ООН и върховенството на закона – част първа

03-02-2015Justice_Gavel

Насърчаването на върховенството на закона на национално и международно ниво е в основата на мисията на Организацията на Oбединените нации (ООН). Установяването на зачитането на принципите на върховенството на закона е от жизненоважно значение за постигането на траен мир след края на конфликт, за ефективната защита на правата на човека, както и за устойчивия икономически напредък и развитие. Принципът, че всеки – от индивидуалния човек чак до самата държава – е отговорен пред публично обявения закон, еднакво прилаган и независимо присъждан, е основно понятие, което задвижва голяма част от работата на ООН.

Принципът на върховенството на закона, закрепен в Устава на ООН, включва елементи, свързани с провеждането на взаимоотношенията между държави. Основните органи на ООН, включително Общото събрание и Съвета за сигурност, имат съществена роля в това отношение; роля, получена от и изискваща действия в съответствие с разпоредбите на Устава.

ПРООН и преустановяването на върховенството на закона

Когато държавите не успеят да установят правосъдие, сигурност и върховенство на закона, мирът и стабилността са първите принципи, които страдат. Неуспех в установяването на принципите на върховенството на закона може да забави пътя на реинтеграция след конфликт, да причини или засили насилие, както и да окуражи престъпността и несигурността. Само когато обществата са в състояние да прилагат и спазват принципите на върховенството на закона, може да се постигне приобщаващото и ефективно управление и зачитане на правата на човека.

За 1,5 милиарда души по света, които живеят в места, засегнати от конфликти, насилие или високи нива на престъпност, възстановяването на правосъдието и сигурността е от решаващо значение за изграждането на мира. В 40 държави, Програмата на ООН за развитието (ПРООН) помага за преустановяването на върховенството на закона там, където то е пострадало от конфликти. За целта, ПРООН помага със:

справянето с последиците от насилие: ПРООН осигурява консултации и обучение на местните и национални лидери за установяване на „комисии по истината“ – комисии, натоварени със задачата да открият и разкрият минали неправомерни действия от страна на правителството или други органи- предоставящи обезщетение на жертвите на конфликти и разследвайки наказателни престъплениq, свързани с тях;

повишаването на безопасността и сигурността на всички: ПРООН работи със засегнатите общества, с които обсъжда и анализира причините и възможните решения за насилието и несигурността, пред които въпросните общества са изправени. ПРООН също така ограничава разпространението на леко стрелково и малокалибрено оръжие, като същевременно гарантира, че участниците в осигуряването на сигурността по време кризисни ситуации са отговорни професионалисти, които зачитат правата на човека.

изграждането на ефективни институции на правосъдието и сигурността: В кризисни ситуации, ПРООН помага на правителства бързо да възстановят службите за справедливостта и сигурността. В дългосрочен план, това включва мерки за реформа на правосъдието и сигурността, включително чрез обучение на професионалисти в сектора на правосъдието, като съдии и прокурори, като същевременно помага на гражданите да разберат своите права и достъпа до съдебната система. ПРООН подкрепя мобилните съдилища, които решават спорове в отдалечени или селски общности, които често са изключени от традиционната съдебна система.


– подобряването на правосъдието и сигурността за жени:
За да подкрепи и упълномощи жените, намиращи се в кризисни ситуации, ПРООМ помага за подобряването на цялостното правосъдие и сигурност, както със справянето с безнаказаността на сексуално и основаващо се на пола насилие, така и с увеличаването на участието и лидерството на жените в институциите на правосъдието и сигурността. ПРООН помага на обществата да предотвратят насилието над жените и подкрепя приобщаващите правните рамки, които защитават правата на жените.

undp_0 Върховенството на закона е разглеждано от Общото събрание на ООН като точка от дневния ред от 1992 г. насам. От своя страна, Съветът за сигурност е провеждал редица тематични дебати за върховенството на закона и е приел резолюции, подчертаващи важността на този въпрос в контекста на жените, мира и сигурността, деца във въоръжени конфликти и защитата на цивилното население при въоръжени конфликти. Комисията по изграждане на мира също така редовно е споменавала върховенството на закона по отношение на страните, свързани с нейния дневен ред.

Изготвил: Магдалена Райкова, стажант редактор в UNA News Bulgaria, студент по „Международни отношения и правни науки“, University of Aberdeen

Източници