[:bg]Културата – градското бъдеще[:]

0
1385

[:bg]

Културата има силата да направи града по-проспериращ, по-безопасен и устойчив, според глобалния доклад на ЮНЕСКО за ролята на културата за устойчиво градско развитие „Културата – градското бъдеще“, който беше издаден тази година в Кито (Еквадор) в следствие  на Третата конференция на ООН по въпросите за жилищата и устойчивото развитие (Habitat III). В доклада се акцентира върху ролята на културата за спомагане на икономическото и социалното развитие на градовете.

Докладът описва подробно, в над 100 казуси, как Културните конвенции на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на материалното и нематериалното културно наследство, разнообразието от форми на културно изразяване и културните индустрии могат да помогнат на градовете за преодоляване на безработицата , социалното неравенство, дискриминацията и насилието. Градовете в конфликт и след конфликтни ситуации могат да се възползват от модели като Самара (Ирак) или Тимбукту (Мали), които демонстрират ролята на културата за възстановяване на социалното сближаване между общностите и подобряване на поминъка за по- бързи и устойчиви реконструкция и рехабилитация . Разгледани са ролята на творческите индустрии за насърчаване на дългосрочен икономически растеж, както в Шанхай (Китай), който е вписан в списъка на ЮНЕСКО за „Творчески градове на дизайна“ от 2010 г. и предизвикателствата на туристическото управление, пред които са  изправени градските райони, вписани в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Като продължение на Habitat III и издаването на „Културата- градското бъдеще“, ЮНЕСКО събра на 12 и 13 януари 2017 г. експерти, международни организации и академични институции от цял ​​свят, за да се разработи план- проект за ефективно прилагане на Програмата за устойчиво развитие на градските условия до 2030 година, като се използват местните културни особености. Цел №11 за устойчиво развитие, която се обявява за  приобщаващи, безопасни, издръжливи и устойчиви населени места и градове, заема централно място в доклада, чиито основни препоръки включват мерки за признаване и популяризиране на културното многообразие в градовете, интегриране на културата, за да се противопостави на градското насилие, и осигуряване на инвестиции за повишаване на културата, културното наследство и творчество в градското планиране.

„Градовете на бъдещето трябва да бъдат съсредоточени върху хората… с изградени връзки между селските и градските райони и качествени обществените пространства. Това изисква новаторски и интегрирани политики, с културата в центъра на градското планиране, така че да се гарантира устойчивост и подобряване на качеството на живот на хората „- каза Франческо Бандарин, помощник-генерален директор за културата на ЮНЕСКО.

Източник: ЮНЕСКО

Върху материала работи: Радостина Ивчева[:]