[:bg]Младите хора – двигател на промяната днес[:en]Young people – today’s game changers[:]

0
1872

[:bg]14572406_1321342014551276_1068210255796546959_n

„Младите хора-двигател на промяната днес“ е темата на събитието, което ще организират българските младежки делегати Александра Мирчева и Ива Цолова, съвместно с румънските си колеги Дениса Брату и Габриел Уфалеан на 13-ти октомври. То е част от дейностите, които делегатите на България реализират по време на участието си в Трети комитет на Общото събрание на ООН.

Преди заминаването си в Ню Йорк, двете българки проведоха онлайн проучване, което достигна до над 1100 младежи на възраст между 15-29 години . Над 45 % от тях са на мнение, че нивото на младежко участие в процесите на взимане на решения е ниско, а 41 % отчитат, че съществува неразбиране на ценностите на гражданското общество, което поражда невъзможност за пълноценно участие на млади хора.

Именно тези резултати вдъхновиха темата на събитието, което поставя акцент върху позитивната роля на младежите като двигатели на промяна в обществените процеси. В първата част на събитието ще се проведе панелна дискусия, в която ще бъдат представени различни гледни точки по темата. Един от панелистите е Елизабет Ниланд, Social affairs officer, UN Focal point on youth, UN DESA. Тя е част от екипа, работил по изготвянето на Световния доклад за младежта 2016 по темата за младежкото гражданско участие (youth civic engagement). Заедно с нея темата ще дискутира и Пабло Троконис, ръководител на младежката програма в Световната федерация на асоциациите на ООН (WFUNA). Гледната точка на младите хора ще бъде представена от Ива Цолова и Габриел Уфалеан. Те ще разгледат ситуацията по отношение на младежкото включване в България и Румъния. Панелистите ще бъдат въвлечени в интерактивна дискусия за дефиниране на конкретни предизвикателства и ключови компетенции, необходими за ефективно и равно участие на младите хора в процесите на взимане на решения, която ще модерира Александра Мирчева.

Във втората част на събитието аудиторията ще бъде въвлечена в интерактивна работа по групи по конкретни предложения за методи, инструменти и начини за развитие на знания, умения и нагласи у младите хора за пълноценно включване.

Събитието ще събере на едно място младежки делегати от различни държави, представители на агенции и органи на ООН, неправителствени организации и постоянни представителства на държави в ООН.

Делегатите ще обобщят резултатите и ще ги разпространят не само сред присъстващите, но и сред младите хора в своите държави.

img_3947
Млдежките делегати на България и Румъния към ООН: Дениса Брату и Габриел Уфалеан с Александра Мирчева и Ива Цолова

 [:en]14572406_1321342014551276_1068210255796546959_n

„Young people – today’s game changers“ is the main topic of the event organized the Bulgarian youth delegates Alexandra Mircheva and Iva Tsolova together with their Romanian colleagues Denisa Bratu and Gabriel Ufalean on October, 13. The event is part of the activities that the delegates of Bulgaria implemented during their participation in the Third Committee of the UN General Assembly.

Before heading to New York, the two Bulgarians conducted an online survey, which reached more than 1,100 young people aged between 15-29 years. Over 45% of them share the opinion that the level of youth participation in decision-making process is low and 41% reported that there is a misunderstanding of the values of civil society, which creates an inability for full participation of young people.

It was these results that inspired the theme of the event, which emphasizes on the positive role of young people as agents of change. In the first part of the event there will be a panel discussion on the topic. One of the panelists will be Ms. Elizabeth Niland, Social affairs officer, UN Focal point on youth, UN DESA. Ms. Niland has been part of the team working on the preparation of the World Youth Report 2016 focused on the topic of youth civic engagement. Another speaker on that panel will be Pablo Troconis, Youth Programme Officer at the World Federation of the United Nations Associations (WFUNA). The perspective of young people will be presented by Iva Tsolova and Gabriel Ufalean. They will present the topic of the youth engagement in Bulgaria and Romania. The panelists will participate in an interactive discussion in order to define the specific challenges and key competencies required for effective and equal participation of young people in the decision-making process. Moderator of the discussion will be Ms. Alexandra Mircheva.

In the second part of the event the public will be involved in an interactive workshop on specific proposals for methods, tools and ways of developing the knowledge, skills and attitude of young people.

The event will bring together youth delegates from various countries, representatives of UN agencies, NGOs and the permanent missions of member states to the UN.

Delegates will summarize the results and will spread them not only among the participants but also among young people in their countries.[:]