Момчил Неков: Качественото образование е ключът за осигуряване на младежка заетост

0
1553

dsc_3733

По време на кръглата маса на тема  „Да подготвим Европа за бъдещето-Дигитални умения за всички“ като част от националната конференция „Цифрова грамотност и социални умения в 21 век“. Един от гост-лекторите беше и Момчил Неков, евродепутат от групата на Социалистите и демократите.

В своята реч за състоянието за Европа, Юнкер констатира, че към днешна дата тя не е достатъчно социална. Какви са предизвикателствата в младежкия сектор в Европа?

Европейската стратегия за младежта 2010-2018 г. поставя акцент върху няколко основни области на действие в младежкия сектор, които са: образование и обучение, заетост и предприемачество, здраве и благосъстояние, участие в доброволчески дейности и социално приобщаване. Задълбоченият преглед на политиките в младежкия сектор показа, че едно от най-големите предизвикателства пред младите хора в Европа е достъпът до качествено образование и обучение, в това число формално и неформално, както и рискът от безработица, бедност и социално изключване.

Показателите за младежката безработица отчитат спад, въпреки това за момента тя остава висока. Кои причини бихте откроили като главни за младежката безработица у нас и достатъчно конкурентноспособни ли сме за пазара на труда извън границите на България?

Смея да твърдя, че българските младежи по нищо не отстъпват на тези от Западна Европа. Те са амбициозни, талантливи и доста квалифицирани. Въпреки това обаче, трудно си намират работа. Да, действително показателите за младежка безработица отчитат спад, но тя при все това се откроява като структурен проблем. Смятам, че основната причина за това е пропастта между търсенето и предлагането, между това, което произвежда нашата образователна система и това, от което бизнесът има нужда. Необходимо е да се изгради структурен диалог и сътрудничество между образователните институции и работодателите, за да се адаптират учебните програми към търсенето на пазара на труда. Трайното решение на този проблем минава и през образователни промени, които предлагат разнообразни форми на неформално обучение, акцентират върху практическия опит и стимулират предприемаческия дух и иновативното мислене на младите хора. Не на последно място бих искал да изведа на преден план необходимостта от ранно кариерно ориентиране, което да помага на учащите да вземат правилното решение при избор на професия.

Върху изграждането на какви конкретни механизми работи Комисията по образование, култура, младеж и спорт към ЕП за намаляване на младежката безработица в Европа и по-специално в България?

Комисията по образование, култура, младеж и спорт към ЕП на този етап изготвя своята позиция по Новата програма за умения в Европа. Трябва да се постави акцент трябва върху стойността на уменията, придобити чрез неформално и самостоятелно учене. Дейности като доброволчеството и участието в спортни мероприятия също са катализатор за изграждане на трансверсални умения и компетенции.Истината е, че бизнесът  търси кадри, които притежават меки умения, но често търсещите работа не притежават диплома или официален документ, с който да ги демонстрират. Друг хоризонтален наш приоритет е осигуряването на целенасочено инвестиране в преносими умения и компетенции като предприемачество, ученето на чужди езици от ранна възраст, цифрови умения и осигуряването на възможности за мобилност, защото именно те биха улеснили прехода от образование към заетост на младите хора.

dsc_3747

Какво включва агендата за дигитални умения в Европа?

В рамките на Новата програма за умения в Европа, Европейската комисия предлага десет конкретни действия, които целят да преборят безработицата и да стимулират растежа в Европа. Един от ключовите механизми предвижда създаването на  Гаранция за уменията, която да помага на хората в зряла възраст с ограничени умения да придобият минимално ниво на езикова и математическа грамотност, познания в областта на цифровите технологии и да се доближат до придобиването на средно образование. Друга важна мярка в борбата с младежката безработица ще бъде преразглеждането на Европейската квалификационна рамка. Тук фокусът също ще бъде върху нуждата от по-добро разбиране на квалификациите и по-добро използване на наличните умения на  пазара на труда. Наред с това ще се преработи и рамката Европас, която в бъдеще ще трябва по-добре да визуализира наличните знания, умения и компетенции.

Какво е младежката гаранция?

Гаранцията за младежта е инструмент за борба срещу младежката безработица. Най-общо казано, той има за цел да гарантира, че всеки млад човек на възраст до 25 години ще получи конкретно предложение за работа, стаж, чиракуване или продължаващо обучение в рамките на четири месеца след завършване  на образование или в случай на оставане без работа. Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент се бори бюджетът на Гаранцията да се увеличи на 21 милиарда, а възрастовата граница да се разшири от 25 на 29 години. Сред основните предизвикателства пред изпълняването на младежката гаранция на национално ниво са недостатъчните механизми за насърчаване на регистрацията в бюрата по труда, както и липсата на диверсифицирани политики по заетостта, които да установяват и осигуряват нужните умения. Ключът към устойчива младежка заетост е инвестирането в качествено образование и в изграждането на трансверсални умения като предприемачество, цифрова грамотност и критично мислене. Образованието е причина и решение за младежката безработица.