноценно.

Важно е също и да бъде предоставяно образование по отношение на гражданските и човешките права, както и интерактивни методи на преподаване чрез неформални обучения. Преподавателите трябва да насърчават динамичното участие и критичното мислене на учениците си и по този начин да им дадат възможност да представят иновативни идеи и да намират креативни решения на различни проблеми.

 

Господин председател,

Младите хора притежават потенциала и волята, които са нужни, за да допринесат за насърчаването на социалното развитие на всички нива, отстоявайки човешките права и давайки глас на интересите на всяка личност. За да се постигне това, на младежките организации трябва да бъдат предоставяни нужната подкрепа и финансиране за различните проекти и инициативи за обществено развитие. Ние подканваме страните членки да съдействат повече на младежите и младежки насочените организации и да приложат техните възгледи и идеи в новите политики. Правителствата трябва също да насърчават младежкото участие в процесите на вземане на решения на регионално, национално и международно ниво и така да създадат едно общество на дейни и отговорни граждани.

Благодарим Ви, господин Председател.

 

Превод: Лия Миленкова

Национална програма „Български младежки делегат в ООН“ се организира за девета поредна година от Дружество за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Партньори на програмата са ISIC България и Национален младежки форум.

Български младежки делегат в ООН.  Защото младите хора са решението, а не проблемът!