[:bg]Какво казаха българските младежки делегати пред ИКОСОС?[:en]Bulgarian youth delegates addressing the UN ECOSOC [:]

0
3272

[:bg]

Младежките делегати на България към ООН Александра Мирчева и Ива Цолова отправиха изказване в Комисията по социално развитие на Икономическия и социален съвет (ИКОСОС) на 6 февруари. В изказването си те акцентираха върху ролята на младите хора в изпълнението на Целите за устойчиво развитие, разказаха за своята кампания за повишаване на информираността и ангажираността по отношение на Целите, представиха резултатите от допитванията, които са провели сред българските младежи. Според младежките делегати на България, младежите в страната идентифицират липсата на качествено образование и икономическо и социално приобщаване като най-значителни. Делегатите посочиха и добри примери и практики, които могат да бъдат предприети, като например социалното предприемачество, което спомага за овластяване на младежите и по-специално младите хора с увреждания, които са изправени пред множество предизвикателства при упражняването на правата си.

Господин председател,

Ние сме поколение, което стана част от едно историческо глобално постижение – приемането на Дневния ред 2030 за устойчиво развитие. Младите хора изиграха ключова роля за оформянето на Дневния ред и сега ние трябва да сме една от движещите сили за неговото успешно реализиране. Млади лидери и активисти вече допринасят за това на местно, национално и глобално ниво и техните усилия трябва да бъдат признати и подпомагани от националните власти. Постигането на Целите за устойчиво развитие е немислимо без участието на всички заинтересовани страни и този успех в голяма степен зависи от ефективното участие на младите хора. Младежкото овластяване е жизнено важно и ние призоваваме всички държави членки да включат младите хора като равностойни партньори в националното ревизиране и мониторинг на прилагането на Дневния ред 2030.

Като български младежки делегати ние активно работим по повишаване на информираността относно Целите за устойчиво развитие и утвърждаваме ролята на младите хора в постигането на Целите на национално ниво чрез ангажирането на всички заинтересовани страни. За да пренесем амбициозните Цели по-близо до младите хора и за да внесем чувство на споделеност и отговорност за тяхното постигане, ние стартирахме 10-месечна кампания, мобилизирайки усилията на различни НПО-та и правителствени институции и с подкрепата на честния сектор, за да промотираме всяка една от 17-те Цели. Всеки две седмици, ние ще акцентираме на една от Целите по младежки начин едновременно онлайн и офлайн, включвайки младите хора в различни дейности, които да допринасят за постигането на конкретната Цел. Тази младежки-задвижена инициатива доказва, че младите хора могат да са в ядрото на процеса по постигането на устойчиво развитие за всички.

Господин председател,

Във второто национално допитване, което ние извършихме като български младежки делегати, младите хора в България посочиха липсата на качествено образование както и на икономическо и социално приобщаване като едни от най-належащите проблеми. Младежите с увреждания са изправени пред още по-големи предизвикателства  за реализиране на техните права, в частност – правото на образование и работа.

Социалното предприемачество е един от инструментите за справяне с тези предизвикателства по един устойчив начин чрез ангажиране на младите хора като агенти на положителна промяна. Това е от особена важност за младите хора с увреждания, тъй като това може да улесни тяхното равнопоставено участие в обществото. Като социален предприемач, в момента развивам онлайн платформа за обучение и заетост на младежи с увреждания, която им помага да се свържат с потенциални работодатели. Например, чрез платформата млад човек с увреден слух би имал възможност да се запише в курс по програмиране и да придобие необходимите умения, за да започне работа в този сектор или дори да инициира собствен бизнес. Социалното предприемачество овластява младите хора сами да създават възможности за заетост, което в дългосрочен план допринася за разрешаването на важни социални проблеми.

Ние призоваваме международната общност да насърчава активно социалното предприемачество и да подкрепя  младите хора да развиват социални предприятия с цел професионално развитие, социално включване и реализация на пълния потенциал на младите хора.

Господин председател,

Тези примери за участие на младите хора служат за доказателство, че младите хора не са проблемът, а са решението!

Организацията на Обединените нации трябва да продължи да ангажират активно младите хора във всички междуправителствените процеси и да гарантира, че нашите становища са взети под внимание при взимането на решения на всички нива, така че нашият принос да има дълготраен ефект върху глобалните действия.

Национална програма „Български младежки делегат в ООН“ се организира за девета поредна година от Дружество за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Партньори на програмата са ISIC България и Национален младежки форум.

Акцентите в текста са поставени от редакторския екип на UNA News Bulgaria.

 [:en]

The Bulgarian youth delegates to the United Nations Alexandra Mircheva and Iva Tsolova addressed on Monday (6th February 2017) the 55th Session of the Commission for Social Development. The priority topic of the 55th Session of the Commission is  „Strategies for eradicating poverty to achieve sustainable development for all“.

Mr. Chair,

We are a generation that was part of a historic global achievement – the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Young people played a key role in shaping the Agenda and now we should be one of the driving-forces of its successful implementation. Youth leaders and activists are already contributing to this end at local, national and global level and their efforts should be recognized and supported by national authorities. Achieving the SDGs is unthinkable without the involvement of all stakeholders and their success depends largely on the effective participation of young people. Youth empowerment is crucial and we call upon Member States to involve young people as equal partners in the national implementation reviews and monitoring of the 2030 Agenda.

As Bulgarian Youth Delegates we work actively to raise awareness about the SDGs and enhance the role of young people in the implementation of the Agenda at national level through a multi-stakeholder approach. To bring the global Goals closer to young people and develop a sense of ownership and responsibility with regard to their implementation we have recently launched a 10-month campaign mobilizing the efforts of different NGOs and government institutions, with the support of the private sector, to promote each of the 17 Goals. Every 2 weeks we highlight one of the SDGs in a youth-friendly way both online and offline thus engaging young people in different activities that contribute to the implementation of the specific Goal. This youth-driven initiative is an example of how young people can be in the heart of achieving sustainable development for all.

Mr. Chair,

In the second national consultation that we carried out as Bulgarian Youth Delegates, young people in Bulgaria identified the lack of quality education and economic and social inclusion as the most pressing issues. Youth with disabilities face even bigger challenges for the realization of their human rights, particularly the right to education and work.

Social entrepreneurship is one of the tools to address those challenges in a sustainable way by engaging young people as agents of positive change. It is particularly important for young persons with disabilities as it could enable their participation in society on an equal basis with others. Being a social entrepreneur myself, I am currently developing an online platform for training and employment of youth with disabilities that also connects them with potential employers. For example, the online platform could enable a young person with hearing impairment to enroll in a programming course and acquire the necessary skills to be employed in that sector or even start his own business afterwards. Social entrepreneurship empowers young people to create job opportunities themselves which in the long run contributes to resolving major social issues. We call upon the international community to actively promote social entrepreneurship and support young people to develop social enterprises for advancing professional development, social inclusion and the realization of the full potential of young people.

Mr. Chair,

Those examples of youth participation serve as evidence that young people are not a problem, we are the solution!

The United Nations should continue to actively engage young people in all intergovernmental processes and ensure that our opinions are taken into consideration in decision-making at all levels so that our contribution has a long-lasting impact on global action.

Thank you, Mr. Chair!

 [:]