[:bg]Официално изказване на младежките делегати на България към ООН пред Комисията за социално развитие[:en]Official Statement of the Bulgarian Youth Delegates to the UN before the Commission for Social Development [:]

0
1403
Явор Гочев (л) и Дилиян Манолов (д), българските младежки делегати към ООН за 2017/2018 г., по време на 73-тата сесия на Общото събрание на ООН

[:bg]На 14 февруари 2019 г. Дилиян Манолов и Явор Гочев, български младежки делегати към ООН, направиха официално изказване от името на българската младеж по време на 57-та сесия на Комисията за социално развитие.

Публикуваме пълен текст на изявлението на делегатите пред Комисията. Акцентите са поставени от редакторския екип на UNA News Bulgaria:

Госпожо Председател,

Ние сме поколението, припознато като двигатели на промяната в Програма 2030, поколението, което стои начело на изпълнението на първата Стратегия за младежта на ООН. Всички ние имаме отговорността да осигурим пълноценно и съдържателно участие на младите хора във всеки процес, свързан с нашето бъдеще и настояще.

Да бъдем в центъра на тези процеси ни прави движеща сила за успешното им прилагане и отново потвърждава ангажимента на ООН, държавите-членки и всички заинтересовани страни към младите хора и тяхното благосъстояние. Въпреки това, можем да направим повече и можем да постигнем по-добри резултати, като това е видно от препоръките, представени в доклада на Генералния секретар, съгласно Резолюцията на Комисията по Социално Развитие 55/1.

Докладът подчертава необходимостта държавите-членки да удвоят усилията си за осигуряване на качествено образование, особено на уязвими групи млади хора, и да гарантират, че обучението спомага за развитието на умения за работата на бъдещето и обхваща образование за устойчиво развитие, предотвратяване на конфликти и гражданска ангажираност.

В националнo допитване, което проведохме в края на 2018 г., с над 700 млади хора в България, основните трудности, които те идентифицираха са реализирането на техните права за качествено образование и достойни работни места. Това се отнася най-вече към уязвимите групи, като хората с увреждания и хората, живеещи в селските райони. Днес качественото образование трябва да предоставя на младежите не само знания, но и необходимите умения и компетенции, които впоследствие да увеличат шансовете им за намиране на достойна работа. Ето защо призоваваме държавите-членки да инвестират в качествено образование и развитие на уменията на 21-ви век за всички млади хора.

През 2016 г. бе приет новият закон за предучилищно и училищно образование, който за първи път въвежда развиването на ключови умения и компетенции като основна част от образованието на всеки ученик. Това е стъпка напред в процеса на осигуряване на образование, което е в съответствие с напредъка на света в днешно време и новото поколение млади учащи. Нещо повече, осигуряването на възможността за упражняване на правото на качествено образование за всички млади хора, включително и за хората с увреждания, е начин да ги овласти и да ги подкрепи в процеса на пълното им ангажиране в нашите общества.

В качеството ни на младежки делегати, ние сме ангажирани да работим в тясно сътрудничество с младите хора, в посока придобиване на ценни умения за бъдещето чрез доброволчество и неформално образование. Нашата цел е да ангажираме училища, университети и всички заинтересовани страни, включително неправителствения сектор, за да помогнем на младите хора да се подготвят за бъдещето и да им осигурим придобиването на уменията, необходими за бързо променящата се работна среда през 21-ви век. Бихме искали да подчертаем съществената роля на развитието на компетенции и умения, които позволяват на младите хора да намерят смислена работа, да участват активно като граждани в демократичните общества и да подкрепят тяхното личностно развитие. Чрез онлайн кампании и офлайн срещи с млади хора се стремим да повишим осведомеността сред тях и да им покажем как могат допълнително да подобрят образованието си. Достигането до различни групи млади хора, включително уязвими групи и хора с увреждания, е от решаващо значение за осигуряване на приобщаване на всички равнища.

През октомври 2018 г., заедно с колегите ни от Унгария и Чехия, организирахме събитие, фокусирано върху „Приобщаващо развитие за младите хора с увреждания“ с цел споделяне на добри практики от нашите страни. Акцентирахме върху реализирането на правата на хората с увреждания, приобщаващо образование и приобщаващи политики на пазара на труда. Сега организираме последващо събитие, фокусирано конкретно върху темата „Приобщаващо образование за млади хора и деца с увреждания“ и искаме да покажем истинските успехи, защото те са сред нас и можем да се поучим от тях.

Призоваваме държавите-членки да сe още повече да припознаят, че качественото образование играе съществена роля за насърчаване и постигане на равни възможности, социално приобщаване и сближаване и да допринесат за неговото развитие, така че да отговори на глобалните предизвикателства чрез развиване на съответни компетенции.

Госпожо Председател,

Световната програма за действие за младежта, заедно с Програма 2030 и Стратегията за младежта на ООН, предвиждат свят, в който правата на всеки млад човек са осъществени и всеки млад човек има възможността да постигне пълния си потенциал. Достъпът до приобщаващо и качествено формално и неформално образование е важен фактор, който дава възможност на младите хора да придобият съответните умения и да изградят своите възможности, включително и за работоспособност. Призоваваме държавите-членки да предприемат необходимите действия, за да гарантират, че младите хора имат достъп до такива услуги и възможности.

Благодаря Ви, Госпожо Председател![:en]On 14 February 2019, Diliyan Manolov and Yavor Gotchev, Bulgarian Youth Delegates to the UN, made an official statement on behalf of the Bulgarian youth during the 57th session of the Commission for Social Development.

We publish a full text of the delegates’ statement to the Commission. The highlights are placed by the editorial team of UNA News Bulgaria:

Mr Chair,

We are the generation recognized as agents of change in the 2030 Agenda, the generation that is at the forefront of the implementation of the first ever UN Youth Strategy. We all have the responsibility to ensure full and meaningful participation of young people in every process concerning our future and our present. Being at the centre of these processes makes us the driving force of their successful implementation and once again reaffirms the commitment of the UN, its Member States and all relevant stakeholders towards young people and their  well-being. Nevertheless, we can do more and we can do better and this is evident by the recommendations put forward by the Report of the Secretary-General submitted pursuant to the Commission for Social Development resolution 55/1.

The report highlights the need for Member States to redouble the efforts towards the provision of quality education, especially to vulnerable groups of young people, and ensure that learning helps to develop skills for the future of work and adequately comprises sustainable development education, conflict prevention and civic engagement.

In a nationwide consultation that we conducted at the end of 2018 with more than 700 young people in Bulgaria, the main challenges they identified were the realization of their rights to quality education and decent jobs. This is particularly relevant for vulnerable groups such as persons with disabilities alongside with people living in rural areas. Nowadays, quality education should provide young people not only with knowledge but also with the necessary skills and competences that can subsequently increase their chances of finding a decent job. Therefore, we call upon Member States to invest in quality education and 21st century skills development of all young people.

In 2016 the new law on pre-school and school education was adopted, introducing for the first time the development of key skills and competences as fundamental part of the general education of each student. This is a step forward in the process of ensuring that education is in line with the progress of the world nowadays and the new generation of young learners. What is more, ensuring the opportunity to exercise the right to quality education for all young people, including persons with disabilities, is a way to empower them and support them in the process of fully engaging in our societies.

In our capacity as Youth Delegates we are committed to working closely with young people to gain valuable skills for the future through volunteering and non-formal education. Our aim is to engage schools, universities and all relevant stakeholders, including the non-governmental sector, to help prepare young people for the future and ensure their acquisition of the relevant skills needed in a rapidly changing workplace environment of the 21st century. We would like to emphasize on the fundamental role of the development of competences and skills that enable young people to find meaningful employment, to have an active role as citizens in democratic societies and to support their personal development. Through online campaigns and offline meetings with young people we aim to raise awareness among them and to show them how they can further improve their education. Reaching out to different groups of young people, including vulnerable groups and persons with disabilities, is crucial for ensuring inclusiveness at all levels.

In October 2018, together with our colleagues from Hungary and the Czech Republic we organized an event focused on “Inclusive development for young people with disabilities” with the aim to share best practices from our countries. We focused on the realization of the rights of persons with disabilities, inclusive education and inclusive labour-market policies. Now we are organizing a follow-up event focused specifically on the topic of “Inclusive education for young people and children with disabilities” and we want to showcase the real success stories, because they are among us and we can learn from them.

We call upon Member States to further recognize that quality education plays an essential role in advancing equal opportunities, social inclusion and cohesion and to contribute to its development so that it responds to the global challenges by developing relevant competences.

Mr Chair, 

The World Program of Action for Youth alongside the 2030 Agenda and the United Nations Youth Strategy envision a world in which the human rights of every young person are realized and every young person is empowered to achieve his or her full potential. The access to inclusive and quality formal and non-formal education is an important factor that enables young people to acquire the relevant skills and to build their capacities, including for employability. We call upon Member States to take the actions necessary to ensure that young people have access to such services and opportunities.

Thank you, Mr / Mrs Chair![:]